LÄHDEVIITTEET

TUKH0LMAN KAUSI

Ministeri ja rouva Paasikivi

1. A. 0. Kairamon kirjekopio 26.11.1932. A. 0. Kairamon arkisto, kansio 20.

2. Hilkkaja Olli Vitikka, Alli Paasikivi, Porvoo 1991, ss. 24-25., Yrjö Blomstedt, Pääjoh­tajana Paasikivi. (Asiakas-Orava 2/1986) ss. 8-10., Paasikivi kaskujen valossa. (Suomen Kuvalehti 48/1970.) s. 52.

3. Vrt. edellä ss. 409-410., Alli-rouvan taustasta ks. Vitikka, 1991, ss. 9-34.

4. Vitikka, 1991, ss. 36-37.

5. Ks. mm. Aftonbladet ja Nya Dagligt Allehanda 1.12.1936 sekä Socialdemokraten, Dagens Nyheter ja Svenska Dagbladet 2.12.1936.

6. JKP Holstille 8.12.1936. UM 5 F (Paasikivi, Juho Kusti).

7. JKP Holstille 23.12.1936. UM 5 F (Paasikivi, Juho Kusti).

8. JKP:n pvk. 2.12. ja 4.12.1936.

9. JKP Holstille 23.12.1936. UM 5 F (Paasikivi, Juho Kusti). Ks. myös JKP:n pvk. 15.12.1936 sekä Uusi Suomi 16.12.1936. Helsinkiläisen Svenska Pressenin esittämät moitteet esitelmän huonosta ruotsinkielisestä asusta Paasikivi torjui ilmoittamalla vt. ul­koministeri Oskari Mantereelle käännöksen olleen Hufvudstadsbladetin toimittajan Gin­bergin käsialaa. Myös kenraali Linder ja Tukholmassa kirjeenvaihtajana toimiva Ernst von Wendt olivat sen tarkastaneet. JKP Oskari Mantereelle 24.12.1936. Kopio. JKP II:1.

10. P. K. Tarjanne, Muistitietoa ulkoasiainhallinnosta. ss. 9-10. UM:n arkisto.

11. Wied Tukholmasta 17.12.1936. A. A. 1463/1089915-17. Kotelo 148. VA. Paasiki­ven puheen teksti, joka ei sisälly hänen painettuun puhekokoelmaansa, on kansiossa JKP IV:12. Ks. myös aineistoa kansiossa YKP IV:6.

12. JKP:n pvk. 17.1., 18.1., 19.1. ja 1.2.1938., Jakobson, 1978, s. 27.

13. JKP:n pvk. 18.-20.1.1937 (Keskustelu Svinhufvudin ja Oksalan kanssa)., JKP Svin­hufvudille 29.1.1937, idem., Svinhufvud JKP:lle 5.2.1937, JKP 1:10., JKP Oksalalle 6.2.1937, JKP:n pvk, idem., JKP Hugo Östermanille 6.2.1937, JKP:n pvk, idem., Kes­ kustelu Kallion kanssa 9.3.1937, JKP:n pvk, idem., JKP Juho Niukkaselle 14.3.1937, JKP:n pvk, idem.

14. Keskustelu Niukkasen, Östermanin ja Oeschin kanssa 4.4.1937, JKP:n pvk, idem., Osterman JKP:lle 16.4.1937, JKP 1:11. Ks. myösJKP:n pvk 18.4.1937.,JKP Ostermanil­le 25.4.1937, JKP:n pvk 25.4.1937., Talvela, I, 1976, ss. 133-135., Jakobson, 1978, ss.27-28.

15. JKP Holstille 12.4.1937. Rudolf Holstin arkisto, kansio 56., Jakobson, 1978, ss. 30- 31.

16. Vitikka, 1991, s. 36.

17. Tarjanne, idem., Vitikka, 1991, s. 36.

18. Tarjanne, idem., Vitikka, 1991, s. 42. Ruotsin UD:n kabinettisihteeri Erik Boheman puolestaan kertoo Paasikiven liikuttuneen kyyneliin saakka kuultuaan kuningas Kustaa V:n tarjoavan Drottningholmissa lounaan Suomen Ahvenanmaa-valtuuskunnan kunniak­si. Bohemanin muistio keskustelusta Paasikiven kanssa 30.12.1938. UD HP 20 A.

19. Stockholms Tidningen 9.12.1936., Vitikka, 1991, ss. 40-42.

20. Hopeapeili 12/1936., Vitikka, 1991 s. 42.

21. JKP:n pvk. 5.1. ja 8.1.1937.

22. JKP:n pvk. 26.10.1938.

23. JKP:n pvk. 14.5.1938.

24. JKP:n pvk. 10.5.1938., Vitikka, 1991, s. 40.

25. JKP:n pvk. 10.12.1938. Paasikiven väheksyessä ulkomaisia diplomaatteja kaiku vas­tasi joskus samalla mitalla. Britannian suurlähettilään M. Palairetin mielestä hänen suo­malainen kollegansa oli tavoiltaan ja esiintymiseltään hiomaton sekä puhui vieraita kieliä vain »suurella vaivalla». Palairet Tukholmasta 4.1.1937. FO 419/31.

