URAN ETSIJÄ

Humanistista  juristiksi

Novgorodissa Paasikivi ei käyttänyt aikaansa vain käytännön kieliharjoit­teluun. Tilaisuus tarjoutui samalla myös tenttilukuihin, joiden tulokse­na filosofian kandidaattitutkinto valmistui jo toukokuussa 1892. Venäjän kielen ja kirjallisuuden korkeinta arvosanaa, laudaturia, täydensivät filo­sofian sekä Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian cum laude approbaturit ynnä roomalaisen kirjallisuuden approbatur. Säännösten mukaan yksi tutkintoaineista oli oltava tiedekunnan toisesta osastosta. Yleisen tavan mukaan Paasikivi valitsi kasvitieteen, jossa hän suoritti approbaturin.1

Nuoren maisterin tarkoituksena oli jatkaa opintoja historiallis-kieli­ tieteellisessä osastossa. Väitöskirjatyön pohjaksi hän lukuvuonna 1892- 1893 korotti filosofian (Arvi Grotenfelt) ja historian (E. G. Palmen) ar­vosanansa laudatureiksi. Tutkimuskohteena venäjän kieli näytti tässä vaiheessa menevän historian edelle. Maaliskuussa 1892, siis jo ennen kandidaattitutkinnon valmistumista, hän vielä kerran haki venäjän kie­len opiskeluun tarkoitettuja valtion stipendejä ja onnistui nyt myös sel­laisen saamaan.2 On huomattava, että kyseinen apuraha myönnettiin nelivuotiskaudeksi, ja sitä saattoi nauttia myös kotimaassa.

Historian laudaturopinnot E. G. Palmenin johdolla eivät puolestaan vastanneet niitä tavoitteita, jotka Hämeenlinnan lyseosta tuleva nuori ylioppilas oli alun pitäen itselleen asettanut. Venäjän historiaan liittyvän tematiikan sijasta Palmen määräsi   oppilaansa laudaturtyön aiheeksi »Tietoja Ylä-Hollolan kihlakunnan läänityksistä ajanjaksolla 1654- 1680». Paasikiven mustakantiseen vihkoon käsin kirjoittama, 87 pieni­ kokoista sivua käsittävä tutkielma3 perustui alkuperäislähteisiin, ensi sijassa maakirjoihin. Oppilastyön, jota lähinnä voi luonnehtia tunnolli­seksi lähdereferaatiksi, tieteellinen arvo on vähäinen. Muiden tehtävien lomassa se valmistui nopeassa tahdissa talvella 1892-1893.

Entinen luokkatoveri Hämeenlinnan lyseosta Emanuel Kalkki ker­too: »Paasikivi ja Vappu (Iivari Wallenius, niinikään luokkatoveri T. P.) asuvat vanhassa paikassaan… P:kivi käy valtionarkistossa tutkistelemas­sa laudatuurikirjoitustaan varten Hollolan y.m. reduktiooni asioita. Vap­pu studeeraa vahvasti ostjakkia, sanskriittia y.m. yleishyödyllisiä aineita. Heillä on puulaakissaan samovaari, jonka ääressä minäkin olen joskus iltasilla käynyt istuskelemassa».4

Vaativuudestaan tunnetun Palmenin menettelyssä herättää huomiota se, että hän sivuuttaen oppilaansa kielelliset ym. valmiudet ohjasi hänet varsin ahtaan paikallishistoriallisen teeman pariin. Professoriksi tultu­aan Palmen teetti oppilaillaan runsaasti 1500- ja 1600-lukujen talous­historiaan liittyviä paikallisia selvityksiä aikoen julkaista ne myöhem­min laajana kokoomateoksena. Tyytymättömänä valmistuneiden töiden yleistasoon Palmen kuitenkin luopui hankkeesta, osittain myös siksi, että hänen oppilastöitään oli historiallis-kielitieteellisessä osastossa moitittu aiheiltaan yksipuolisiksi.5

Toisaalta on pidettävä avoimena toinenkin selitysperuste. Historiasta vähitellen pois siirtyvä Paasikivi on saattanut opintojaan jouduttaakseen itse tarjoutua laatimaan tutkielman edellä mainitusta, Lahdesta käsin läheisestä aiheesta. Kysymys ei ollut vain maantieteellisestä läheisyydes­tä. Paasikiven hyvä ystävä, lahtelainen ylioppilas ja myöhemmin kauppi­as K. V. Kunnas oli jo v. 1886 laatinut käytännöllisesti katsoen samasta aiheesta Paimenille tutkielman, jonka tämä kuitenkin hylkäsi.6 Kun tee­ma kiinnosti Paimenia, ja Kunnas puolestaan ei enää tahtonut jatkaa, toiselle lahtelaiselle, Paasikivelle, tarjoutui näin tilaisuus viedä työ suh­teellisen vähällä vaivalla päätökseen.

Tutkielman tultua hyväksytyksi Paasikivi joutui kesäkuun alussa 1893 Palmenin suulliseen loppukuulusteluun. »Tentti historiassa kävi pa­remmin kuin osasin toivoakaan… En ole muuten vielä koskaan ollut sellaisessa prässissä. Minun piti olla kahtena päivänä hänen luonaan  2 1/2 tuntia kummallakin kerralla. P. ehtii kysyä jo paljon 5 tunnissa. Nyt siis siitä pääsin. Herran kiitos… Mutta häpeä puhua niin paljon tuollai­sesta tutkinnosta, josta ei kellekään ole juuri mitään hyötyä».7

