LÄHDELUETTELO

PAINAMATON ASIAKIRJA-AINEISTO

VALTIONARKISTO (VA)

Senaatin arkisto 1903-1918

-Yhteisistuntojen pöytäkirjat

-Talousosaston pöytäkirjat

-Talousosaston kirjeasiakirjat

-Valtiovaraintoimituskunnan kirjeasiakirjat

Kenraalikuvernöörinkanslian arkisto (KKK) 1903-1917

-Aktit

Valtiosihteerinviraston arkisto (VSV) 1903- 1917

-Aktit

Suomen passiviraston arkisto  (Pietari)

-Passintarkastuspäiväkirjat  1869-1894

Valtiokonttorin arkisto 1903-1914

-Johtokunnan pöytäkirjat

-Kirjekonseptit

-Kirjeasiakirjat

Valtiovarainministeriön arkisto

-Senaattori Arajärven papereita 1918 Helsingin raastuvanoikeuden arkisto 1910- 1911

-Pöytäkirjat

Perustuslakikomitean arkisto 1917

Auswärtiges Amt (Jäljennekokoelma) 1918

-Abteilung A, Finnland, Allgemeine Angelegenheiten

Yksityisarkistot

– Max Alfthanin arkisto

– Santeri Alkion arkisto

– Elis Bergrothin arkisto

-Adolf von Bonsdorffin  arkisto

– Kaarlo Castrenin arkisto

-A. R. Cederbergin arkisto

-J. R. Danielson-Kalmarin arkisto

-Leo Ehrnroothin arkisto

– Ernst Estlanderin arkisto

– Alexander Freyn arkisto

– Hannes Gebhardin arkistoAlexis Gripenbergin arkisto

– Lennart Gripenbergin arkisto

– Kustavi Grotenfeltin arkisto

-Elis Gulinin arkisto

– Herman Gummeruksen arkisto

– Onni Hallstenin arkisto

– Historiallisten seurojen muistitietokomitean arkisto

– Aug. Hjeltin arkisto

– Edvard Hjeltin arkisto

-Tekla Hultinin arkisto

– Lauri Ingmanin arkisto

– K. F. Ignatiuksen arkisto

– Einar W. Juvan arkisto

– Juho Jänneksen arkisto

– Toivo T.  Kailan arkisto

– A. O. Kairamon arkisto

-U. L. Lehtosen arkisto

– Gustaf Mannerheimin arkisto

– J. K. Paasikiven arkisto

– Eino I. Parmasen arkisto

– F. 0. Rapolan arkisto

– A. H. Saastamoisen arkisto

– E. N. Setälän arkisto

– K. J. Ståhlbergin arkisto

– Suomalaisen Nuijan arkisto

– Suomalaisen Puolueen arkisto

– Suomen Historiallisen Seuran arkisto

– P. E. Svinhufvudin muistosäätiön arkisto

– Onni Talaan arkisto

– Väinö Tannerin arkisto

– Adolf Törngrenin arkisto

–  K. H. Wiikin arkisto

–   Ida Yrjö-Koskisen arkisto

–  Y. K. Yrjö-Koskisen arkisto

– Y. S. Yrjö-Koskisen arkisto

– D. V. Åkermanin  arkisto

EDUSKUNNAN KIRJASTO (EK)

Eduskunnan arkisto 1905-1918

– Eduskuntauudistuskomiten pöytäkirjat

– Suuren valiokunnan pöytäkirjat

– Maatalousvaliokunnan pöytäkirjat

– Maatalousvaliokunnan asiakirjat

– Pankkivaliokunnan asiakirjat

– Valtiovarainvaliokunnan pöytäkirjat

– Hallitusmuotokeskustelu 8.7.1918. Kyösti Raatajan arkisto

HELSINGIN YLIOPISTON ARKISTO (HYA) 1891-1908

– Kanslerin arkisto

– Konsistorin arkisto

– Lainopillisen tiedekunnan pöytäkirjat

– Ylioppilaskunnan pöytäkirjat

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO (HYK)

– Aino Ackten arkisto

–  K. A. Franssilan arkisto

– Jaakko Gummeruksen arkisto

– Hämäläis-Osakunnan arkisto

– Agathon Meurmanin arkisto

– E. R. Neoviuksen arkisto

– E. G. Palmenin arkisto

– Paavo Virkkusen arkisto

SOTA-ARKISTO (SA)

– Ahto Sippola, Muistoja muutamien vuotten takaa. Pk 673

– Generalmajor Wilhelm Thesleffs dagbok (20.10.1917-23.12.1918). Fotostatkopia.

ULKOASIAINMINISTERIÖN ARKISTO (UM) 1918

-ryhmät  lQ,  lP, 2C, 3A, 3B

SUOMEN  PANKIN ARKISTO (SP)

– Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikertomus 1900

– Kansantaloudellisen Yhdistyksen pöytäkirjat 1902-1933

KANSALLIS-OSAKE-PANKIN ARKISTO 1905-1919 (KOP)

– Yhtiökokousten pöytäkirjat

– Hallintoneuvoston pöytäkirjat

– Johtokunnan pöytäkirjat

– J. K. Paasikiven päiväkirjat

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN ARKISTO (SKS)

– Suomalaisen puolueen puoluekokouksen pöytäkirjakatkelmat suurlakon ajalta

– Eliel Aspelin-Haapkylän arkisto

– Martti Bergh-Wuori, Suuressa ahdistuksessa. (Käsikirjoitus.)

