Puheet 1947

PUHE VALTIOPÄIVIEN PÄÄTTÄJÄISISSÄ TAMMIKUUN 28 PÄIVÄNÄ 1947

Herra Puhemies!

Suomen kansan edustajat!

Nykyisistä oloista aiheutuneiden lukuisten asioiden käsittely on vaatinut Eduskunnan nytkin jatkamaan työtään miltei läpi vuoden.

Tärkein Eduskunnan käsiteltäväksi joutunut asia on voittajavaltojen valmistama meille annettu lopullinen rauhansopimus, jonka Eduskunta on istuntokauden lopussa hyväksynyt. Syyskuun 19 päivänä 1944 allekirjoitetussa välirauhansopimuksessa ilmoitetaan siihen sisällytetyn tulevan rauhansopimuksen määräyksiä. Lopullinen rauhansopimus onkin kaikilta oleellisilta osiltaan välirauhansopimuksen mukainen, jonka pääasiallisiin määräyksiin ei ole tehty muutoksia. Rauhansopimus sisältää kahden hävityn sodan johdosta maamme kannettavaksi asetetut ehdot. Nämä ehdot ovat raskaat, mutta kansamme on ponnistettava äärimmilleen voimansa niiden täyttämiseksi.

Suuria huolia on Eduskunnalle niinkuin Hallitukselle tuottanut valtion talous, joka hävittyjen sotien johdosta edelleen on heikolla kannalla. Vuoden 1947 talousarvion lisäksi Eduskunnan on ollut käsiteltävä ei vähemmän kuin viisi Hallituksen esitystä lisäyksistä ja muutoksista vuoden 1946 tulo- ja menoarvioon. Tästä epäsäännöllisten olojen aiheuttamasta tilasta on tietenkin pyrittävä pääsemään säännölliseen järjestykseen. Vaikka verot ovat erinomaisen korkeat, on valtion tulojen ja menojen tasapainoon saaminen ollut vaikea ja tulee edelleenkin Eduskunnalta ja Hallitukselta vaatimaan huolellista harkintaa ja suuria ponnistuksia.

Hallitus on antanut Eduskunnalle useita työläisten ja muiden vähäväkisten olojen parantamista tarkoittavia esityksiä, niiden joukossa tuotantokomiteoja, työaikaa eri työaloilla, vuosilomia, työehtosopimuksia, kauppaliikkeiden ja liiketoimistojen työoloja koskevia, ynnä sen lisäksi esityksen invaliidihuoltolaista, jonka tarkoituksena on invaliidien erikoishuollon tehostamisella näiden kovaosaisten elämänolojen parantaminen. Useimmat näistä esityksistä Eduskunta on loppuunkäsitellyt ja niitä koskevat lait ovat vahvistetut. Valmistaessaan puheenaolevat esitykset Hallitus, samalla kun se on katsonut, ettei sosiaalisia uudistuksia ole taloudellisesti vaikeanakaan aikana unohdettava, on lähtenyt siitä näkökannasta, että sosiaalisten olojen parantaminen ja nykyaikaistaminen on omiaan kohottamaan työtehoa ja siten ehkäisemään lakien sisältämien määräysten kautta muuten ehkä mahdollisen tuotannon heikkenemisen. Toivottavasti kokemus on osoittava tämän edellytyksen toteutuvan.

Eduskunta ei ole ehtinyt loppuunkäsitellä Hallituksen esityksiä, jotka koskevat Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteita ja Helsingin yliopiston opetuskielen järjestelyä sekä Ahvenanmaan itsehallintolakia ynnä läänien lukua. Kun nämät tähdelliset esitykset Eduskunnan pian alkavalla uudella istuntokaudella joutuvat jatkuvaan käsittelyyn, on suotava, että ne saatetaan tyydyttävään myönteiseen. päätökseen. Hallituksen esitys laiksi valtion apurahoista korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi on myös lykkäytynyt seuraaville valtiopäiville, jolloin sekin toivottavasti saa positiivisen ratkaisun.

Eduskunnan käsittelyyn on tälläkin istuntokaudella joutunut eräitä välirauhansopimuksen täytäntöönpanosta sekä sodan aiheuttamista poikkeuksellisista oloista johtuneita asioita, näiden joukossa esitys laiksi aseellisen toiminnan luvattoman valmistelun rankaisemisesta sekä tasavallan suojelulain voimassaoloajan pitentämisestä. Sittenkun ensinmainittu esitys on Eduskunnassa hyväksytty ja laki vahvistettu, on edellytettävä, että tämä maalle vahingollinen ja valitettava asia lähitulevaisuudessa saadaan loppuun selvitetyksi. – Viime vuoden lopussa käsitelty, vielä tarpeelliseksi katsottu tasavallan suojelulaki sai Eduskunnan toimenpiteiden kautta Hallituksen esitykseen verraten kansalaisten perustuslaeissa taattua vapautta vähemmän rajoittavan sisällön. On suotava, että tästä hallitusmuodossa vahvistettuihin demokraattisiin periaatteisiin soveltumattomasta laista lähitulevaisuudessa päästään ja säännölliset olot tällä tärkeällä alalla palautetaan.

Kiitän Eduskuntaa sen näillä valtiopäivillä maan ja kansan hyväksi suorittamasta työstä ja julistan vuoden 1946 valtiopäivät päättyneiksi.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.