Puheet 1952

PUHE VALTIOPÄIVIEN AVAJAISISSA HELMIKUUN 2 PÄIVÄNÄ 1952

Herra Puhemies!

Suomen kansan edustajat!

Lausun Eduskunnan tervetulleeksi tärkeiden ja vastuunalaisten tehtäviensä suorittamiseen.

Eduskuntaa odottaa runsas työtaakka.

Edellisiltä valtiopäiviltä siirtyneiden käsittelemättä jääneiden lakiehdotusten lisäksi on hallituksessa valmisteilla suuri joukko tärkeitä lainsäädäntöasioita, joista esitykset joko ovat valmiina tai lähitulevaisuudessa valmistuvat.

Eduskunnalle annetaan esitys verolaiksi, joka edellyttää verolainsäädännön uudistamista siten, että kunnallisverotus ja valtion verotus sekä evankelisluterilaisille ja kreikkalaiskatolisille seurakunnille suoritettava kirkollisvero ynnä taajaväkisille yhdyskunnille suoritettava vero mahdollisuuden mukaan yhdistetään. Tämä kysymys on osoittautunut vaikeasti ratkaistavaksi, sillä se on ollut aina vuodesta 1926 lähtien vireillä.

Valmisteilla on erinäisiä esityksiä maatalouden edistämiseksi, niiden joukossa esitys maanviljelystaloudellisesta tutkimuslaitoksesta.

Lähivuosina kansakoulunkäyntinsä aloittavien nuorten määrän kasvamisen johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin käytettävissä olevien opettajavoimien ja kouluhuoneistojen tarkoituksenmukaiseksi käyttämiseksi. Senvuoksi on kansakoulusta annettuja lakeja tarkastettava, mutta samalla voitaneen toteuttaa myös kauan vireillä olleet suunnitelmat kansakoululainsäädännön kodifioimiseksi sekä ammattikoulu- ja kansakoululaitoksen keskinäisten epämääräisten suhteiden järjestämiseksi. Sivistyselämämme perusteita lujittavan kansankirjastolaitoksen jatkuvalle kehittämiselle voitaneen myös luoda pohja kansankirjastolain uudistamisella.

Huolimatta vaikeuksista on sotien jälkeisenä aikana sosiaalista lainsäädäntöä kehittämällä pyritty vähäväkisten kansanryhmien elinehtoja parantamaan. Tätä toimintaa on mahdollisuuksien mukaan edelleen jatkettava. Hallituksessa onkin tekeillä useampia esityksiä, jotka tarkoittavat sosiaalisen lainsäädännön kehittämistä. Esitykset maatalouden työaikalaiksi sekä laiksi työajasta metsä- ja uittotöissä, jotka ovat olleet Eduskunnan käsiteltävinä, mutta joita ei ole päätökseen saatettu, annetaan tämän istuntokauden aikana uudestaan Eduskunnalle. Niinikään esitykset leipomotyölain ja köyhäinhoitolain sekä kansaneläkelain uudistamiseksi voitaneen lähitulevaisuudessa jättää Eduskunnalle. Tähän kuuluu myös esitys nuorisorikoslainsäädännöstä, joka on valmistumassa, sekä tekeillä oleva esitys työnvälityslainsäädännön uudistamisesta, joka on ollut Eduskunnan käsiteltävänä, mutta jota ei ole saatettu päätökseen.

Valmisteilla on asemakaavalain uudistaminen ja samalla kodifioiminen maaseudun rakentamisesta annetun lain kanssa yhteiseksi rakennuslaiksi. Niinikään esitykset oikeudenkäynnin jouduttamiseksi maaseudulla sekä hallinto-oikeudellisen lainkäytön kehittämiseksi uudistamalla valitusasioiden käsittely lääninhallituksissa.

Kauan kestäneet valmistelutyöt tielainsäädännön uudistamiseksi ovat päättymässä ja voidaan esitys siitä antaa Eduskunnalle nyt alkavan istuntokauden kestäessä.

Tekeillä on myös esitys osuustoimintalaiksi, jonka kautta tämä tärkeä, puolisataa vuotta vanha lainsäädäntö saatetaan muuttuneita olosuhteita vastaavaksi. – Viimeistelyn alaisena on komiteassa esitys vakuutusyhtiölaiksi, joka tulisi sisältämään yksityisiä vakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön perinpohjaisen uudistuksen.

Sodan jälkeisten vuosien keskeisimpiä tehtäviä talouselämässämme on ollut voimatalouden kehittäminen. Paljon työtä ja varoja onkin viime vuosina sijoitettu uusien voimalaitosten rakentamiseen, minkä kautta mm. sotakorvausten suorittaminen on tehty mahdolliseksi. Tuotantoelämämme voimakkaasta kasvusta johtuen on kuitenkin jatkuvasti uhkaamassa energiapula, mikä tekee välttämättömäksi jatkuvat ponnistelut vesivoimiemme rakentamiseksi.

Voimatalouttamme on pyrittävä katsomaan yhtenä kokonaisuutena. Jotta suurimman, pääasiassa vielä kahlitsematta olevan voimalähteemme Kemijoen vesivoimavarat, jotka yksinään edustavat runsasta kolmannesta rakennuskelpoisista vesivoimistamme, voitaisiin rakentaa keskitetyn suunnitelmallisesti ja kokonaisuuden kannalta edullisimmin, tullaan Eduskunnalle jättämään lakiehdotus valtion hallinnassa olevien koskiosuuksien luovuttamisesta perustettavalle valtionenemmistöiselle Kemijoki Oy:lle, jonka puitteissa samalla yksityisille koskiosuuksien omistajille varataan tilaisuus yhteistoimintaan valtion kanssa.

Sittenkun sotakorvaus tulee suoritetuksi ja siirtoväen asuttaminen sekä eräät muut sodan aiheuttamat välittömät seuraukset vähitellen selvitetyiksi, on olemassa paremmat mahdollisuudet sosiaalisten ynnä muiden tähdellisten tehtävien ratkaisemiseen. Näihin kuuluu polttava asuntokysymys, joka vaatii erityistä huomiota. Kaikkien näiden tehtävien onnelliseen päätökseen saattamisen edellytyksenä on taloudellisen tasapainon palauttaminen ja rahan arvon vakauttaminen. Uudistan, mitä Eduskunnan edellistä istuntokautta lopetettaessa lausuin: On tärkeätä, ettei otetta tämän päämäärän saavuttamiseksi hellitetä. Esiintoin käsitykseni, että sen pohjalla, mitä jo on aikaansaatu, näyttää suotuisaan tulokseen pääseminen olevan mahdollinen. Lausuin toivomuksen, että hallitus saa tulevaisuudessakin Eduskunnalta riittävää tukea tässä elintärkeässä asiassa ja että kansalaiset ymmärtävät puheenaolevan tehtävän merkityksen ja kukin kohdaltaan alistuvat niihin ohimeneviin hankaluuksiin vieläpä uhrauksiin, joita koko kansan ja maan kannalta välttämättömän tuloksen saavuttaminen vaatii.

Maamme suhteet muihin maihin jatkuvat häiriintymättöminä. Kauppasopimuksia on solmittu kuluvaksi vuodeksi mm. Neuvostoliiton kanssa aikaisemmin tehdyn viisivuotissopimuksen puitteissa. Niinikään

on kauppasopimukset vuodeksi 1952 tehty Suur-Britannian jaPuolan kanssa. Useita muita kauppasopimuksia on valmisteilla.

Toivoen Eduskunnan työstä pysyviä hedelmiä maan ja kansan hyväksi julistan vuoden 1952 valtiopäivät avatuiksi.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.