– Paavo Cajanderin arkisto

UUDEN SUOMEN ARKISTO

– Uuden Suomettaren yhtiökokousten ja hallintokunnan pöytäkirjat 1880-1919

TYÖVÄEN ARKISTO

– Sosialidemokraattisen puolueen puolueneuvoston pöytäkirjat 1917

PELLERVO-SEURA

– Pellervo-Seuran arkisto

HELSINGIN KAUPUNGINARKISTO

– Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1915- 1918

– Maistraatin arkisto 1911, 1915

TURUN YLIOPISTON KIRJASTO (TYK)

– K. N. Rantakarin arkisto

HÄMEENLINNAN MAAKUNTA­ ARKISTO (HMA)

– Hämeenlinnan lyseon arkisto 1882-1890

LAHDEN KAUPUNGINARKISTO

– Lahden kaupunginhallituksen pöytäkirjat 1889-1904

Lahden kauppalan yleisten kokousten pöytäkirjat 1885-1902

LAHDEN KAUPUNGINMUSEO

– Heikki Mantere, Juho Kusti Paasikiven vaiheet  Lahdessa.  Konekirjoituskopio 1977

RIKSARKIVET, STOCKHOLM

Utrikesdepartementet (UD) 1904-1918

–  1O 26

– 1O 34

– 6A 35

– 6A 37

PROFESSORI YRJÖ BLOMSTEDTIN HALLUSSA

– Kansallis-Osake-Pankin historian käsikirjoitus

DOSENTTI AARNE KOSKIMIEHEN HALLUSSA

– JKP:n määräyskirjoja ja taskualmanakkoja

TEKIJÄN HALLUSSA

– Rouva Irma Paasikiven kirje tekijälle 27.7.1987

PAINAMATTOMIA  OPINNÄYTTEITÄ

Ikonen, Kimmo J. K. Paasikiven poliittinen toiminta Suomen itsenäisyyden murrosvaiheessa. (Suomen historian lisensiaattityö 1984. Turun yliopiston historian  laitoksen kirjasto.)1

Ruukki, Risto Hallituskysymyksen ratkaisu 1917.  (Poliittisen historian laudaturtutkielma 1961. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto.)

Seppä, Matti J., Venäjän varjossa. Lauri Ingman suomalaisen puolueen myöntyvyyspolitiikkaa toteuttamassa 1900-1914. (Suomen historian laudaturtyö 1976. Historian laitoksen kirjasto. Helsingin yliopisto.)

Julkaistu alkuperäisaineisto

Agraarikomitean mietintö n:o 1. Maanvuokralakiehdotus.  Helsinki 1907.

Agraarikomitean mietintö n:o 2. Ehdotus laiksi maanhankinnasta tilattomalle maalaisväestölle. Helsinki 1907.

Danielson-Kalmari J. R., Muistiinpanoja sortokaudelta (Kaikuja Hämeestä XI.) Tampere 1954.

Eduskunnan pöytäkirjat ja asiakirjat 1907- 1918.

Iz perepiski P. A Stolypina s Nikolajem Romanovym. (Krasnyi Arhiv 5/1928).

Kagaalin arkistoa 1899-1905. Helsinki 1939.

Kertomus suomalaisen puolueen kokouksesta joulukuun 5 ja 6 päivänä 1903. Julkaissut kokouksen asettama valiokunta. Helsinki 1904.

Kertomus suomenmielisten kansalaiskokouksesta Helsingissä kesäk. 27 ja 28 p:nä 1905. Julkaissut kokouksen valitsema pöytäkirjuri (K. N. Rantakari). Kotka 1905.

»Kirovuosien kronikka». Otteita professori Eliel Aspelin-Haapkylän päiväkirjasta vuosilta 1905-1917. Toimittanut Eero Saarenheimo. Helsinki 1980.

Komiteamietintö 2/1910 Maanvuokratilaston järjestelyä varten asetetulta toimikunnalta.

Komiteamietintö 1/1913 Maanvuokraolojen järjestämisestä.

Komiteamietintö 4/1914 Maanvuokrakomitealta.

Kuinka torpparilakia laadittiin maatalousvaliokunnassa syksyllä 1907 ja keväällä 1908 (Päivänkysymyksiä 13, Helsinki 1908).

Lenin, V. I., Rynnistys Suomea vastaan. (Lenin Suomesta. Toimittanut J. Sykiäinen.
Moskova 1966).

Maanvuokratilasto. Muutamia ennakkotietoja kesällä 1912 kerätystä yleisestä maanvuokratilastosta. Senaatin oikeustoimikunnassa 24. marraskuuta 1912.

Memorandum rörande Sveriges politik i förhållande tili Finland under tiden från Finlands självständighetsförklaring till det finska inbördeskrigets slut. Utarbetat av förutv. ministern för utrikes ärendena, f. justitierådet Joh. Hellner. Stockholm 1936.