26. JKP:n pvk. 13.1., 15.1., 30.1. ja 6.2.1938.

27. Kallion vierailun yksityiskohdista ks. JKP:n pvk. 15.6., 16.6. ja 18.6.1938 sekä asia­ kirjoja kansiossa JKP IV:8. Kiitoskirjeessään presidentille lähettiläs antoi myös auliisti tunnustusta vierailun onnistumisesta, ibid. 18.6.1938. Ks. myös Hokkanen, 2, 1986, ss. 205-206. Paasikivien edustustoiminnasta Tukholmassa ks. myös materiaalia kansiossa JKP IV:11 sekä Vitikka, 1991 ss. 43-48.

28. JKP:n pvk. 1936-1939, passim., Alli ja Juho Kusti Paasikiven vieraskirja Tukholman ajalta. Tri Aarne Koskimiehen hallussa.

29. JKP:n pvk. 13.1., 19.1. ja 25.1.1939.

Lähetystehtävä

1. JKP Tukholmasta 23.12.1936. UM 5 C 2. Paasikiven radiopuheesta ks. Helsingin Sanomat 9.1.1937.

2. JKP Tukholmasta 1.2.1937. UM 5 C 2., JKP:n pvk 1.2.1937.

3. Eduard Hj. Palin Riiasta 28.6.1937. JKP 1:8., JKP:n ja Herman Gummeruksen kir­jeenvaihto 18.7.-11.10.1937. Herman Gummeruksen arkisto, kansiot 17 ja 28. Ks. myös Gummeruksen pvk. (Stockholmsresan 1937), Ibidem., JKP:n pvk. 16.7. ja 18.8.1937. Gummeruksen JKP:lle lähettämä muistio kuuluu tri Aarne Koskimiehen hallussa oleviin JKP:n papereihin. – Ruotsin ja Venäjän välisistä suhteista uudemman tutkimuksen va­lossa ks. Tuomo Polvinen, Valtakunta ja rajamaa. Helsinki – Porvoo -Juva 1984. ss. 52-60 ja siinä mainitut lähteet.

4. JKP:n pvk. 16.2.1937. Kallion vaalista ks. lähemmin Hokkanen, 2, 1986, ss. 176-192., Hirvikallio, 1958, ss. 66-83.

5. Vitikka, 1991, s.42.

6. JKP:n pvk. 9.3.1937.

7. Ibidem. 1.2.1937.

8. JKP Tannerille 19.8.1937. Väinö Tannerin arkisto, kansio 3A, VA

9. JKP:n pvk. 12.3. ja 31.3.1937. Cajanderin hallituksen muodostamisesta ks. lähemmin Jääskeläinen, 1978, ss. 559-562.

10. Holstin selonteko A. S.Yrjö-Koskiselle 3.11.1936 keskusteluistaan Litvinovin ja Ass­muksen kanssa. Kopio. JKP VI:38.

11. Juhani Suomi, Talvisodan tausta. Neuvostoliitto Suomen ulkopolitiikassa 1937-1939. I. Helsinki 1973. ss. 48-50 ja siinä mainitut lähteet.

12. Holsti JKP:lle 28.1.1937. JKP VI:38.

13. Suomi, 1973, ss. 57-58 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös ]KP:n pvk. 6.2. ja 8.2.1937 sekä Kollontai Litvinoville 9.1.1937 (DVP XX ss. 23-24). Erityisesti Sandler korosti Kollontaille, ettei hänen suunnitellulla omalla Moskovan matkallaan ollut mitään teke­mistä Holstin vierailun kanssa, koska Ruotsilla ei ollut suhteissaan Neuvostoliittoon sa­manlaisia ongelmia kuin Suomella.

14. Holstin matkasta ks. lähemmin esim. Suomi, 1973, ss. 57-66 sekä Litvinovin muisti­oita 8.2. ja 10.2. 1937 DVP XX. ss. 73-75., Assmus Litvinoville 12.3.1937. Ibidem ss. 121-124.

15. JKP Harri Holmalle 25.6.1937. Harri Holman arkisto, kansio 11., Suomi, 1973, s.82.

16. A. M. Kollontaifi päiväkirja. Zapiski za 23 goda diplomatitseskoi raboty. Tetrad 13. (Stokgolm-Moskva-Zeneva. 1936-1937 gg.). AVP SSSR, fond 521, opis 2, delo 11, ss. 42-48. Sandlerin Moskovan-matkaa on Kollontain muistiinpanojen pohjalla käsitellyt myös Mihail Olesin teoksessaan Pervaja v mire. Biografitseskij otserk ob A. M. Kollontai. Moskva 1990. ss. 264-272.