Kysymys ei ollut vain tilapäisestä tenttiväsymyksestä. Talven 1892-93 kuluessa maisteri Paasikivessä oli kypsynyt ajatus tiedekunnan vaihtami­sesta. »Hyvien ystävien suosituksesta» hän päätti siirtyä juristiksi. Ennen muuta oli taustana taloudellinen tarkoituksenmukaisuusharkinta. Varat­tomalle nuorukaiselle juridiikka näytti tarjoavan huomattavasti var­memman ja tukevamman leipäpuun. Päätöstä vahvisti Paasikiven yksi­tyiselämässä tapahtunut muutos. Hämäläisten ja savokarjalaisten yhteis­ellä hiihtoretkellä maaliskuussa 1893 hän oli sittemmin »kohtalokkaak­si» osoittautuneella tavalla tutustunut luonnontieteitä opiskelevaan yli­oppilas Anna Forsmaniin. Leskiruustinna Nathalie Crohnsin omistaman Tikkurilan Stenkullan tilanhoitajan ja sittemmin kansakoulunopettajan Israel Forsmanin Anna-tytär osasi ruotsinkielisen kasvuympäristönsä vuoksi vain puutteellisesti suomea. Keväällä 1893 hän kirjallisesti pyysi»kunnioitettua ja kaivattua maisteria» suomenkielen opettajakseen ke­säksi Kangasalle. Luokkatoverinsa K. A. Franssilan kotitaloon majoittu­nut Juho Kusti meloi päivittäin kanootilla järven ylitse mielitiettynsä luokse Sarkolaan »antamaan tunteja». Nuorille ikimuistoisen »Sarkolan kesän» tuloksena oli  salakihloihin meno, mutta Annan kirjeet sulholleen pysyivät edelleen ruotsinkielisinä.8

Tulevaisuuteen yleensäkin vakavasti suhtautuvan maisteri Paasikiven juridiikanopinnot saivat nyt lisäpontta. Väitöskirjahaaveistaan hän ei silti tahtonut luopua, vaikka tiedekunta olikin vaihtunut. Tohtorinarvo venä­jän kielessä olisi tuskin avannut tietä lehtoraattia pitemmälle.9 Huomat­tavasti laajempia näköaloja tarjosi oikeustiede. Kun jo aikaisemmin isänsä menettänyt morsiankin oli täysin varaton, jokapäiväinen toi­meentulo muodosti nuorille pysyvän ongelman. Vanhojen hämeenlin­alaisystävien, mm. lehtori Paavo Cajanderin, takaama laina10 auttoi to­sin pahimman ylitse, mutta rahattomuus kiusasi jatkuvasti Paasikiveä. Tämän vuoksi hän oli altis harkitsemaan erilaisia ansiotyömahdolli­suuksia. Asianajajaksi ryhtyminen houkutteli,  ja Jyväskylässä ilmestyvä» Suomalainen» tarjosi toimittajan paikkaa. Kansallis-Osake-Pankki suunnitteli Lahteen haarakonttoria, johon tarvittiin johtajaa, ja perus­teilla olevassa Lahden kansanopistossakin oli johtajan virka avoinna.

Määrätietoinen Anna puuttui nyt asiaan. Juhon ei pitäisi lähteä etäiseen Jyväskylään. »Eikö herra Franssila nyt voisi hakea kansanopiston johtajanvirkaa. Et sinä saa jäädä sinne». Advokaatinuraa ei Juhon liioin pitäisi ajatella. »Missä on rakkautta, on rikkautta», lisäsi morsian suo­meksi. »Sinusta tulee tohtori, niinkuin alusta alkaen aikomuksesi  on ollut, muutenhan minusta ei tule tohtorinnaa. Sinä et saa hylätä vanhoja aikeitasi,  muuten minä joudun katumaan kihlaustamme».11

Forsmanin sisarukset asettivatkin suuria toiveita Annan lahjakkaa­seen sulhaseen. »Ajattelen ilolla sitä päivää, jolloin voin sanoa: ‘Sisareni, senatorska’».12 Lapsuudenystävälleen Aino Acktelle Anna haaveili ajasta, jolloin tämän sulhanen Heikki (Renvall) ja Juho olisivat molemmat se­naattoreja. »Kuinka hauskaa meillä tuleekaan olemaan».13 Virka-ase­mien osalta ennuste piti paikkansa, vaikka Ainon  ensimmäinen  avio­liitto oli tuolloin tosin jo purkautunut.

Juhoa ei tarvinnut lukupuuhiin kehottaa. Luopuen tarjotuista tehtä­vistä hän keskittyi opiskeluun »paahtaen» kymmeniä sivuja roomalaista oikeutta päivässä. Kuraattorinsa Werner Meurmanin tarjoamaa ylioppi­laskirjaston amanuenssin tointa hän ei liioin ottanut vastaan, mutta on­nistui järjestämään siihen Annan, joten palkka kuitenkin tuli »perhee­seen». Toisaalta Annan luonnontieteen opinnot näyttävät tuossa vai­heessa lopullisesti ajautuneen karille.14

Joskus kyllästymisen hetkinä Juhon teki mieli seurata esimerkkiä ja heittää kirjat kaivoon. »Tämä juristin toimi on kaiketi maailman kuivin­ta… Jos minä tulen poikaa kasvattamaan, niin luku-uralle se, ylioppi­laaksi päästyään, ei tule lähtemään. Tällainen työ, kuten tämä hulluu­teen päin kääntynyt 5-10 vuoden lueskeleminen, sehän on jo omiaan köyhdyttämään näin pienen maan kokonaan.  Kun se osa nuorisoa, jonka pitäisi olla älykkään, noin 30:sta 35 vuoteen saakka elää toisten kustan­nuksella ja tekee itse niin hyödytöntä työtä kuin olla saattaa. Kuten näet, olen minä hyvin oppositioonituulella… Vapulta (huonetoveri Iivari Walleniukselta) ja minulta on mennyt 150 mk. kuussa, vaikka raittius­ miehiäkin olemme olleet». Oman köyhyyden rinnalla kumppanien iloisen leveä elämä nostatti joskus kademieltä. Lainojen ja takuumiesten rukoilu tuntui vaikealta. »Ihmiset ovat niin itsekkäitä, että kun ei ole minkäänlaisia sukulaissuhteita vaikuttamassa, niin auttavat hyvin vasta­hakoisesti. .. Minä kaipaan omaa kotia niin tavattoman paljon.  Olisi elossa isä, joka olisi edes toinen kappalainen  vaikka Suomussalmella, niin kyllä se  sentään  olisi hauska».15