Opinnot ja tutkinnot lainopillisessa tiedekunnassa. Helsinki 1894.
J. K Paasikiven päiväkirjat 1944-1956. 1-2. Toimittaneet Yrjö Blomstedt ja Matti Klinge. Juva 1985, 1986.

Paasikivi Lahdessa. Muistitietoja nuoruus-ja opiskeluvuosilta. (Hollolan Lahti 4/1960).

[Paasikivi, J. K. ] , Paasikiven linja I. (Puheita vuosilta 1944-1956), II (Puheita ja esitelmiä vuosilta 1923-1943). Porvoo 1956.

Pakaslahti, Aaro, ( toim.), Suomen itsenäisyyden tunnustaminen. Asiakirjakokoelma. Helsinki 1937.

Pellervo-Seuran vuosikertomukset 1901-1909.

Stenografitšeskij ottšot gosudarstvennyi dumy, 3 sozyv, sessija 1, tsast 2, S. Peterburg 1908.

Suomen Asetuskokoelma 1902-1918. »Torpparikysymys». K. S. Talousseuran lausunto viime valtiopäiväin maatalousvaliokunnan ehdotuksesta uudeksi maanvuokralaiksi. Turku 1908.

Westman, K. G., Politiska anteckningar april 1917-augusti 1939. Utgivna genom W. M. Carlgren. Stockholm 1987.

Kirjallisuus ja artikkelit

Abvenainen, Jorma, Suomen sahateollisuuden historia. Porvoo 1984.

Alanen, Aulis. J., Hannes Gebhard. Helsinki 1964.

Alanen, Aulis J., Santeri Alkio. Porvoo 1976.

Alba, Allan Valta, Akseli, Presidentti J. K. Paasikiven kertomaa työskentelytavoistaan. (Pikakirjoituslehti  6-7/1956.)

Alho, K. 0., Suomen uudenaikaisen teollisuuden synty ja kehitys 1860-1914. Helsinki 1949.

Apunen, Osmo, Suomi keisarillisen Saksan politiikassa 1914-1915.  Helsinki 1968.

Aromäki, Juhani, Sodan ja rauhan ajat. Kosken historiaa, ihmisiä, elämää. Hämeenlinna 1983.

Aromäki, Juhani, Tästä alkoi Paasikiven linja. (Suomen  Kuvalehti 31/1978.)

Avreb, A. J., Stolypin i tretja duma. Moskva 1968.

Blomstedt, Yrjö, K. J. Ståhlberg.

Valtiomieselämäkerta.  Keuruu 1969.

Blomstedt, Yrjö, J. K. Paasikivi – ihanteita ja realiteetteja. (Lakimies 7/1970).

Blomstedt, Yrjö, Kyläkassasta osuuspankkiin: osuuspankkihistoriaa 75 vuoden ajalta: 1902-1975. Helsinki 1978.

Blomstedt, Yrjö, Paasikivi ja historia. (J. K. Paasikivi Suomen politiikassa.) Helsinki 1970.

Blomstedt, Yrjö, Rengin pojasta kuninkaan tekijäksi. J. K. Paasikiven omaa linjaa vuoteen 1918. (Historiallinen Aikakauskirja 4/1970).

Blomstedt, Yrjö, Valtiokonttori 1875-1975. Historiallinen katsaus.  Helsinki 1976.

Borg, Olavi, Suomen puolueet ja puolueohjelmat 1880-1964. Porvoo 1965.

Borodkin, M, Iz noveišei istorii Finljandii. Vremja upravlenija. N. I. Bobrikova S.­ Peterburg 1905.

Danielson(-Kalmari), J. R., Mihin suuntaan? Porvoo 1901.

Eisermann, Gottried, Die Grundlagen des Historismus in der deutschen National­ ökonomie. Stuttgart 1956.

Ekelund, Robert, B. & Herbert, Robert F., A History of Economic Theory and Method. New York 1975.

Enckell, Carl, Poliittiset muistelmani. I. Porvoo 1956.

Eskola, Seikko, Sosiaalipolitiikka suomalaisen puolueen ohjelmassa vuonna 1906. (Studia Historica Jyväskyläensia. I.) Jyväskylä 1962.

Estlander, Ernst, Manifestet av den 20 mars 1917 och dess tillkomst. (Från brytningstider. Ny serie.) Helsingfors 1921.

Forssell, Osmo, Kauppa Suomessa 1860- 1960. (Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia X.) Helsinki 1979.

Franssila, K. A, Kertomus lahden Kansanopiston toiminnasta 20.11.1893- 7.5.1898. Helsinki 1898.

Gebhard, Hannes, Pienviljelijät kokoon. Helsinki 1906.

Goltz (Rudiger) von  der, Toimintani Suomessa ja Baltianmaissa. Porvoo 1920.

Gulin, E. G., Elävä tuokio J. K. Paasikiven seurassa. (Suomen Kuvalehti 1/1957.)

Gummerus, Herman, Jääkärit ja aktivistit. Porvoo 1928.

Gyllenbögel,  Boris, Sotilaana ja diplomaattina Itä-Euroopassa. Helsinki 1946.