17. Sandlerin matkasta ks. myös Paasikivi Tukholmasta 13.7.1937. UM 5 C 2., Carlgren, 1977, ss.49-66., Yngve Mäller, Rickard Sandler. Södertälje 1990. ss. 324-329., Suomi, 1973, ss. 83-84. Saksalaisesta laivastovierailusta ks, Suomi, 1973, ss. 86-92 ja siinä maini­tut lähteet.

18. JKP:n pvk. 8.8.1937.

19. JKP:n pvk 3.10.1937. Käsityksensä Assmuksen keskusteluissa osoittamasta »äärim­mäisestä hermostuneisuudesta», »monomaanisuudesta» sekä »tasapainottoman sekavis­ta, epäloogisista ja ilmeisen vääristä väitteistä», jotka olivat »täynnä lapsellisuuksia ja puhdasta mielikuvitusta», v. Heidenstam ilmaisi myös UD:lle. Ks. v. Heidenstam Helsin­gistä 30.1.1937, UD HP 1 Er sekä 13.7.1937, UD HP 1 Af. Assmuksen esiintymisestä ks. myös Snow Helsingistä 18.7. ja 10.8.1937. FO 371/21076 ja 419/31, Laurence Collierin muistio 5.11.1937 FO 371/idem sekä Yrjö-Koskinen Moskovasta 7.11.1936. Kopio. S. Yrjö-Koskisen arkisto, kansio 4, VA. Ks. myös Selen, 1980, ss. 235-236., Jäger­skiöld, 1973, ss. 273-274 sekä Suomi, 1973, ss. 83-84, 398 ja siinä mainitut lähteet.

20. Herman Gummeruksen pvk. (Stockholmsresan 1937) 18.8.1937, Herman Gumme­ruksen arkisto, kansio 28., JKP:n pvk. 18.8., 11.10., 19.10. ja 20.11.-26.11.1937., 2.2.1938., Suomi, 1973, ss. 82-86.

21. Ruotsissa käydystä keskustelusta ks. lähemmin Tarjanne Tukholmasta 4.11.1937. UM 5 C 2 sekä Leena Kaukiainen, Pikkuvaltiot kansainvälisen kriisin varjossa. Tampere 1977. ss. 50-69.

22. Paasikivi Tukholmasta 27.1.1938. UM 5 C 2.

23. Ns. »Yöntilän jutusta» ks. lähemmin Suomi, 1973, ss. 267-270 sekä Kaukiainen, 1977, ss. 80-94. Ks. myös JKP:n pvk. 6.2.1938 sekä v. Heidenstam Helsingistä 9.2.1938. UDHP 1 Af.

24. JKP Tukholmasta 5.2.1938, UM 5 C 2., JKP:n pvk. 6.2.1938. Samaan suuntaan puhuivat Paasikivelle vt. ulkoministeri Westman ja Tanskan Tukholman-lähettiläs En­ gell. JKP Tukholmasta 15.2.1938, UM 5 C 2., JKP:n pvk. 8.2.1938. Ks. myös JKP:n muistiota 25.2.1938 »P. M. Keskustelu v.t. ulkoministerin, valtioneuvos Westmanin kanssa», JKP IV:12.

25. JKP Tukholmasta 19.2.1938, UM 5 C 2., JKP:n pvk. 26.2.1938.

26. JKP:n pvk. 2.3.1938., Kaukiainen, 1977, ss. 135-136.

27. Suomi, 1973, ss. 270-279. Vielä 6.3.1938 Turussa pitämässään esitelmässä pääminis­teri Cajander Paasikiveä ärsyttävällä tavalla korosti peruskirjan pakoteartiklan merkitystä. Suomalaisten pitäisi lähettilään mielestä tajuta, että Ruotsin etu oli tässä asiassa heidänkin etunsa. JKP:n pvk. 8.3. ja 27.3.1938.

28. Puheen teksti in extenso Paasikivi, I, 1986, ss. 259-264. Kenraali Linder kertoi toimittaja Ernst von Wendtille pitävänsä Paasikiven esitelmää parhaana, mitä hän oli koskaan Ruotsi-Suomi-seurassa kuullut. Poikkeuksen yleisestä myötämielisyydestä teki Uppsala Nya Tidning, joka Paasikiveä raivostuttaneella tavalla asetti kyseenalaiseksi suo­menkielisen kulttuurin nousun ratkaisevan merkityksen itsenäistyneen valtakunnan ole­massaololle. JKP:n pvk. 26.1.-30.1.1937 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Ernst von Wendt Rudolf Holstille 25.1. ja 27.1.1937. Rudolf Holstin arkisto, kansio 59., v. Hei­denstam Helsingistä 28.1.1937. UD HP 1 Af.

29. JKP Svinhufvudille 29.1.1937. Kopio. JKP:n pvk. idem. Ehdotuksensa lepäämään jättämisestä Paasikivi toisti myös Kalliolle. JKP Kyösti Kalliolle 1.2.1937. Kyösti Kallion arkisto, kansio 5.

