Puheet 1953

PUHE VALTIOPÄIVIEN AVAJAISISSA HELMIKUUN 3 PÄIVÄNÄ 1953

Herra Puhemies!

Suomen kansan edustajat!

Lausun Eduskunnan tervetulleeksi tärkeiden ja vastuunalaisten tehtäviensä suorittamiseen.

Eduskunnan käsittelyä odottavat useat laajakantoiset lainsäädäntöuudistukset, joita yhteiskunnan jatkuva kehitys ja muuttuvat olot vaativat.

Viime istuntokaudelta on siirtynyt esitys verolainsäädännön uudistamisesta, mikä kysymys on ollut vuosikymmeniä valmistelun alaisena. Yli viisikymmentä vuotta voimassa ollut osuustoimintalaki, jonka turvin on kehittynyt maassamme valtava osuustoimintaliike, kaipaa perusteellista tarkistusta, jotta eräät ajankohtaisiksi käyneet oikeudelliset kysymykset saataisiin lain säännöksin järjestetyiksi. Asiaa on kauan valmisteltu, ja voidaan nyt kokoontuvalle Eduskunnalle antaa siitä esitys.

Voimassa oleva tielainsäädäntö kaipaa myös uusimista. Eduskunnalle annetaan esitys, jonka tarkoituksena on toiselta puolen tieverkoston kehittäminen sekä laajuudeltaan että teknilliseltä kunnoltaan tyydyttämään liikenteen yhä lisääntyviä vaatimuksia ja toiselta puolen siitä johtuvan rasituksen jakaminen kohtuuden ja oikeuden mukaisesti.

Valmisteltavana on esitys metsänparannuslaiksi, joka voidaan alkavan kevätistuntokauden aikana jättää Eduskunnalle.

Eduskunnalle annetaan esitys kunnallisvaltuutettujen vaalia koskevan lainsäädännön uusimisesta, mikä on käynyt tarpeelliseksi tulkinnanvaraisten kohtien selventämiseksi sekä kunnallisen vaalilain saattamiseksi tähänastista enemmän yhdenmukaiseksi kansanedustajain vaalista voimassa olevien säännösten kanssa. Alkavalla kevätkaudella valmistuu myös esitys rakennuslainsäädännön uudistamisesta, joka sisältää säännökset kaupunkien, kauppaloiden ja maalaiskuntien asemakaavoituksen ja rakentamisen perusteista sekä siitä johtuvista yhteiskunnan ja yksityisten välisistä oikeussuhteista.

Eduskunta on viime keväänä lausunut toivomuksia Eduskunnan vaalikauden pidentämisestä sekä eräistä muista muutoksista vaalilakiin.

Asia on valmisteilla ja Hallitus toivoo sitä koskevan esityksen voitavan saattaa Eduskunnan käsittelyyn kuluvalla istuntokaudella.

Kauan vireillä ollut suunnitelma kansakoululainsäädännön kodifioimiseksi voidaan tällä istuntokaudella antaa Eduskunnalle. Näin joutuu lopulliseen ratkaisuvaiheeseen lakiesitys, jolla olisi merkitys sekä kansakoululaitoksen kehitykselle että sen ajankohtaisten vaikeuksien selvittämiselle. On myös valmistettu esitys siirtymisestä kansakoulunopettajain palkkauksessa ns. kokonaispalkkajärjestelmään, jonka mukaan voitaisiin toteuttaa järjestely, jota opettajat ovat toivoneet.

Kansakoululaitoksen ohella on muunkin koulutoimen kehittämisestä huolehdittava. Tärkeätä on, että ammattikoululaitos pysyy ajan tasalla. Hallitus on vuoden 1951 valtiopäiville antanut esityksen laiksi ammattioppilaitoksista, joka sisältää suuntaviivat ammattikoulutoimen laajentamiseksi. Toivottavasti tämä lakiesitys tulee nyt alkavalla istuntokaudella Eduskunnassa loppuun käsitellyksi.

Sotienkin jälkeisenä aikana kehitettyä sosiaalista lainsäädäntöä on mahdollisuuden mukaan jatkettava. Tällä alalla on aiheutunut eräitä vaikeuksia. Hallitus on kaksi kertaa, vuosien 1946 ja 1948 valtiopäiville, antanut esityksen maatalouden työaikalaiksi, mutta Eduskunnassa esiintyneen mielipiteiden hajaantumisen vuoksi katsonut aiheelliseksi peruuttaa kummankin esityksen. Vuonna 1949 Eduskunnalle annettu esitys työajasta metsä- ja uittotöissä niinikään peruutettiin. Vuonna 1949 annetun esityksen laiksi merimiesten työajasta Eduskunta jätti lepäämään yli vaalien, minkä jälkeen lakiesitys hylättiin. Eduskunta ei myöskään hyväksynyt vuoden 1952 valtiopäiville annettua esitystä köyhäinhoitolaiksi.

Sekä työaikaa maataloudessa että metsä- ja uittotöissä koskevat uudet esitykset, joita laadittaessa on otettu huomioon eduskuntakäsittelyssä tehdyt huomautukset, valmistuvat lähiaikana. Uusi esitys merimiesten työajasta on asianomaisten työmarkkinajärjestöjen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella laadittu. Myös esitys köyhäinhoitolaiksi on tekeillä samoinkuin esitys leipomotyölain uusimiseksi.

On toivottava, että näissä kysymyksissä päästään tyydyttävään tulokseen.

Maamme suhteet muihin maihin jatkuvat häiriintymättöminä. Sopimuksia vuoden 1953 aikana tapahtuvaa kauppavaihtoa silmällä pitäen on tehty eräiden maiden kanssa. Toisten kanssa neuvottelut ovat käynnissä tai aletaan lähiaikana. Useiden maiden kohdalla sopimusvuosi jatkuu ja uusista sopimuksista neuvotellaan myöhemmin.

Toivoen Eduskunnan työstä pysyviä hedelmiä maan ja kansan hyväksi julistan vuoden 1953 valtiopäivät avatuiksi.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.