Haataja, Kyösti, Hannes Gebhard suurten maakysymyksiemme ajajana. (Hannes Gebhardin  muisto).  Helsinki 1934.

Haataja,  Kyösti, Torpparikysymyksemme. (Aika 1911.)

Hakalehto, Ilkka, Maalaisliitto­ Keskustapuolueen Historia. 1. Maalaisliitto autonomian aikana. Tampere 1986.

Hakulinen, Y. J., J. K. Paasikiven oikeustieteellisestä tuotannosta. (Lakimies 8/1955.)

Halila, Aimo, Alfred Kordelin. Porvoo 1974.

Halila, Aimo, Kotka kaupunkikuntana. (Kotkan  historia. 1.) Helsinki 1953.

Halila, Aimo, lahden historia. lahti 1958.

Heikkilä, Markku, Opetusministeriön historia. 111. Helsinki 1985.

Hjelt Edvard, Från händelserika år. 1-11.Helsingfors 1920.

Hokkanen, Kari, Kyösti Kallio. 1. 1873-1929. Porvoo-Helsinki-Juva 1986.

Holmberg, Håkon, (Keisarillisen) Suomen Senaatin talousosaston puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1909-1918. Helsinki 1964.

Hosia, Heikki, Presidentti J. K. Paasikivi kansanopistomiehenä. (Kansanopisto 10/ 1955).

Hoving, Victor, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 1872-1958.  I. Helsinki 1961.

Hulden, Anders, Kuningasseikkailu Suomessa 1918. Hämeenlinna 1988.

Hultin, Tekla, Me ja ystävämme. (Päivälehden muisto 1889-1939.) Helsinki 1939.

Hultin, Tekla, Päiväkirjani kertoo. 1-11. Helsinki 1935, 1938.

Hyvämäki, Lauri, Perustuslaillinen ideologia. (Venäläinen sortokausi Suomessa.) Porvoo 1960.

Hägglöf, Gunnar, Möte med Europa. Stockholm 1971.

Hämeenlinnan normaalilyseo 1873-1887-1913.  Hämeenlinna 1913.

Idman, K. G., Maamme itsenäistymisen vuosilta. Porvoo 1953.

Ikonen, Kimmo, Juho Kusti Paasikivi. Linjanrakentajan tie 1870-1941. Orivesi 1986.

Immonen, Hannu, Pääministeri Stolypin ja vuoden 1909 maanvuokra-asetus. (Historiallinen Aikakauskirja 3/1988.)

Isohookana-Asunmaa, Tytti, Maalaisliitto Pohjois-Suomessa. Kehitysjakso 1906-1939. (Turun yliopiston julkaisuja I C 29.) Oulu 1980.

Jaurl, Eero, Suomen Liikemiesten Kauppaopiston vaiheet vuosina 1898-1948. Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 50 vuotta 1898-1948. Helsinki 1948.

Johanson, V. F., Finlands agrarpolitiska historia II. Huvuddragen av allmänpolitiska inflytelser och jordpolitiken under ständerlantdagens tid. Helsingfros 1926.

Jussila, Osmo, Nationalismi ja vallankumous venäläis-suomalaisissa suhteissa 1899-1914. Helsinki 1979.

Jutikkala, Eino, Omavaraiseen maatalouteen. (Suomen taloushistoria II.) Helsinki 1982.

Jutikkala, Eino, Suomen talonpojan historia. Turku 1958.

Jutikkala, Eino, Torpparikysymys. (Oma Maa X.)  Porvoo 1961.

Juva, Einar, P. E. Svinhufvud. 1-2. Porvoo 1957-1961.

Jägerskiöld, Stig, Mannerheim 1918. Helsinki 1967.

Järvinen, Kyösti, Maalaispappilasta maailmalle. Muistelmia kahdeksan vuosikymmenen ajalta. Jyväskylä 1952.

Järvinen, Kyösti, Suomen Keskuskauppakamari 1918-1943. Helsinki 1943.

Järvinen, Olli, Lahti ennen meitä. Hämeenlinna 1965.

Järvinen, Olli, Nuori Juho Kusti Paasikivi. (Etelä-Suomen  Sanomat 2.11.1970).Jääskeläinen, Mauno, Itä-Karjalan kysymys. Kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset.  Porvoo 1961.

Kairamo, A. Osw., Juho Kusti Paasikivi. (Kansallinen elämäkerrasto. N.) Porvoo 1932.

Keränen, Esko, Muuttuva työnkuva. Toimitustyön differentioitumiskehitys Suomen sanomalehdistössä. (Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkaisuja  n:o 24.) Helsinki 1984.

Ketola, Eino, Kansalliseen kansanvaltaan. Suomen itsenäisyys, sosialidemokraatit ja Venäjän vallankumous 1917. Helsinki 1987.

Kivikataja, Eero, Sortovuosien tapahtumia. Helsinki 1961.

Klinge, Matti, Kansallisen identiteetin etsiminen. (Suomen Kulttuurihistoria. II.) Porvoo 1980.

Klinge, Matti, Ylioppilaskunnan historia. III. Porvoo 1968.

Kojonen, Martti, Lahden kansanopisto 70-vuotias. Lahti 1963.