Mutta Juho Kusti tarttui itseään niskasta: »Meille molemmille olisi hyvin ikävää, jos minä jättäisin kaiken tulevaisuuteni ja siis myös sinun tulevaisuutesi ja koettaisin päästä nimismieheksi jonnekin. Olen minä siksi ylpeä, että katsoisin sen haaskaukseksi». Hammasta purren tuleva pankinjohtaja vakuutti:»Lopuksi kyllä minä tulen saamaan suuret tu­lot».16 Juhon opiskelutahti herätti jo Annassakin epäilyksiä. 12-14 tuntia päivässä oli toki liikaa. »Jos sinä joskus olet vähemmän ahkera, on kont­rasti sinun ja minun välilläni pienempi». Terveyttäkin täytyi ajatella. KOP:n haarakonttoria Juho ei saisi ottaa johdettavakseen. »Varmasti on vaikeata olla ilman tuloja, mutta niin kauan kuin tenttisi roikkuvat, sinä tulet niin hermostuneeksi ja pessimistiseksi, että se käy äärettömän tuskalliseksi sinulle itsellesi ja ikäväksi (ledsamt) kaikille niille, jotka sinusta  pitävät».17

Annan mainitsema tietty hermostuneisuus liittyneenä räjähtäviin temperamentin purkauksiin kuuluu jo varhaisesta nuoruudesta lähtien Paasikiven luonnekuvaan. Kokonaan spekulaation varaan jää, missä määrin lapsuuden kokemukset, niiden joukossa ennen muuta äidin varhainen kuolema ja 6-vuotiaana koettu ympäristökatastrofi, kotikau­pungin tuhoutuminen tulipalossa, on voinut jättää pysyviä jälkiä pikku Juhon mieleen.  Opiskelutoveri Eino Westerlund  puolestaan vakuutti: »Ei kukaan voi langettaa varjoa sinun karaktäärisi päälle, joka olkoon vaan sikamaisen kiivas – kumminkin on sydämellinen ja suora».18 Vie­lä v. 1915 entinen luokkatoveri Emanuel Kolkki aprikoi K. A Franssilal­le Juho Kustin nimitystä KOP:n pääjohtajaksi: »Mitenkähän hänen her­mojensa laita on? Kestävätköhän ne sitä rasitusta, jota pankinjohtajan toimi tuo»?19 Toisaalta Paasikiven koleerista temperamenttia lievensi hyvin kehittynyt huumorintaju, joka tosin näyttää päässeen paremmin oikeuksiinsa vasta myöhemmällä iällä – mieluiten hyvän aterian jäl­keen kahvin, konjakin ja sikaarin ääressä. Kiukunpuuskiaan hän ei kau­an muistellut.

Oikeustieteelliset opinnot näyttävät merkinneen Juholle pikemminkin välttämätöntä muodollisuutta eteenpäin pyrittäessä kuin varsinaista elämänsisältöä.Stipendein, lainavaroin ja sivuansioin opiskelleen nuo­rukaisen oli otettava huomioon kylmät tosiasiat. Toimeentulo edellytti tiukkaa säästäväisyyttä, minkä merkitystä hän tähdensi myös Annalle. Oli »meneteltävä taloudellinen puoli aina silmien edessä».20 Saituudeksi Juhon säästeliäisyys ei kuitenkaan kehittynyt. Sen enempää nuorena kuin varttuneenakaan hän ei kitsastellut rahan antamisessa silloin kun kysymys oli esimerkiksi perheenjäsenten terveyden hoitamisesta.

Välttämättömyyden sanelemasta tiiviistä opiskelusta huolimatta tule­va juristi tajusi, ettei ollut hyvä kokonaan eristäytyä lukukammioon. Työ Uudessa Suomettaressa tarjosi vaihtelua. Paineita auttoivat purkamaan myös Ylioppilaskunnan Laulajat, joiden uskollisimpiin jäseniin Juho Kusti Paasikivi kuului. Kouluaikojen tapaan hän tarttui joskus tahtipuik­koonkin. Hämäläis-Osakunnan kesäjuhlilla Hämeenlinnassa 28.6.1893 »kolmenkertainen kvartetti lauloi sitte osakuntalainen J. K. Paasikiven johdolla useita kvartettilauluja, jotka hyvin sulivat iltatunnelmaan ».21 Kaksi vuotta myöhemmin hänelle tarjottiin jo koko YL:n johtajuutta. »Jos olisi aikaa ja kykyä, niin olisihan siinä toimessa hauska olla yksi talvi, mutta kumpaakin minulta nyt puuttuu ».22 Pilke silmäkulmassa vanha presidentti lisäsi yli puoli vuosisataa myöhemmin: »Ymmärsin sentään ajoissa omat rajoitukseni».23

Yhteiskunnallisesti tärkeän harjoittelupaikan tarjosi osakunta. Hämä­läiset muodostivat 1890-luvulla vielä suhteellisen suppean toveripiirin jäsenmäärän noustessa hieman yli 150:n. Paasikivi liittyi kuraattori Meurmanin johtamaan kantajoukkoon, jolta konservatiivisesta yleislin­jasta huolimatta ei suinkaan puuttunut sosiaalista silmää. Seppo Kuusis­to toteaa Werner Meurmanin mielellään asettuneen köyhien  ensi  pol­ven ylioppilaiden etujen ajajaksi samalla tavoin kuin »Agathon Meur­man johti kartanostaan käsin talonpoikaisrahvasta».24 Siveellisyys, ku­rinalaisuus ja suomenmielinen isänmaallisuus kuuluivat »paternaalis­ talonpoikaisen fennomanian» kuvaan, jota inspehtori Danielsonin sosi­aalireformatorinen linja luontevasti täydensi.