30. P. E. Svinhufvud JKP:lle 5.2.1937. JKP 1:10.

31. Juhani Suomi, Urho Kekkonen 1936-1944. Myrrysmies. Keuruu 1986. ss. 45-46., Juhani Mylly, Maalaisliitto ja turvallisuuspolitiikka. II. Turku 1983. ss. 88–89. Ks. lisäksi Hugo Suolahden pvk. 30.1. ja 1.2.1937.

32. JKP Tukholmasta 1.2.1937. UM5 C2., JKP Kyösti Kalliolle 1.2.1937. Kyösti Kallion arkisto, kansio 5., JKP:n pvk. idem., JKP Holstille 1.2.1937. Rudolf Holstin arkisto, kansio 56.

33. JKP Talvelalle 1.2.1937. (Kirje on varatuomari Martti Talvelan hallussa)., Talvela JKP:lle 2.2., 15.2. ja 1.6.1937. JKP 1:10.

34. Hugo Suolahden pvk. 18.2. ja 19.2.1937.

35. Yliopiston kielilaista ks. lähemmin Uino, 1989, ss. 241-243, Hokkanen, 1986, 2, ss. 220-223 sekä Mylly, 1983, II, ss.88-92 ja siinä mainitut lähteet. Kekkosen osuudesta ks. kansio 21/2, Urho Kekkosen arkisto sekä Suomi, 1986, ss. 61-68. Eduskuntakeskustelusta ks. lähemmin eduskunnan ptk. 6.4.-28.4.1937, ss. 561–604, 758-787, 790-806, 834-894, 948-996, 1031-1032.

36. JKP:n pvk. 3.4.1937. Amos Andersoniin kohdistuneista RKP:n »jyrkkien» hyökkäyksistä ks. myös Timo Soikkanen, 1984 ss. 127-128 ja siinä mainitut lähteet.

37. Ibidem.

38. JKP:n pvk. 14.4.1937., Ernst Linder JKP:lle 17.4.1937, JKP 1:5. Ks. myös JKP Tukholmasta 16.4.1937. UM 5 C 2.

39. JKP 1:11. Artikkeli on liitteenä Per Zilliacuksen JKP:lle osoittamaan kirjeeseen.

40. JKP:n pvk. 23.4., 5.5. ja 19.5.1937. Ks. myös Per Zilliacus JKP:lle 23.4.1937, JKP I:11., JKP Tukholmasta 25.5.1937. UM 5 C 2. Sinänsä vähäpätöisenä mutta kuvaavana yksityiskohtana kerrottiin suomalaisten upseerien, heidän joukossaan kenraali Osterma­nin, ryhtyneen lähettämään ruotsinmaalaisille kollegoilleen saksan- ja ranskankielisiä vi­siittikortteja.

41. JKP:n pvk. 14.4.1937.

42. JKP:n pvk. 18.4. ja 27.4.1937., Artturi Leinonen JKP:lle 1.6.1937. JKP 1:5. Päätoi­mittaja piti sanansa. Vrt. Mylly, II, 1983, s. 91. Ks. myös JKP Oskari Mantereelle 28.5.1937. Oskari Mantereen arkisto, kansio 3.

43. JKP:n pvk. 18.4. ja 27.4.1937., Mikko Uola, Sinimusta veljeskunta. Isänmaallinen kansanliike 1932-1944. Keuruu 1982. ss. 212-213., Vares, 1986, ss. 119-120 ja siinä mainitut lähteet. Kokoomuspuolueen johdon passiivisesta asennoitumisesta ja Uuden Suomen »viheliäisestä» tilanteesta ks. myös Kalliala JKP:lle 4.4. ja 29.5.1937. JKP 1:4. Paasikiveen kohdistuneista aitosuomalaisten moitteista ks. Timo Soikkanen, 1984, s. 125.

44. JKP:n lausunto Rudolf Waldenille 27.4.1937. JKP:n pvk. idem.

45. JKP:n pvk. 3.7. ja 25.7.1937.

46. JKP:n pvk. 14.2., 16.2., 10.6., 21.6-3.7.1937., 18.2.1938.

47. JKP:n pvk. 15.6. ja 12.7.1938.

48. JKP:n pvk. 10.6. ja 8.8.1937.

49. Ks. JKP Rantakarille 21.12.1937 ja 29.1.1938 sekä Rantakari JKP:lle 11.1.1938. K. N. Rantakarin arkisto, kansio XIV, TYK., JKP 1:8.

50. JKP A. K. Cajanderille 20.9.1937. Kopio. Hugo Suolahden kirjekokoelma, kansio 1. HYK., JKP Artturi Leinoselle 24.9.1937. Kopio. Ibidem., JKP T. M. Kivimäelle 28.9.1937. T. M. Kivimäen arkisto, kansio 3.

51. Hugo Suolahden pvk. 26.9.1937 (Muistiinpano keskustelusta Uuno Hannulan kans­sa 24.9.1937)., Hugo Suolahti JKP:lle 24.9.1937. JKP N:7.

