Lukijalle

Lahden Paasikivi-seurassa on jo pitkään pidetty tarpeellisena sellaisten uusien toimintamuotojen etsimistä, joiden välityksellä seuran yhteydet rnahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin voisivat entisestään syventyä ja laajeta. Erityisen tärkeänä on pidetty uusien kontaktien luomista nuorisoon. Tätä pyrkimystä on kannustanut vakaumus, jonka mukaisesti ilman nuoriin luotavia yhteyksiä ei seuran perustavoite – Suomen ulkopolitiikkaa koskevan kansalaiskeskustelun syventäminen ja laajentaminen – voisi toteutua riittävän tuloksellisesti. Nykynuorison korkea valistustaso ja jatkuvasti kasvava merkitys yhteiskunnallisen rnielipiteen muovaajana korostavat laajan ulkopoliittisen tietämyksen asemaa tämän päivän Suomessa. 

Vastauksena koettuun haasteeseen alettiin seuran piirissä keväällä 1982 pohtia Paasikiveen liittyvän  tiedollisesti pätevän, mutta samalla kuitenkin yleistajuisen kirjan julkaisemismahdollisuutta. Johtokunnan keskuudessaan käymien keskustelujen tuloksena kypsyi sitten suunnitelma J.K. Paasikiven elämäntyötä ennen viime sotia valaisevan teoksen laatimisesta. Keskeiseksi päämääräksi asetettiin Paasikiven sodan jälkeen presidenttinä muotoileman ja johtaman rnaamme ulkopoliittisen linjan historiallisten syntyedellytysten käsitteleminen. Tällainen Paasikiven “pitkän linjan” esitteleminen tuntui välttamättömältä sekä presidentti Paasikiven ulkopoliittisen ajattelun synnyn, että hänen vähemmän tunnetun varhaisen henkilöhistoriallisen kuvansa ymmartämisen kannalta. 

Erityiseksi paikallishistorialliseksi tavoitteeksi seuran johtokunta näki Paasikiven varhaisen, Hämeessa tapahtuneen, yhteiskunnallisen toiminnan valaisemisen. Onhan tämä ajanjakso 1890-luvulta vuosisadan vaihteeseen yleisesti melko huonosti tunnettu vaihe Paasikiven elämässä. Sen vuoksi sitä valaiseva tieto lienee erityisen mielenkiintoista seka lahtelaisesta, hämäläisestä, että yleisemmästä koko kansakunnan näkökulmasta. Toivoaksemme sillä on myös suoranaista paikallishistoriallista uutuusarvoa. 

Teoksen erityisenä kohderyhmänä on ajateltu nuorison ohella 

laajasti koko ulkopoliittisista kysymyksistä kiinnostunutta aikuisväestöä. Ajatuksena on ollut myös tutkittuun tietoon perustuvan “tietopaketin” laatiminen keskiasteen ja vapaan sivistystyön piirissä harjoitettavien opintojen tarpeisiin. Luettavuuden vuoksi teoksesta on kuitenkin jätetty pois raskas dokumentaatioaineisto. Muutenkaan kirja luotettavuuteen tähtäävästä sisällöstään huolimatta ei pyri olemaan varsinaisesti tieteellinen tutkimus. Se on uskoaksemme pätevä itseään kehittamään pyrkivän asianharrastajan opas maamme uusimpaan poliittiseen historiaan ja sen muotoutumiseen keskeisesti vaikuttaneen henkilön elämään. 

Kirjan kirjoittajaksi seura onnistui saamaan FL Kimmo Ikosen, joka on useiden vuosien ajan työskennellyt Paasikivi-tutkimuksen parissa. Tätä kirjoitettaessa hän laatii akateemista väitöskirjaa Paasikiven toiminnasta maamme itsenäistymisvaiheessa. 

FL Ikosen laaja perehtyneisyys Paasikiven elämäntyöhön on mahdollistanut tämän teoksen nopean laatimisen seuran piirissa hahmotetun kokonaissuunnitelman pohjalta. Luonnollisesti kirjoittajan näkemys, tutkijanote ja käytettävissä ollut tutkimusaineisto ovat muovanneet kirjan yksityiskohtaisen sisällön siihen muotoon missä se nyt tavoittaa lukijan. 

Kirjan tilaajana ja kustantajana Lahden Paasikivi-seura haluaa kohdistaa erityisen lämpimän kiitoksensa kirjoittajalle. Kiitämme häntä siitä, että teokselle asetetut monet tavoitteet ovat voineet toteutua ennakko-odotusten mukaisesti. Työ ei ole ollut helppo. Sitä ei myöskään ole ollut mahdollista viedä päätökseen yksinomaan kirjoittajan muita tarkoitusperiä varten kokoaman laajan tutkimusaineiston varassa. Erityisesti teoksen Paasikiven varhaista toimintaa Hämeessä koskevaan osaan on tekijän ollut välttämätöntä koota myös aivan uutta ja aiemmin tuntematonta lähdeaineistoa. Näiltä osin kirjoittamisessa on ollut kysymys uutta luovan tutkijan työstä. 

Lahden Paasikivi-seura r.y. haluaa kiittää lämpimästi myös kaikkia niitä yksityisiä ja yhteisöjä, joiden henkinen ja aineellinen tuki lopulta on mahdollistanut tämän teoksen julkistamisen. 

Lahden Paasikivi-seura r.y. 

Johtokunta 

Puolesta

Mauno Uusitalo Olli Vihavainen

Ville Marjomäki Toivo Savioja 


Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.