Lokakuussa 1892 maisteri Paasikivi valittiin toimikuntaan, jonka tuli huolehtia siitä, että osakunnan kokouksiin saataisiin »yleisempiä kysy­myksiä keskustelun esineiksi».25 Naisasiasta väiteltiin ylioppilas Fanny Pajulan alustuksen pohjalta lähes kaikissa syksyn 1892 kokouksissa. Maaliskuussa 1893 ylioppilas Philip Suurosen vertaileva katsaus Uuteen Suomettareen ja Päivälehteen suomalaisen yleisön pyrintöjen ajajina innosti inspehtori Danielsoninkin osallistumaan keskusteluun. Hän kri­tikoi Uutta Suometarta suvaitsemattomuudesta ja piti tärkeänä, että ulot­tuvilla oli myös Päivälehti, jossa hän tosin asiallisten kirjoitusten vähäisyyden vuoksi oli havaitsevinaan »bulevardilehden piirteitä». Uutta Suometarta oli siksi kaikesta huolimatta pidettävä enemmän luottamus­ta herättävänä. Kokouksessa läsnä ollut Uuden Suomettaren avustaja Paasikivi pysyi viisaasti vaiti.26 Danielsonin mielestä »syy» yhteiskunnal­listen kysymysten niukkaan pohdintaan oli osittain nuorisossa, jolta näytti puuttuvan kiinnostusta. Niin hyvin Uuden Suomettaren kuin Val­vojankin palstoilla havaittiin parhaasta päästä vain vanhemman suku­ polven kynänjälkiä.  Syitä tähän olisi aihetta miettiä.

Pari viikkoa myöhemmin ylioppilaat Jukka Asp ja Philip Suuronen ottivatkin asian esille. Heidän mielestään sujuvalla kertomataidolla ja kehittyneellä havaintokyvyllä varustettu henkilö saattoi kaunokirjailija­na vaivattomasti ja vähin tiedoin saavuttaa menestystä suuren yleisön keskuudessa. Toista oli yhteiskuntatieteilijän, kun älyllisesti laiska luki­jakunta tuskin vaivautui silmäilemään edes sanomalehtien pääkirjoituk­sia. Tämä ei jäänyt uraa valitsevalta nuorisolta huomaamatta. Kilpailtaes­sa valtion viroista varattomilta opiskelijoilta ei useinkaan liiennyt aikaa yleisiin asioihin perehtymiseen. Kun suomalaisuustaistelu näytti jo si­vuuttaneen huippukohtansa, ei enää ollut tarjolla mieltä nostattavaa aa­tetta yhteiskunnallisen toiminnan pontimeksi.

Tiukkana meurmanilaisena maisteri Paasikivi oli eri mieltä. Suoma­laisuuden asian edistyminen ei kelvannut selitysperusteeksi halutto­muudelle. Sitäpaitsi oli tarjolla lukuisia muita päivänpolttavia harrastus­ kohteita kuten työväenkysymys ja raittiusaate. Jokin muu syy passiivi­suuteen täytyi siis löytyä. Varattomuus ja kilpailu viroista eivät yksinään riittäneet.

Inspehtori Danielson asettui voimakkaasti tukemaan Paasikiveä. Mo­net keskeiset ongelmat todellakin vaativat keskustelua. Niihin kuului jo mainittujen lisäksi yleinen oppivelvollisuus. Opiskelijoiden varatto­muuden rinnalla vaikutti epäedullisesti se, ettei yhteiskuntatieteillä, ku­ten esimerkiksi kansantaloudella,ollut yliopistossa itsenäistä, kandidaat­titutkinnon aineeksi kelpaavaa asemaa. Silti niiden harrastusta oli edis­tettävä. Maan uhanalaisessa tilanteessa mitkään esteet eivät oikeuttaneet nuorisoa passiivisuuten. Paljon voitettaisiin jo seuraamalla tarkoin kehi­tystä ja kokemuksia ulkomailla, »kunhan vaan olisi miehiä niitä esittä­mään ja ajamaan».27

Inspehtori Danielsonin kutsua seuraaviin yhteiskunnallisiin »aktivis­teihin» kuului J. K. Paasikivi, joka syksyllä 1893 valittiin osakunnan sih­teeriksi.28 Jo edellisenä keväänä hänet oli yhdessä ylioppilas U. L. Lehto­sen kanssa nimetty hämäläisten edustajaksi »Ylioppilasten työväen ope­tuskomiteaan». Kansanvalistajien aatemaailma oli kuitenkin liian yksi­puolisesti suuntautunut abstraktiin hengen kehittämiseen,  jonka  uskot­tiin välillisesti ratkaisevan myös taloudelliset ongelmat. Kun luennoitsi­jain saanti yleensäkin tuotti vaikeuksia,  opetuskomitea  »nukahti» pian ilman näkyviä tuloksia. Sama kohtalo oli Fanny Pajulan aloitteella valis­tustyöstä Itä-Karjalan ja Inkerin heimolaisten parissa. Hanketta suunnittelevaan toimikuntaan valittiin myös  J. K.  Paasikivi. Lukuunottamatta eräiden kustantajien antamia lupauksia suomenkielisen kirjallisuuden toimittamisesta alennettuun hintaan Inkeriin yritys sai käytännön tasol­la hiljaisen hautauksen.29 Mahdollista on, että lopputulokseen vaikutti osaltaan   »ulkopoliittisesti»  arkaluontoinen tilanne.

Danielsonin neuvoa noudattaen Paasikivi otti osakunnassa esille myös yleisen oppivelvollisuuden selostaen Mikael Johnssonin (Soini­sen) Valvojassa julkaisemaa artikkelia. Paasikivi tähdensi, ettei ollut syy­tä korostaa oppivelvollisuuden vähentävän yksilönvapautta. Modernissa yhteiskunnassa yhteinen etu kulki yksityisen edun edellä. Esimerkkeinä voitiin mainita asevelvollisuus, terveydenhuolto jne. »Mitä laveammalle sivistys leviää, sitä vaikeammaksi käypi sitä vaille jääneille tulla toimeen elämän taistelussa». Erityisesti pienelle kansalle oli tärkeätä sen henkis­ten voimavarojen mobilisoiminen. Edistys taloudellisellakin alalla riip­pui kansansivistyksestä. »Kenties helpoittaisi se irtolaiskysymyksenkin ratkaisua». Osakunnassa käydyssä keskustelussa oppivelvollisuuden pe­riaatetta kannatettiin, joskin toisaalta viitattiin sen vaatimien kustannus­ten suuruuteen.30