52. JKP Hugo Suolahdelle 26.9.1937. Hugo Suolahden kirjekokoelma, kansio 1. Paasiki­ven tuloksettomista yrityksistä vaikuttaa Waldenin välityksellä Uuteen Suomeen ks. Juva, 1957, ss. 442-443 ja siinä mainitut lähteet.

53. Vitikka, 1991, ss. 66-67.

54. Hugo Suolahden pvk. 4.10.1937.

55. JKP Cajanderille 1.12. ja 4.12.1937. Kopiot. JKP N:7. Ks. myös JKP:n pvk. 7.10.1937.

56. Hugo Suolahden pvk.15.12. ja JKP:n pvk. 10.12., 12.12., 14.12. ja 15.12.1937. JKP Tannerille 1.12. ja 7.12.1937 sekä 1.1.1938. JKP N:7., Tanner JKP:lle 30.12.1937. Ibi­ dem., JKP Hugo Suolahdelle 1.12.1937. Hugo Suolahden kirjekokoelma, kansio 1., JKP Rudolf Holstille 7.12.1937. Rudolf Holstin arkisto, kansio 56.

57. Hugo Suolahden pvk. 21.12. ja 22.12.1937., JKP:n pvk. 22.12.1937. Ks. myös Risto Ryti ]KP:lle 23.12.1937. JKP 1:6.

58. Suomi, 1986, ss. 68-69.

59. Ibidem., ss. 92-121. Paasikiven kannanotosta ks. erityisesti s. 120.

60. Kollontai Tukholmasta 10.12.1938. DVP, XXI, s. 675.

61. JKP:n pvk. 14.9. ja 18.9.1938., Urho Kekkonen JKP:lle 16.9.1938. JKP 1:4.

62. JKP:n pvk. 22.12.1937.

63. Ernst Linder JKP:lle 31.12.1937. JKP N:7., JKP:n pvk. 27.12., 29.12. ja 31.12.1937.

64. JKP Tannerille 1.1. ja 1.4.1938. Kopiot. JKP 11:1., JKP:n pvk. 30.3.1938. Myös A. Gripenbergille Paasikivi ilmaisi huolensa Suomen ja Ruotsin välisen lähentymis­prosessin hitaudesta. G. A. Gripenbergin pvk. 9.1.1937. v. Bornin puheesta ks. lähem­min Stjernschantz, 1984, ss. 252-253., Timo Soikkanen, 1984, ss. 255-256 ja siinä maini­tut lähteet. Ks. erityisesti Helsingin Sanomat 2.4.1938 sekä Suomen Sosialidemokraatti 1.4.1938.

65. JKP Mannerheimille 1.4.1938. Kopio. JKP 11:1.

66. JKP:n pvk. 20.8.1937. Ks. myös G. A. Gripenbergin päiväkirjamerkintää keskuste­lusta Mannerheimin kanssa 11.9.1938.

67. JKP:n pvk. 30.3.1938.

68. JKP:n ja Eirik Hornborgin kirjeenvaihto. JKP N:6. Ks. myös Olof Mustelin, J. K. Paasikivi, Eirik Hornborg och nationalitetsfrågorna i Finland. (Historiska och litte­raturhistoriska studier 54). Helsingfors 1979. ss. 179-199 sekä JKP:n pvk 16.4. ja 17.4.1938.

Ahvenanmaan kysymys

1. Ks. lähemmin Carlgren, 1977, ss. 9-25., Turtola, 1984, ss. 69-76, 86-177.

2. Carlgren, 1977, ss. 40-48 ja siinä mainitut lähteet.

3. Ks. edellä s. 415.

4. JKP:n pvk. 20.3.1937., Selen, 1980, s. 265.

5. JKP:n pvk. 31.1., 1.2. ja 12.2.1938.

6. Ks. lähemmin JKP:n pvk. 23.3., 3.4., 14.12.1937., 18.1.1938 sekä Carlgren, 1977, ss. 67-74 ja siinä mainitut lähteet., Suomi, 1973, ss. 172-174.

7. JKP:n pvk. 19.2. ja 13.3.1938.

8. JKP:n pvk. 28.3.1938.

9. JKP Oskari Mantereelle 18.3.1938. Oskari Mantereen arkisto, kansio 3.

10. JKP Tannerille 12.3.1938. Kopio. JKP 11:1.

11. JKP:n pvk. 1937-1939, passim. Neuvotteluista ks. lähemmin Selen, 1980, ss. 278- 284, 310-314., Wahlbåck, 1964, ss. 11-36, 128-136., Carlgren, 1977, ss. 121-123.

12. JKP:n pvk. 20.1. ja 30.1.1938.

13. Paasikivi Tukholmasta 19.2.1938. UM 5 C 2.

14. JKP:n pvk. 16.1.-18.1.1938. Holstin»innottomuudesta» ks. myös Mylly, II, 1983, ss. 166-167., Suomi, 1973, ss. 180-181., Jägerskiöld, 1973, 317-318.

