Puheet 1955

PUHE VALTIOPÄIVIEN AVAJAISISSA HELMIKUUN 2 PÄIVÄNÄ 1955

Herra Puhemies!

Suomen kansan edustajat!

Lausun Eduskunnan tervetulleeksi suorittamaan vastuunalaista tehtäväänsä.

Useita tärkeitä lakiesityksiä annetaan Eduskunnalle.

Hallituksessa on valmisteltu, Eduskunnan lausuman toivomuksen johdosta, valtiollisia vaaleja koskevan lainsäädännön uudistamista. Tässä yhteydessä on harkittu mm. kysymystä mahdollisuuden järjestämisestä vaalien aikana ulkomaalla oleskeleville äänioikeutetuille osallistua vaaleihin. On myös pyritty muodostamaan valtiollisia ja kunnallisia vaaleja koskeva lainsäädäntö mahdollisimman yhdenmukaiseksi. Eduskunnalle annetaan näin ollen esitys, joka sisältää sekä asiallisia että teknillisiä muutoksia tätä koskevaan lainsäädäntöön.

Eduskunta on lausunut toivomuksen, että hallitus antaisi esityksen sotien jälkeen pysähdyksissä ollutta normaaliajan asutustoimintaa varten tarpeelliseksi lainsäädännöksi, jossa olisi mm. otettava huomioon riittävän lisämaan saannin turvaaminen elinkelvottomille pientiloille. Sen johdosta annetaan Eduskunnalle esitys maankäyttölaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.

Eduskunnan käsiteltäväksi joutuu myös muita tärkeitä sosiaalipoliittisia lakiesityksiä.

Tälle istuntokaudelle on siirtynyt esitys huoltoapulaiksi, jonka tarkoituksena on sosiaalihuoltomme peruslain, niin sanotun köyhäinhoitolain, uudistaminen nykyisessä sosiaalihuollossa vallitsevaa kehitystä vastaavalle tasolle.

Eduskunnalle annetaan kolme työaikasäännöstelyä koskevaa lakiesitystä. Näistä esitykset maatalouden työaikalaiksi ja laiksi työajasta metsä- ja uittotöissä tietäisivät tällaisen säännöstelyn voimaansaattamista näillä kansantaloutemme kannalta ja työntekijäin suuren lukumäärän takia tärkeillä työaloilla. Kolmas työaikasäännöstelyä koskeva esitys tarkoittaa voimassa olevan leipomotyölain muuttamista joustavammaksi, niin että vältettäisiin haitat, joita ehdoton yötyönkielto tuotannolliselle toiminnalle aiheuttaa.

Eduskunnan käsiteltäväksi jätetään myös esitys merimieslaiksi, johon sisältyvä lakiehdotus on laadittu yhteistyössä muissa pohjoismaissa tätä lainsäädäntöä valmistaneiden elinten kanssa. Ehdotettu laki tulisi selventämään ja täydentämään osittain jo vanhentuneita voimassa olevan merimieslakimme säännöksiä sekä kohtuuden mukaan lisäämään merimiesten sosiaalisia etuja, minkä lisäksi on pyritty merimiehen työsuhteen säilymisen turvaamiseen.

Valmistelun alaisena oleva esitys kansaneläkelain uudistamiseksi joutunee myös nyt alkaneella istuntokaudella Eduskunnan käsittelyyn.

Verolakien uudistaminen, jonka tärkeimpänä tavoitteena on kunnallisen ja valtion verotuksen yhdistäminen ja olojen kehityksen aiheuttamien uudistusten toimeenpaneminen, on ollut vireillä vuodesta 1926 lähtien, jolloin Eduskunta ensi kerran teki sitä tarkoittavan päätöksen. Asiasta annetaan näille valtiopäiville uusi esitys.

Hallitusohjelman mukaisesti tullaan viime marraskuun alussa toteutettuja eräiden peruselintarvikkeiden hinnanalennuksia jatkamaan myös kuluvan vuoden aikana. Kun niitä varten tarvittavia varoja samoinkuin hallitusohjelmassa edellytetyn virkamiesten palkkojen järjestelyn aiheuttamia menoja ei budjettiteknillisistä syistä voitu ottaa kuluvan vuoden menoarvioon, tulee hallitus lähiaikana antamaan Eduskunnalle lisämenoarvioesityksen määrärahoista kysymyksessä olevien menojen rahoittamista varten.

Eduskunnalle jätetään niinikään esitys laiksi huoneenvuokrien säännöstelystä, niinkuin edellytettiin Eduskunnan hyväksyessä lain talouselämän säännöstelemiseksi kuluvan vuoden aikana.

Toivoen Eduskunnan työstä maalle ja kansalle pysyviä tuloksia julistan vuoden 1955 valtiopäivät avatuiksi.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.