Koskimies, Rafael, Y. S. Yrjö-Koskisen elämä. III. Keuruu 1974.

Koskimies, Y. S., Hämeenlinnan kaupungin historia 1875-1944. Hämeenlinna 1966.

Kuitunen, Tero Sullström, Risto, Kansantaloustieteen opetus, tutkintovaatimukset ja väitöskirjatutkimus Helsingin yliopistossa 1906-1982. (Heikki Koskenkylä, Jukka Pekkarinen, Antti Räikkönen, Pentti Vartia (toim.): Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä. Kansantaloudellinen yhdistys 1884-1984.) Vammala 1984.

Kuusanmäki, Jussi, Kaupunginvaltuuston vaalit Helsingissä 1874-1918 Helsinki 1975.

Kuusi, Aarne ja Sakari, Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Salama 1910-1960. Jyväskylä 1960.

Kuusisto, Seppo, Hämäläis-Osakunnan historia 1865-1918. Helsinki 1978.

Kuusterä, Antti, Valtion sijoitustoiminta pääomamarkkinoiden murroksessa 1859-1913. Jyväskylä 1989.

Könönen, Terho A, Martinniemen saha 75 vuotta. Martinniemen saha 1905-1980. Joensuu  1981.

Langhoff, August, Sju år såsom Finlands representant  inför tronen. 111. Helsingfors 1923.

Lauerma, Matti, Kuninkaallinen Preussin jääkäripataljoona 27. Vaiheet ja vaikutus. Porvoo 1966.

Leino-Kaukiainen, Pirkko, Kasvava sanomalehdistö sensuurin kahleissa 1890- 1905.  (Suomen  sanomalehdistön  historia. 1.)  Kuopio 1988.

Lindman, Sven, Eduskunnan aseman muuttuminen 1917-1919. (Suomen kansanedustuslaitoksen historia. VI.) Helsinki 1968.

Luntinen, Pertti, Sotilasmiljoonat. Jyväskylä 1984.

Luoma, Väinö, Valtion virkamiesten järjestäytyminen Suomessa. 1. Turku 1962.

Lyytinen, Eino, Finland in British Politics in the First World War. Helsinki 1980.

Lång, K. J, Sittenkin juristi. J. K Paasikiven päiväkirjojen johdosta mietittyä. (Oikeus 3/1986.)

Mannerheim, G., Muistelmat. I. Helsinki 1951.

Manninen, Ohto, Mannerheimin ero toukokuussa 1918. (Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo. Vuosikirja IX) Helsinki 1974.

Manninen, Ohto, Mannerheims linje i maj 1918. (Historisk Tidskrift för Finland 1983.)

»Manteli», J. K Paasikivi. Savusaunan poika. (Suomen Kuvalehti 28/1960.)

Mustakallio, Hannu, Piispa J. R Koskimies suomalaisuusmiehenä. I. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirja 1986.) Valkeakoski 1986.

Mylly, Juhani, Maalaisliitto ja turvallisuuspolitiikka. 1. Turku 1978.

Mylly, Juhani, Maalaisliiton synty. (Turun historiallinen arkisto 30.) Vammala 1978.

Nevakivi, Jukka, Ulkoasiainhallinnon historia 1918-1956. Helsinki 1988.

Nieminen, Kaarlo, Lahden kauppalan historia. Lahti 1920.

Nieminen, Kaarlo, Suometar 2: 1853-1866 – Uusi Suometar 1: 1869-1889. Helsinki 1946

Nordenstreng, Sigurd, L. Mechelin. II. Helsingfors 1937.

Nousiainen, Jaakko, Valiokuntalaitos. (Suomen kansanedustuslaitoksen historia X) Helsinki 1977.

Nousiainen, Jaakko, Suomen presidentit valtiollisina johtajina. Juva 1985.

Numminen, Jaakko, Suomen nuorisoseuraliikkeen historia. I. Keuruu 1961.

Nurmio, Yrjö, Suomen itsenäistyminen ja Saksa. Porvoo 1957.

Nurmio, Yrjö, Suomen ulkopolitiikan suunnanmuutos syksyllä 1918.

(Historiallinen Arkisto 58.) Turku 1962.

Nyström, Solmu, Presidentti Paasikivi koululaisena luokkansa primus ja henkinen johtaja (Uusi Suomi 26.11.1950.)

Ollila, Kaija & Toppari, Kirsti, Puhvelista Punatulkkuun. Helsingin vanhoja kortteleita.  Helsinki 1977.

Paasikivi, J. K, Itsenäisyytemme aamunkoitteessa. (Etelä-Häme 1918-1928. Vapautumisen muisto.) Hämeenlinna 1928.

Paasikivi, J. K, Jaakko Forsman. (Valvoja 1899.)

Paasikivi, J. K, Kunnallinen äänioikeus. Porvoo 1906.

Paasikivi, J. K, Kyydinpito ja kestikievarilaitos Suomen lain mukaan 1. Helsinki 1901.

Paasikivi, J. K, Lainkäytön kehittymisestä veronkanto- ja finanssikontrolliasioissa vanhemman ruotsalais-suomalaisen oikeuden mukaan. Kompetenssikysymys. Helsinki 1901.