15. JKP:n pvk. 1.3. ja 2.3.1938.

16. Carlgren, 1977, ss. 83-91 ja siinä mainitut lähteet.

17. JKP:n pvk. 24.3.1938., Carlgren, 1977, ss. 92-94 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Selen, 1980, ss. 270-273.

18. JKP:n pvk 24.3. ja 16.4.1938.

19. Ks. myös Dagens Nyheter 4.4. ja 5.4.1 }8., Kaukiainen, 1977, ss. 243-252., v. Grundherrin muistio 28.3.1938 keskustelusta Ostermanin kanssa Berliinissä. A. A. Poli­tische Abteilung. Politik 4. Aaland 1910 W430051-2. Rulla AA 3. Muistiosta ei käy selville, kenen aloitteesta asia tuli esille. Neuvostoliiton uusi Helsingin-lähettiläs Derev­janski ilmaisi v. Heidenstamin tietojen mukaan Holstille närkästyksensä siitä, ettei tämä kertonut hänelle etukäteen Ostermanin matkasta, vaikka Englannin ja Ranskan lähettiläi­tä kyllä informoitiin. v. Heidenstam Helsingistä 23.3.1938. UD HP 1 Af.

20. Carlgren, 1977, ss. 94-95., Väinö Tannerin ja Per Albin Hanssonin kirjeenvaihto 31.3. ja 7.4.1938. Väinö Tannerin arkisto, kansio 3A.

21. JKP:n pvk. 4.4., 7.4., 2.5., 4.5. ja 22.5.1938., Carl August Ehrensvärd, Dagboksan­ teckningar 1938-1957. Utgivna genom Erik Norberg. Kungl. Samfundetför utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar, del 16. Stockholm 1991. ss. 22-23., Carlgren, 1977, ss. 95-103.

22. Suomi, 1973, ss. 214-215 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös JKP:n pvk. 12.4. ja 13.4.1938.

23. Suomi, 1973, ss. 119-221. Ks. lisäksi Sandlerin muistiota keskustelusta Paasikiven kanssa 25.4.1938. UD HP 20 A.

24. Selen, 1980, s. 273 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi JKP:n pvk. 23.4.1938 (Keskus­telu Mannerheimin kanssa).

25. Suomi, 1973, ss. 216-217 ja siinä mainitut lähteet. Ks. lisäksi JKP:n pvk. 20.4., 22.4. ja 25.4.1938.

26. JKP:n pvk. 25.4., 26.4. ja 29.4.1938., Suomi, 1973, ss. 216-217. Sandlerin myöntei­nen vastaus 6.5.1938. Kopio. JKP IV:9.

27. Neuvottelujen pöytäkirjat UM 9 II A 2.

28. Pöytäkirjat 19.5.-21.5.1938, ibidem., JKP:n pvk. 14.5., 18.5. ja 19.5.-23.5.1938., Suomi, 1973, s. 223., Wahlbäck, 1964, ss. 64-65.

29. Suomi, 1973, ss. 228-229 ja siinä mainitut lähteet.

30. JKP:n pvk. 22.5., 23.5., 24.5., 31.5., 2.6., 10.6. ja 11.6.1938., Selen, 1980, s. 274., Wahlbåck, 1964, ss. 66-68., v. Heidenstam Helsingistä 1.6.1938. UD HP 20 A.

31. JKP:n pvk. 27.6.1938. Sandlerin päätöksen taustasta ks. lähemmin Wahlbäck, 1964, ss. 68-75., Carl August Ehrensvärd, Upseerin muistelmat. Porvoo 1966. ss. 113-114 sekä Ehrensvärd, 1991, ss. 41-42. Ks. lisäksi JKP vt. ulkoministeri Voionmaalle 22.6. ja 27.6.1938. Kopiot. JKP IV:9.

32. JKP:n pvk. 12.7.1938. Airon aitosuomalaisuus oli tullut esiin jo sotakorkeakouluvuo­sina 1920-luvulla, jolloin hän kieltäytyi vastaamasta ruotsalaisille opetusupseereille muu­ten kuin suomenkielellä, jota nämä taas eivät ymmärtäneet. Vrt. Bratt, 1952, s. 138. Ks. myös Ehrensvärd, 1991, ss. 45-47.

33. Wahlbäck, 1964, ss. 55-57.

34. Carlgren, 1977, ss. 110-111, 119., Ehrensvärd, 1991, ss. 24-25.

35. Wahlbäck, 1964, ss. 77-79., Selen, 1980, ss. 275-276.

36. JKP:n pvk. 21.7.1938. Ks. myös idem 17.7.1938. Keskustelu everstiluutnantti Carlos Adlercreutzin kanssa.

37. JKP:n pvk. 27.7.1938.

38. Jakobson, 1978, ss. 98-99.

39. JKP:n pvk. 29.7.-30.7.1938., Wahlbäck, 1964, ss. 83-84., Ehrensvärd, 1991, ss. 53-57. Tukholman neuvottelujen viralliset pöytäkirjat ovat arkistoyksikössä UM 9 II A 2.