Huomattavasti laajempi keskustelu käytiin raittiusasiasta, jonka koe­tinkivenä oli vaatimus alkoholin poistamisesta ylioppilastalon ravinto­lasta. Danielson ja Meurman katsoivat, ettei täysraittiuden vaatimuksesta toistaiseksi ollut hyötyä, koska ylioppilaat siinä tapauksessa etsiytyisivät juomaan muualle, missä heitä olisi vaikeampi valvoa. Samaa mieltä oli maisteri Paasikivi. »Niin mielelläni kuin omasta puolestani soisinkin, että ylioppilastalon kapakka nykyisessä muodossaan saataisiin pois, niin luulen sen vasta sitten käyvän päinsä, kun suurin osa ylioppilaita ovat raittiusmiehiä».31 Hanke ei toistaiseksi johtanutkaan tulokseen. Jyrkem­pi oli vastikään kihloihin menneen nuoren maisterin linja hänen vaa­tiessaan laillistetun prostituution poistamista »kansalaisten oikeuden­ tuntoa loukkaavana ja nais-sukupuolen arvoa alentavana». Osakunta ei ottanut asiaan kantaa!32

Reformien läpimeno edellytti tietenkin yleisen ajattelutavan muutok­sen ohella äänioikeusuudistusta niin hyvin valtiollisissa kuin kunnalli­sissakin vaaleissa. Keskusteltaessa vaalitavasta Paasikivi Meurmania myötäillen tunnusti »suhteellisen edustuksen aatteen kauniiksi ja oike­aksi. Mutta jos sen sovittaminen käytäntöön laimentaisi sellaisen puolu­een innostusta, joka katsoo ajamansa asian kansan elinehdoksi ja siis eräässä suhteessa korkeammaksi oikeudeksi, niin voipi kyllä oikeutet­tuja epäilyksiä sen toteuttamisesta syntyä».33 Puoluetaktinen näkemys nousi siis Paasikivellä etualalle, vaikka hän epäilemättä olikin vilpittömästi vakuuttunut ajamansa aatteen oikeutuksesta.

Suomalaisuuden voittojen ja kulttuuripoliittisen vapaamielisyyden kasvun myötä kieliriita oli kuitenkin 1890-luvulla menettänyt osan ai­kaisemmasta hohdostaan. Niinpä meurmanilaiset katsoivatkin velvolli­suudekseen jatkuvasti muistuttaa valppauden merkityksestä ja tarpeesta taistella omien keskuudessa havaittavaa kielipoliittista väsähtäneisyyttä vastaan. Danielsonin tuella he vaativat ylioppilaita omakohtaisesti huo­lehtimaan siitä, ettei suomenkieltä kaupoissa, ravintoloissa jne. syrjitty. Joukkojen pitämiseksi vireessä ja agitaation ulottuvilla  pienetkin kysy­mykset kohotettiin joskus kohtuuttomiin korkeuksiin.  Hämäläiset  J. Alin (Arajärvi), M. Ahlman ja J. K. Paasikivi olivat mukana voitollisessa rintamassa, joka syksyllä 1893 ylioppilaskunnan kokouksessa saneli uu­sia, kielipoliittisesti sävytettyjä päätöksiä Ylioppilaskunnan Laulajien ra­hoituksen lisäämisestä Akademiska Sångföreningenin rinnalla.34

Senaatintorille huhtikuussa 1894 pystytettävän Aleksanteri II:n pat­saan paljastustilaisuudessa esitettävän kantaatin kielestä jouduttiin kau­pungin viranomaisten kanssa niin pahaan hakaukseen, että YL kieltäytyi osallistumasta juhlaan. Päätöksen esitteli ylioppilaskunnan kokoukselle J . K. Paasikivi. Häntä tuki Werner Meurman ajaen läpi päätöksen yli­oppilaiden erillisen kunnianosoituksen järjestämisestä patsaan paljas­tuspäivänä. Gordionin solmu avautui itsestään siten, että kantaatin sano­ja »separatistisina» pitänyt kenraalikuvernööri Heiden kielsi sen esittä­misen.35

Aktiivisuuttaan J. K. Paasikivi osoitti myös toimimalla vuoden 1894 alusta lähtien fennomaanipuolueen ylioppilasjärjestön Suomalaisen Nuijan sihteerinä. »Aatteellinen laimeus» oli löytänyt tiensä Nuijankin riveihin, minkä vuoksi koetettiin löytää keinoja toiminnan vilkastutta­miseksi. Toisaalta suomenkielisten, etenkin maaseudulta kotoisin ole­vien ylioppilaiden piirissä esiintyi ärtymystä akateemisen opetuksen perinteisestä ruotsinvoittoisuudesta. Helmikuussa 1894 Suomalainen Nuija päätti lääket. kand. O. Nymanin aloitteesta ehdottaa massa-ad­ressin keräämistä yliopisto-opetuksen sitomiseksi kuulijoiden enem­mistön kieleen. Aloite hyväksyttiin pari kuukautta myöhemmin pidetys­sä »yleisessä suomenmielisten ylioppilaiden kokouksessa». Tavoitteek­si asetettiin 800 allekirjoitusta, ja asiaa ryhtyi ajamaan toimikunta, johon kuuluivat maisterit Heikki Renvall, J. K Paasikivi ja Zacharias Castren. Vasta lähes vuotta myöhemmin (helmikuussa 1895) anomuskirjelmä voitiin jättää konsistorille; siinä oli silloin 518 allekirjoitusta. Nuijan aloitteen pohjana näyttää olleen, kuten Klinge toteaa, enemmän halu yleiseen fennomaaniseen mielenilmaisuun kuin todellinen kielitaidot­tomuuteen perustuva tarve. Mihinkään käytännön tuloksiin se ei johta­nut.36

Adressihankkeessa koetusta tappiosta huolimatta Paasikivi valittiin lokakuussa 1895 Suomalaisen Nuijan puheenjohtajaksi. Paikkakunnalta poismuuton vuoksi hän ei käytännössä ehtinyt lainkaan ryhtyä tehtä­vään vaan luopui siitä jo helmikuussa 1896 saaden seuraajakseen enti­sen luokkatoverinsa Hämeenlinnasta Ernst Neoviuksen (Nevanlin­nan).37

Postimanifestin jälkitunnelmissa ylioppilas Kaarlo Tiililä kirjoitti Hä­mäläis-Osakunnan vuosikertomukseen 1889-1890: »Tuo ulkoapäin uh­kaava vaara, joka tämän kansallisen innon on synnyttänyt, on myöskin määrännyt tarkemman suunnan kansallisille harrastuksille. Se on ikään­ kuin viittaamalla viitannut sitä tehtävää (!?), joka tästälähin on oleva kaikkien isänmaallisten pyrintöjen yhteisenä päämääränä – kansan­ valistusta»38 Tehottomiksi osoittautuneiden tilapäisten luentojen ja kurssien sijasta voimat keskitettiin grundtvigilaiseen kansanopistoliik­keeseen.