Paasikivi, J. K, Osuustoimintalaki. (Pellervo 1901.)

Paasikivi, J. K, Pankkisetelin historiaa Ruotsi­ Suomessa. (Historiallinen Aikakauskirja 1923.)

Paasikivi, J. K, Rikollisuudesta ja siihen vaikuttaneista seikoista. (Valvoja 1896.)

Paasikivi, J. K, Ruotsin valtionkonkurssi v. 1812. (Historiallinen Aikakauskirja 1914.)

Paasikivi, J. K, Schulze-Delitschiläisistä kansanpankeista. (Valvoja 1898.)

Paasikivi, J. K, Sosialistien viljelyspakko. (Suomalaisen puolueen naisvaliokunnan kirjasia n:o 12.) Helsinki 1907.

Paasikivi, J. K, Uusi Valtiopäiväjärjestys. (Kansanvalistusseuran kalenteri 1907.)

Paasikivi, J. K, Vanhan ja uuden eduskunnan väliajalta. (Murrosajoilta. II.) Porvoo 1918.

Paasikivi, J. K, Venäjän asutuspolitiikki. Helsinki 1900.

[Paasikivi,]. K. J, Paasikiven muistelmia sortovuosilta. 1-II. Porvoo 1957.

[Paasikivi, J. K.J, Eduskunnan uudistus. Tohtori Paasikiven esitelmä suomalaisen puolueen kokouksessa Wiipurissa marraskuun 19 p:nä 1905. Wiipuri 1905.

Paasivirta, Juhani, Suomen itsenäisyyskysymys 1917. 1-11. Porvoo 1947-49.

Paasivirta, Juhani, Suomi vuonna 1918. Porvoo 1957.

Paavolainen, Jaakko, Vankileirit Suomessa 1918. Helsinki 1971.

Paavolainen, Jaakko, Nuori Tanner. Menestyvä sosialisti. 1. Helsinki 1977.

Paavolainen, Jaakko, Väinö Tanner senaattori ja rauhantekijä. 2. Elämäkerta vuosilta 1912-1923.  Helsinki 1979.

Palosuo, V. J., Merkkimiesten talo. Hämeenlinna 1986.

Parmanen, Eino I, Taistelujen kirja 1-N. Porvoo 1936-1941.

Pekari, Ida, Oikolukija ja laulaja tekee opintomatkan Venäjälle. [Matti Mannerkorpi (toim.): J. K. Paasikivi.] Hämeenlinna 1970.

Pekkarinen, Jukka, Kansantaloudellinen Yhdistys ja taloudellinen keskustelu Suomessa. [Heikki Koskenkylä, Jukka Pekkarinen, Antti Räikkönen, Pentti Vartia ( toim.): Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä. Kansantaloudellinen yhdistys 1884–1984.] Vammala 1984.

Pietiäinen, Jukka-Pekka, Rudolf Holsti. Lehtimies, tiedemies, poliitikko 1881- 1919. Espoo 1986.

Pihkala Erkki, Suomen Venäjän-kauppa vuosina  1860-1917.  Helsinki 1970.

Pihkala, Erkki, Valtion tulojen ja menojen rakenne 1800-luvun  jälkipuoliskolla. Helsinki 1977.

Pipping, Hugo E., Kultakannan turvissa. Suomen Pankki 1878-1914.  Helsinki 1969.

Poblebkin, V. V., ]. K. Paasikivi ja Neuvostoliitto. Espoo 1980.

Polvinen, Tuomo, Die finnischen Eisenbahnen in den militärischen und politischen Plänen Russlands vor dem ersten Weltkrieg. Lahti 1962.

Polvinen, Tuomo, Maailmansodan vaikutus Suomen asemaan. (Venäläinen sortokausi Suomessa. Toimittanut Päiviö Tommila.) Porvoo 1960.

Polvinen, Tuomo, Nevan sillan miljoonat Suomen oikeustaistelussa. (Historiallinen Arkisto 56.)

Polvinen, Tuomo, Pohlebkinin Paasikivi. (Kanava 9/1980).

Polvinen, Tuomo, Valtakunta ja rajamaa. N. I. Bobrikov Suomen kenraalikuvernöörinä 1898-1904.  Porvoo-Helsinki-Juva 1984.

Polvinen, Tuomo, Venäjän sotilaalliset tavoitteet Suomessa. (Venäläinen sortokausi Suomessa. Toimittanut Päiviö Tommila.)  Porvoo 1960.

Polvinen, Tuomo, Venäjän vallankumous ja Suomi 1917-1920. 1. Porvoo 1967.

Poppius, Liisa, Hämäläisiä sukuja. III. Pohjola- Uotila – Paasikivi. Helsinki 1949.

Poukka, Pentti, Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto 1918-1968.  (Metsäteollisuus itsenäisessä Suomessa.)  Helsinki 1968.

Poukka, Pentti, Valtiososialismista liikemiehen arvostamiseen. Paasikivi talouspoliitikkona. [Matti Mannerkorpi (toim.): J. K. Paasikivi.] Hämeenlinna 1970.