40. Suomi, 1973, ss. 235-236 ja siinä mainitut lähteet. JKP:n pvk. 31.7.1938.

41. JKP:n pvk. 1.8.1938.

42. JKP Cajanderille 1.8.1938. Kopio. JKP VI:32., Carlgren, 1977, ss. 114-115. Sund­ blomista ks. Mannerheim JKP:lle 29.1.1938. JKP 1:6 sekä v. Heidenstam Helsingistä 13.5., 29.6. ja 26.8.1938. UD HP 20 A. Vaikutusyrityksistä ahvenanmaalaisiin ja Manner­heimin heidän »egoismiaan» kohtaan tuntemasta närkästyksestä ks. myös Gripenbergin pvk. 8.1.1939 sekä Ehrensvärd, 1991, ss. 62-74, 95-99.

43. Ehrensvärd, 1991, ss. 57-58., Selen, 1980, ss. 257-258.

44. JKP:n pvk. 18.9.1938.

45. JKP:n pvk. 24.9.1938.

46. JKP:n pvk. 24.9.-27.9.1938.

47. Ibidem, 27.9.1938.

48. JKP:n pvk. 28.9.1938., JKP:n kirjeet A. K. Cajanderille 28.9.1938, JKP IV:9., Wahl­bäck, 1964, ss. 84-86.

49. JKP:n pvk. 28.9.-30.9.1938., Selen, 1980, ss. 291-295., Suomi, 1973, ss. 243-247.

50. JKP:n pvk. 30.9.1938.

51. Ks. lähemmin Wahlbäck, 1964, ss.92-102 ja siinä mainitut lähteet sekä Ehrensvärd, 1966, ss. 118-119., JKP:n pvk. 28.10. ja 30.10.1938. Cajanderin avustajineen ahvenan­ maalaisten kanssa 3.11.1938 käymien neuvottelujen ptk. sisältyy A. K. Cajanderin arkis­toon, kansio 3. Sundblomin näkökulmasta ks. Salminen, 1979, ss. 179-198.

52. Suomi, 1973, s. 336.

53. Helsingin neuvottelukokouksen pöytäkirjat 3.11.-6.11.1938 ovat arkistoyksikössä UM 9 II A 2. Ks. myös Aaro Pakaslahti, Talvisodan poliittinen näytelmä. Porvoo 1970, ss. 27-28., Salminen, 1979, ss. 199-204.

54. JKP:n pvk. 3.11.-6.11.1938.

55. JKP:n pvk. 27.10., 28.10. ja 1.11.1938, Wahlbå’ck, 1964, ss. 101-102., Ehrensvärd, 1991, ss. 99-103.

56. JKP:n pvk. 4.11. ja 5.11.1938.

57. JKP:n pvk. 5.11.1938. Teknisen valiokunnan (Östermanin 3.12. allekirjoittama) mie­tintö in extenso ks. JKP IV:9., Ehrensvärd, 1966, ss. 119-120.

58. JKP:n pvk. 2.12., 3.12.1938. ja 10.12.1938., Ehrensvärd, 1966, ss. 119-120., idem, 1991, ss. 104-132., Suomi, 1986, ss. 129-130.

59. Selen, 1980, ss. 304-305., JKP:n pvk. 22.11., 23.11. ja 20.12.1938. Sandlerin lisäksi Mannerheim keskusteli Tukholmassa myös Ehrensvärdin kanssa. Ehrensvärd, 1991, ss. 111-117. Mannerheimin kirjelmä Kalliolle 13.12.1938. Kopio. JKP IV:9.

60. Selen, ibidem., JKP:n pvk. 16.12., 17.12., 19.12., 20.12., 21.12., 23.12. ja 29.12.1938., JKP Pekka Pennaselle 29.12.1938. Kopio. Samansisältöisen kirjeen hän lä­hetti myös viipurilaiselle toimittaja Kaapro Moilaselle. JKP IV:9., Sandlerin muistio 23.12.1938. UD HP 20 A.

61. JKP:n pvk. 27.12.1938.

62. JKP:n pvk. 28.12. ja 30.12.1938. Vrt. toisaalta muotoilultaan jonkin verran varovai­sempaa Bohemanin muistiota 30.12.1938. UD HP 20 A., Suomi, 1973, ss. 350-351.

63. Kollontai Tukholmasta 9.11.1938. DVP XXI. ss. 622-627. Aikaisemmissa raporteis­saan, joissa hän oli jo esittänyt samansuuntaisia ajatuksia, Kollontai ei vielä tuntenut syksyllä 1938 julkisuuteen tullutta hankkeen pääasiallista sisältöä. Ibidem. ss. 32-33, 188, 357-358,432-433,485.