Tanskalaisiin esikuviin pohjautuva kansanopistoidealismi oli levinnyt maahan jo ennen postimanifestin aiheuttamaa poliittista kuohuntaa. Suomenkielisen kansa- ja oppikoululaitoksen vakiintuminen vapautti voimia uusiin tehtäviin. Samaan suuntaan vaikutti kielitaistelun laantu­minen. Tammikuussa 1889 aloitti toimintansa maan ensimmäinen kan­sanopistotyyppinen oppilaitos, Kangasalan emäntäkoulu ja saman vuo­den syksyllä avasi ovensa Porvoon ruotsinkielinen kansanopisto. Posti­ manifestin nostattama epäluuloisuus Venäjää kohtaan ja huoli tulevai­suudesta teki entistä ajankohtaisemmaksi kansan yhdistämisen ja sen vastustuskyvyn lujittamisen ulkoisen vaaran torjumiseksi.  Kansanopisto­aate sai näin entistä konkreettisemman sisällön.39

Hämäläiset eivät jääneet syrjään ylioppilaskuntaa elähdyttäneestä kansanopistoinnostuksesta. Varoja kerättiin, paitsi suoranaisina lahjoi­tuksina, sekä Helsingissä että maaseudulla järjestettyjen hyväntekeväi­syysjuhlien, iltamien ja arpajaisten avulla. Keväällä 1891 hämäläisillä oli omassa kansanopistorahastossaan 3898 markkaa, joista ylioppilas Paasi­kivi oli keräyslistan mukaan koonnut 38 markkaa.40 Pitkälti osakunnan ponnistusten ansiosta saatiin 1890-luvun alkupuolella jaloilleen sekä Sääksmäen että Äänekosken kansanopistot.41

Hämeen kolmas, Lahden seudulla virinnyt kansanopistohanke jäi osakunnassa aluksi vaille kannatusta. Voimia oli pyrittävä keskittämään, minkä lisäksi Lahden kauppalaa »puolivillaisine sivistyksineen» ei muu­tenkaan pidetty sopivana paikkana puhdashenkiselle oppilaitokselle. Lahtelaisia ylioppilaita ei osakunnassa J. K. Paasikiven lisäksi ollut, joten Päijät-Hämeen intresseiltä puuttuivat puoltajat. Jaettaessa keväällä 1893 Hämeen alue piireihin propagandan tekoa varten Lahden seutu jätettiin Paasikiven yrityksistä huolimatta kokonaan ulkopuolelle.42

Kauppalassa kansanopistoajatus lähti liikkeelle jo 1890 ylioppilas Paasikiven puhuttua asiasta VPK:n kesäjuhlilla. Kaksi vuotta myöhem­min paikkakunnalla oltiin valmiita järjestämään hankkeen hyväksi arpa­jaiset ja »kansanhuvit» maisteri Paasikiven kuuluessa itseoikeutetusti juhlatoimikuntaan. Avauspuheessaan hän asiaankuuluvasti korosti Lah­den merkitystä ja sopivuutta tulevan kansanopiston sijaintipaikaksi. Maisteri Paasikiven velvoitukset eivät päättyneet puheen loputtua. Uu­den Suomettaren uutisen mukaan »nyt mentiin huvihuoneeseen katso­maan Karrin talonpoikaistuvassa vietettäviä häitä. Hyvin onnistuneina vanhan ajan perikuvina esiintyivät hääväet ja varsinkin päähenkilöt: hrat Sohlman Eskona, Paasikivi Teemuna ja Kunnas Karrina».43

Vuotta myöhemmin Paasikivi kävi pyytämässä vastaavaan tilaisuuteen juhlapuhujaksi itseään Danielsonia, joka oleskeli lähistöllä, Vääksyssä sijainneessa kesähuvilassaan. Juho Kusti raportoi Annalle Danielsonin korostaneen käytännön aineiden, kuten maanviljelyksen merkitystä opetusohjelmassa. »Paljas isänmaallisuus ei riitä… Kun minä mainitsin, että Kangasalan opistossa näin käsitöiden yleensä olevan korutöitä, eh­käpä kalliitakin, niin ukko (Danielson oli tuolloin 40-vuotias. T. P) mil­tei hirmustui. Ei voinut ollenkaan hyväksyä sellaista».44 »Hirmustumi­nen» ei silti estänyt inspehtoria suostumasta juhlapuhujaksi, mikä luon­nollisesti merkitsi sulkaa Paasikiven hattuun ja Lahden kansanopisto­ hankkeen vahvistumista myös osakunnassa.45

Innokkaan propagandan tuloksena saatiin rahallista tukea koskevia ennakkoilmoituksia Lahden kauppalan lisäksi myös lähiympäristön kunnilta. Ratkaisevaa sysäystä merkitsi paikallisen tehtailijan ja karta­nonomistajan August Fellmanin kesäkuussa 1893 antama lupaus luovut­taa kauppatorin pohjoisreunalla sijainnut Lahden entinen kestikievari­rakennus korvauksetta opiston käyttöön. Fellman sitoutui myös tietyin varauksin vastaamaan lähivuosien aikana toimintakustannuksista ke­räysvarat ylittävältä osuudelta. J. K. Paasikiven kieltäydyttyä johtajan toi­mesta siihen valittiin hänen entinen luokkatoverinsa Hämeenlinnan ly­seosta, maisteri K. A. Franssila.46