Rantatupa, Heikki, Elintarvikehuolto ja -säännöstely  Suomessa 1914-1921.Jyväskylä 1979.

Rapola, Martti, Koivunporras. Helsinki 1951.

Rasila, Viljo, Suomen torpparikysymys vuoteen  1909. Helsinki 1961.

Rasila, Viljo, Torpparikysymyksenratkaisuvaihe. Suomen torpparikysymys vuosina 1909-1918. Joensuu 1970.

Rautkallio, Hannu, Kaupantekoa Suomen itsenäisyydellä. Helsinki 1977.

Reuter, J. N., »Kagalen». Ett bidrag till Finlands historia 1899-1905. 1-11. Helsingfors 1928-1930.

Rinta-Tassi, Osmo, Lokakuun vallankumous ja Suomen itsenäistyminen. (Lenin ja Suomi, II) Helsinki 1989.

Rommi, Pirkko, Helmikuun manifestista Tarton rauhaan. [Matti Mannerkorpi  (toim.): J. K. Paasikivi] Hämeenlinna 1970.

Rommi, Pirkko, Myöntyvyyssuuntauksen hahmottuminen Yrjö-Koskisen ja suomalaisen puolueen toimintalinjaksi. Lahti 1964.

Rommi, Pirkko, Suomalaisen puolueen suuret valtiomiehet ja Uusi Suometar ensimmäisellä sortokaudella. (110 vuotta Uuden Suomen ja sen edeltäjien työtä.) Helsinki 1957.

Roos, Sigurd, Nationalstrejken i Finland. 1-11. Helsingfors 1906.

Rumpunen, Kauko, J. K. Paasikivi – hans arkiv och d,agböcker. (Historisk Tidskrift för Finland 3/1986).

Ruutu, Martti, Kulttuurikehityksen yleislinjat. (Suomen Kulttuurihistoria. II.) Porvoo 1980.

Räikkönen Erkki, Svinhufvud ja itsenäisyyssenaatti. Helsinki 1935.

Salokorpi, Hannu, Pietarin tie. Suomalainen puolue ja suomettarelainen politiikka helmikuun manifestista 1899 Tarton rauhaan 1920. Mänttä 1988.

Schauman, Georg, Valtiomuototaistelu Suomessa 1918.  Porvoo 1924.

Schweitzer, Robert, Autonomie und Autokratie. Die Stellung des Grossfiirstentums Finnland im russischen Reich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 1863-1899. Giessen 1978.

Seitkari, O., Eduskuntalaitoksen uudistus (Suomen Kansanedustuslaitoksen historia V.) Helsinki 1958.

Seligman, Ben, B., Main Currents in Modern Economics. Economic Thought since 1870. New York 1962.

Setälä, E.N., Suuren valiokunnan esihistoria. (Robert Hermansonin juhlakirja.) Helsinki 1916.

Simula, Irja, Juho Kusti Paasikivi. (Lahden yhteiskoulu 1896-1971.) Lahti 1971.

Sinisalo, Uuno, Juho Kusti Paasikiven lapsuudenkoti Tampereella. (Suomen Kuvalehti 11/1953.)

Soikkanen, Hannu, Kohti kansanvaltaa. I. Vaasa 1975.

Soikkanen, Hannu, Kunnallinen itsehallinto kansanvallan perusta. Maalaiskuntien itsehallinnon historia. Helsinki 1966.

Soikkanen, Hannu, Sosialismin tulo Suomeen. Helsinki 1961.

Soikkanen, Hannu, Suurlakko. (Venäläinen sortokausi Suomessa. Toimittanut Päiviö Tommila.) Porvoo 1960.

Soininen, Arvo M., Maatalousväestö 1910 tilasto ja todellisuus. (Historiallinen Aikakauskirja 3/1976.)

Stenroth, Otto, Puoli vuotta Suomen ensimmäisenä ulkoministerinä. Helsinki 1931.

Ståhlberg, Ester, Sodan ja rauhan vuodet. Päiväkirja 1935-1947. Porvoo-Helsinki-Juva 1987.

Sulkunen, lmza, Raittius kansalaisuskontona. Jyväskylä 1986.

Suntela, Martti, Tervetuloa Vääksyn Suviniemeen.  (Museouutiset. Päijät­ Hämeen museoiden äänenkannattaja 1-3/ 1986.)

Suolahti, Gunnar, K. 0. Lindeqvist. (Hämeenlinnan normaalilyseo ja lyseo.) Hämeenlinna 1923.

Suolahti, Hugo, Muistelmia ylioppilasajaltani. (Muistikuvia I. Toimittanut Eino E. Suolahti.)  Helsinki 1945.

Suomen Vapaussota vuonna 1918. Julkaissut Vapaussodan historian komitea. I. Helsinki 1921.

Suomi, Vilho, Kivi ja Paasikivi. Tasavallan Presidentti kertoo muistelmiaan. (Kultanummi. Aleksis Kiven Seuran juhlajulkaisu.) Helsinki 1951.

Talas, Onni, Ei se niin tapahtunut. Vastaus Väinö Tannerille. Hämeenlinna 1949.

Tanner, Väinö, Kahden maailmansodan välissä. Helsinki 1966.