Kansanopistoinnostustaan Paasikivi on 1950-luvulla perustellut suo­malaisuuden vahvistumisen ja sivistystason nousun »ulkopoliittisella» merkityksellä vuosisadan lopun tilanteessa. Suurin osa maalaiskansaa eli ilman mitään henkisiä harrastuksia. Tarvittiin opetuslaitosta, joka herättäisi juuri tätä väestöä, kohottaisi sitä ja vähentäisi aivan liian jyrkki­nä esiintyviä säätyrajoja.47 Tavoitteiltaan perimmältään demokraattisen liikkeen snellmanilainen pohja olikin ilmeinen. Haastateltavaa ei voi syyttää muistojen kultaamasta jälkiviisaudesta, sillä Lahden opiston vih­kiäisissä 27.11.1893 osakunnan edustajana pitämässään juhlapuheessa hän luonnehti »pontevin sanoin kansanopistojen hyötyä kansain sivistäjänä ja yhteiskuntalaitosten tasoittajana sekä henkisen elämän eloon herättäjänä. Kansanopistojen on uudestaan luotava sama yhteisyys suo­malaisiin, joka vuosisatoja sitten vallitsi heimoissamme, meidän on sitä tietä tultava tuntemaan itsemme saman suuren perheenjäseniksi. Jos sitten pahat päivät tulevat, on meillä voimaa niitä kestää. Meidän on kaikkien tultava täyteen tajuntaan siitä, että tekipä kuka työtä millä alalla tahansa, hän tuntee tekevänsä työtä yhteisen isänmaamme hyväksi, niin korven raataja kuin korkea virkamieskin».48

Lahden kansanopiston päästyä paikallisin voimin näin pitkälle Hämä­läis-Osakuntakin joutui tarkistamaan penseää asennettaan. Osittain ti­lanteeseen vaikutti myös Paasikiven tulo osakunnan kansanopistovalio­kunnan jäseneksi syksyllä 1893.49 Talvella 1893-1894 hän järjesti Lah­den opistolle 300 markan apurahan kirjaston kartuttamiseksi sekä joh­taja Franssilalle 400 markan matkastipendin Skandinavian kansanopis­toihin tutustumista varten. Sen sijaan Paasikiven 1895 tekemä yritys saada osakunta jatkossa tasapuolisesti tukemaan kaikkia kolmea opistoa epäonnistui. Kansanopistorahastossa oli tuolloin jaettavana 16 905 markkaa, josta Lahden saaliiksi jäi vain 905 markkaa Sääksmäen ja Ääne­kosken saadessa kumpikin 8 000. Tuloksettomaksi jäi myös Paasikiven vetoaminen Lahden opiston piiriin kuuluvien Uudenmaan pitäjien si­vistystarpeeseen.50

Paasikiven työpanos Lahden kansanopiston hyväksi ei rajoittunut juh­lapuheisiin ja osakuntapropagandaan. Pyrkiessään keskittymään juridii­kan tenttilukuihinsa ja välttääkseen Helsingissä asumisen aiheuttamia kustannuksia hän oleskeli pitkiä aikoja tätinsä luona Lahdessa ja saattoi aktiivisesti osallistua opiston työhön. Ensimmäisen painetun vuosiker­tomuksen mukaan »lakitiedetten kandidaatti (ko. tutkinnon JKP suoritti vasta v. 1897. T. P) Paasikivi luennoitsi kansallistaloudessa ja opetti asi­oimiskirjeiden tekoa sekä laulua». Annalle Juho tosin raportoi opetta­neensa tilapäisesti myös piirustusta sekä Suomen yhteiskunta- ja valtio­-oppia. »Kyllä minä panen selville, mikä on keisarin velvollisuus ja val­ta».51

Oppilaiden silmissä opettaja vaikutti kovin nuorelta, »vähän vasta parta vihotti ylähuulessa». Iloluontoisuudestaan huolimatta häntä pi­dettiin perusteellisena ja tarkkana. Kun Paasikivi lakeja, kauppakirjoja ja »sen semmoista» opettaessaan oli useaan kertaan terottanut mieleen ja tiukannut samoja asioita, oli se aikuisoppilaita tuskastuttanut, »mutta sittenpä ne vieläkin muistetaan».52 Vaikka oma opetuspanos aikaa myö­ten jäikin syrjään, lakitiedetten kandidaatti Paasikivi osallistui vielä v. 1898 – pöytäkirjan mukaan »yksityisestä asianharrastuksesta» – opis­toa tukevien kuntien edustajakokoukseen.53

Kiinnostusta  piti aluksi yllä myös  Paasikivelle läheinen henkilökohtainen suhde. Syksyllä 1894 hän sai järjestetyksi opistoon opettajaksi morsiamensa ylioppilas Anna Forsmanin, joka tuolloin katsoi hallitse­vansa jo riittävästi suomea.54 Annan oman tunnustuksen mukaan »kul­mikas» luonne yhdistyneenä hermojen  heikkouteen,  jota parantolahoi­to Heinolassa ja Ruotsissa (Enköpingissä) ei lievittänyt, johti vaikeisiin ristiriitoihin johtaja Franssilan kanssa. Turhaan Juho koetti vakuuttaa morsiantaan kouluajoista saakka hyvin tuntemansa Franssilan »ystävälli­syydestä ja pitkämielisyydestä» tätä kohtaan. Annan onnistuttua suutut­tamaan myös kansanopiston johtokunnan puheenjohtajan ja kantavan voiman August Fellmanin Juho kieltäytyi enää puuttumasta asiaan ja Anna erosi kesällä 1896 vaikeaksi käyneestä, jatkuvien sairaslomien kat­komasta toimestaan.55