Tanner, Väinö, Kuinka se oikein tapahtui. Helsinki 1948.

Tanner, Väinö, Näin Helsingin kasvavan. Helsinki 1947.

Tawaststjerna, Erik, Jean Sibelius, N. Keuruu 1978.

Teljo, Jussi, Suomen valtioelämän murros 1905-1908.  Porvoo 1949.

Terä, Martti V. Teroasmäki, Vilho, Puolustushallinnon perustamis- ja rakentamisvuodet 1918-1939. Helsinki 1973.

Tommila, Päiviö, Suomen historiankirjoitus, Tutkimuksen historia. Porvoo 1989.

Toroinen, Taimi, Autonomian ajan senaatti. (Valtioneuvoston historia 1917-1966. 1.) Helsinki 1977.

Toroinen, Taimi, Borovitinov – kahden kansan syntipukki. (Historiallinen Aikakauskirja 3/1976.)

Toroinen, Taimi, Itsenäistymisen ja valtiomuototaistelun aika 1917-1919 (Valtioneuvoston historia 1917-1966. 1.) Helsinki 1977.

Toroinen, Taimi, J. R. Danielson-Kalmari Suomen autonomian puolustajana. Porvoo 1965.

Tudeer, A. E., Suomen Pankki. Helsinki 1939.

Tuominen, Uuno, Autonomian ajan yksikamarinen eduskunta 1907-1916. (Suomen kansanedustuslaitoksen historia. V.) Helsinki 1958.

Tuominen, Uuno, Säätyedustuslaitos 1880- luvun alusta vuoteen 1906. (Suomen kansanedustuslaitoksen historia. III.) Helsinki 1964.

Törngren, Adolf, Från Finlands strid för rätt och frihet. Helsingfors 1942.

Upton, Anthony F, Vallankumous Suomessa 1917-1918. I. Jyväskylä 1980.

Vahtola Jouko, »Suomi suureksi – Viena vapaaksi». (Studia Historica Septentrionalia 17.) Rovaniemi 1988.

Valkonen, Leo, Tasavallan Presidenttiä haastattelemassa. (Pikakirjoituslehti 1-2/ 1947.)

Waren, Aksel, Torpparioloista Suomessa, (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 89.) Helsinki 1898.

Vares, Vesa, Mannerheimia ja »Hoffmannia» odottaessa.  (Turun  koulu.) Turku  1989.

Vares, Vesa, »Turkulainen  ja »viipurilainen» suuntaus Suomalaisen puolueen idänpolitiikassa toisella sortokaudella. (Historiallinen Aikakauskirja 1/1987.)

Widnäs, Maria, Viktor Semenoff som professor och bibliotekarie vid Alexandersuniversitetets ryska bibliotek. (Historisk Tidskrift för Finland 1955.)

Vilkuna, Kustaa, Pääministeri J. K. Paasikiven kuningashuolia 1918. (Suomen Kuvalehti 1/1968.)

Virtanen, Kari. O., Ahdistettu kansakunta. (Kansakunnan historia  5.) Porvoo 1974.

Witte, S. J, Vospominanija. III. Moskva 1960.

Wuolijoki, Sulo, J. K. Paasikivi yhteiskuntapoliitikkona. (Hämettä ja hämäläisiä)  Helsinki 1945.

Wuolijoki, Sulo, Laukan lakko ensimmäisen kansaneduskunnan maatalousvalio­ kunnassa. Kertonut maatalousvaliokunnan kolmas sihteeri. Helsinki 1908.

Wuolijoki, Sulo, Vai torpparien asiaa ne suomettarelaiset ajavat. Sosialidemokraattisia vaalijulkaisuja n:o 1.

Wuolijoki, Sulo, Vähän silmäin voidetta eli miten maatalousvaliokunta torpparien asiaa käsitteli vuosien 1907 ja 1908 valtiopäivillä. Jutellut maatalousvalio­kunnan kolmas sihteeri. Tampere 1908.

Wuolijoki, Sulo, Yksikamarisen arkielämää. Muistelmia nykyisen eduskuntalaitoksen alkuajoilta. Jyväskylä 1934.

»Yksi meistä», Linnan soikean pöydän ympärillä.  (Kansanopisto 9/1952.)

Zetterberg, Seppo, Suomi ja Viro 1917-1919. Forssa 1977. Åkerman, Harald, M. K. ja päämajan synty. (Suomen Vapaussota. II.) Jyväskylä 1922

Sanomalehdet

– Helsingin Sanomat

– Hufvudstadsbladet

– Kauppalehti

– Mikkelin Sanomat

– Nya Pressen

– Pellervo

– Päivälehti

– Satakunta

– Sosialidemokraatti (Pori)

– Työmies

– Uusi Päivä

– Uusi Suometar

– Wiipuri

1. Käsillä olevan teoksen ollessa jo ladottavana valmistui kesällä 1989 Kimmo Ikosen lisensiaattityön aihetta laajemmin käsittelevä väitöskirjakäsikirjoitus, jota on vielä voitu hyödyntää eräiden yksityiskohtien tarkistuksessa oikovedosvaiheessa.


Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.