Lahden »pikkukaupunki-ilmapiirissä» Anna ei viihtynyt vaan kaipasi takaisin Helsinkiin.56 Pidättävänä voimana oli yhtäältä rakkaus vuodesta 1895 pysyvästi Lahteen asettuneeseen Juhoon sekä toisaalta »perheen» taloudellinen ahdinko, joka vaikeutti Helsingissä asumista.  Opiston ovien sulkeuduttua oli koetettava etsiä uusia ansiomahdollisuuksia. Lahtelaisten yritys kansakoulunopettajaseminaarin perustamiseksi kauppalaan epäonnistui.  Puheillaan käyneelle paikkakunnan  edustajal­le J. K. Paasikivelle senaattori Y. S. Yrjö-Koskinen tokaisi tylysti:»Milläs oikeudella te oikeastaan sekaannutte niihin Lahden asioihin? Ei semi­naari Lahteen tule». Ensi tapaaminen puolueen legendaarisen johtajan kanssa osoittautui siten kaikkea muuta kuin rohkaisevaksi, vaikka iäkäs presidentti lähes kuusi vuosikymmentä myöhemmin tapauksesta ker­toessaan »heleästi nauroi».57 Parempi  menestys oli oppikouluhankkeel­la, jossa Paasikivi niinikään oli valmistelutoimikunnan jäsenenä keskei­sellä tavalla mukana. Jouduttuaan itse käymään lyseota vieraalla paikka­kunnalla hän hyvin oivalsi asian merkityksen. Syksyllä 1896 Paasikivi  piti vihkiäispuheen Lahden yksityisen yhteiskoulun aloittaessa toimin­tansa aluksi yksiluokkaisena. Sieltä löysi uuden työpaikan myös Anna Forsman, joka palveli oppilaitosta vajaan kahden vuoden ajan. Hänen sairastaessaan tunnit hoiti J. K. Paasikivi, joka lisäksi vastasi laulunope­tuksesta  lukuvuonna 1897-1898.58

Maisteri, lainopin opiskelija J. K. Paasikiven työtarmoa ja aikaansaan­noksia voi luonnehtia kunnioitusta herättäviksi. Tiukasta opintotahdista huolimatta häneltä riitti aikaa osakuntaan, ylioppilaskuntaan ja Suoma­laiseen Nuijaan puhumattakaan lukuisista luottamus- ym. tehtävistä ko­tiseudulla. Vuokratiloissa v. 1894 toimintansa aloittaneen Lahden kansa­koulun johtokunnalle Paasikivi laati v. 1898 kirjallisen ehdotuksen uu­den kansakoulun rakentamisesta. Koulu valmistui v. 1900. Kansanvalis­tustyötä täydensi osallistuminen v. 1895 perustetun paikallisen nuoriso­ seuran johtoon.59 Hengellinen elämäkään ei jäänyt toimeliaalle miehelle kokonaan vieraaksi hänen huolehtiessaan ajoittain lukkarin tehtävistä Lahden kirkossa. Paljon kehutun pastori Elis Bergrothin saarnoja K. O. Lindeqvistin entinen oppilas Hämeenlinnasta ei ollut valmis ilman muuta hyväksymään. »Minun mielestäni se (saarna) olisi ollut vielä parempi, jos se ei olisi ollut niin superlatiivinen. Tuo superlatiivisuus tuntuu muuten olevan pappien ja kansakoulunopettajien privilegiu­mi».60

Moninaisten puuhien keskellä tarjosivat rentoutumiskeinon kuuden markan sukset ja keväästä 1894 alkaen Lahden ensimmäinen polkupyö­rä, jonka omistajan ajoharjoittelu herätti paikkakunnalla huomiota.61 Kesäksi 1894 ystävykset »Vappu» Wallenius, K. V. Kunnas ja J. K. Paasiki­vi muuttivat Vaanian taloon Vesijärven rannalle lukemaan, uimaan ja onkimaan »kopuleita» (isoja ahvenia). Juho Kusti antoi tilannekuvan morsiamelleen:»Vappu juoksee pitkin permantoa paitasillaan ja laittaa onkia. Minulle hän laittoi ongen ja noitui sen sellaiseksi, ettei siihen muka kala tartu».62 Kunnas on tallentanut jälkimaailmalle oman ver­sionsa: »Maatapanon aikaan, ja ennemminkin jo, syntyy meissä hevin joka ilta tuima väittelemisen into, jota jatkuu vielä sängyssäkin siksi kuin jokaisen silmät väkisinkin painuvat umpeen. Minun päivälehteläisyyteni se se on antanut monta kuumaa minun kokea. Vappu vitsailee ja maiste­ri (Paasikivi) pauhaa kuin ukkonen. He sanovat tahtovansa kitkeä pois minusta ‘päivälehteläisen hapatuksen’. Toiseen hyvin tavalliseen väitte­lyn aineeseen antaa aihetta maisterin hellä suhde sukulaiseen (Anna Forsmanin peitenimi). Siitä näet johdumme rakkauteen, naisliikkee­seen, Malthusin oppiin jne. Tässä sopinee mainita, että maisteri eräänä iltana siellä meille molemmille yhtaikaa tunnusti.»63 Läheiset ystävät ilmeisesti tarjosivat Juho Kustille jonkinlaisen korvikkeen karusta lap­suudesta ja vastapainon nuoruuden hellittämättömälle ponnistelulle elämänuran luomiseksi.

Joulukuusta 1894 lähtien Paasikivi ryhtyi opintojensa edellyttämällä tavalla »seuraamaan tuomaria» käräjillä ja hoiti kesällä 1895 kuukauden ajan nimismiehen virkaa Asikkalassa. Toukokuun 29. päivänä 1897 lain­opillinen tiedekunta hyväksyi hänen molempien oikeuksien kandidaat­titutkintonsa, johon sisältyivät laudaturit siviili- ja roomalaisessa oikeu­dessa, taloudellisessa oikeudessa ja valtiotaloudessa (nykyisittäin ta­lousoikeudessa ja kansantaloudessa) sekä rikosoikeudessa ja oikeus­ historiassa. »Kameraali-, politia- sekä valtio-oikeudessa» Paasikivi tyytyi approbaturiin.64 Kolme päivää tutkinnon jälkeen Juho ja Anna vihittiin Crohnsien  maatilalla Tikkurilan Stenkullassa.

Kappaleen sivut: 1 2 3

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.