64. Derevjanskin vuosiraportti vuodelta 1938. AVP SSSR, fond 135, opis 22, god 1939, delo 23, ss. 16-92.

65. Tukholmassa 5.1.-7.1.1939 pidettyjen neuvottelujen pöytäkirjat UM 9 II A 2 X., Johan Nykopp, Paasikiven mukana Moskovassa. Helsinki 1975. ss. 40-42., Selen, 1980, ss. 305-306., JKP:n pvk. 5.1.-7.1.1939.

66. JKP:n pvk. 10.1.1939.

Näköala synkkenee

1. JKP Tukholmasta 3.10.1938. UM 5 C 2. Ks. myös JKP:n pvk. 3.10.1938 sekä Jakob­son, 1978, ss. 54-55.

2. JKP:n PM 26.10.1938. JKP ID:9., JKP:n pvk. 19.12.1938. Ks. myös JKP Harri Hol­malle 21.10.1938. Harri Holman arkisto, kansio 11., Jakobson, 1978, ss. 55-58.

3. JKP:n pvk. 15.10., 28.10., 30.10. ja 6.11.1938. Ks. myös Holma JKP:lle 13.10.1938 ja JKP Holmalle 21.10.1938. Harri Holman arkisto, kansio 11.

4. JKP:n pvk. 5.1.1939.

5. JKP:n pvk. 30.10.1938 ja 13.4.1939.

6. JKP Edwin Linkomiehelle 14.12.1938. (Kopio.) JKP 11:1. Linkomiehen puhein ex­tenso ks. Uusi Suomi 13.12.1938. Ks. myös JKP:n pvk. 15.9., 31.10. ja 13.12.1938 sekä Kaukiainen, 1977, ss. 290-291.

7. JKP Juhani Arajärvelle 9.8.1938. Juhani Arajärven arkisto. (Agronomi Eeva Tuurna, Vihti.)

8. Ks. mm. JKP:n pvk. 19.6.1938.

9. JKP:n pvk. 2.2., 2.12., 7.12., 13.12., 26.12. ja 31.12.1938, 1.4.1939.

10. JKP:n pvk. 18.1.1938.

11. von Heidenstam Helsingistä 5.3.1938. UD HP 1 Af., JKP:n pvk. 2.3.1938.

12. Ks. edellä ss. 449-450.

13. Paasikivi Hackzellille 15.4.1938. Antti Hackzellin arkisto, kansio 16.

14. JKP:n pvk. 19.12., 26.12.1938 ja 26.4.1939. Ks. myös JKP Tannerille 26.12.1940. Väinö Tanner, Kahden maailmansodan välissä. Helsinki 1966. ss. 267-268.

15. Tanner, 1966, s. 205. Tanner puolestaan luonnehti Holstia »västäräkiksi».

16. Ks. edellä ss. 471-472. Ruotsalaisten asennoitumisesta ks. Ehrensvärd, 1991, s. 23, 47, 55, »Holsti oli muuten hutiloiva ja päissään kuten tavallista.» Ks. myös Ehrensvärd, 1966, s. 112 sekä Carlgren, 1977, s. 84, 94-95, 101-102, 136-139 ja siinä mainitut lähteet. Raporteissaan Ruotsin Helsingin-lähettiläs Carl von Heidenstam puhuu asemamaansa ulkoministerin »kasvavasta hermostuneisuudesta ja siitä johtuvasta lisääntyvästä kyvyttö­myydestä voittaa suorastaan perustavaa laatua olevaa vastenmielisyyttä totuutta kohtaan». Ibidem., Kivikoskesta ks. Selen, 1980, s. 380 sekä Suomi, 1973, s. 359. Jos Holstin kohdalla voidaan puhua epälojaalisuudesta virkatovereita kohtaan, samaa on sanottava presidentti Svinhufvudista, joka – tosin jo virasta erottuaan – arvosteli avoimesti saksa­laisille Holstia. Vrt. Suomi, 1973, ss. 141-142.

17. JKP:n pvk. 16.11., 17.11., 19.11., 23.11. ja 1.12.1938. Ks. myös JKP Väinö Voion­maalle 17.11.1938. Kopio. JKP:n pvk. idem. Tuoreimpat1a tutkimuksena Holstin erosta ja siihen liittyneistä tekijöistä ks. Suomi, 1986, ss. 134-138.

18. JKP:n pvk. 16.11., 20.11., 22.11. ja 27.11.1938.

19. JKP:n pvk. 17.-18.11.1938., Suomen Sosialidemokraatti 16.11.1938.

20. JKP:n pvk. 8.12. ja 30.12.1938 sekä 2.1. ja 3.1.1939. Tarmerin ajatukset menivät samaan suuntaan. Vrt Tanner, 1966, ss. 198-199, 207.

21. JKP:n pvk. 18.6. ja 20.12.1938.

22. Holman muistio 7.11.1938. UM 12 L Neuvostoliitto (Jartsev-keskustelut). Tavattu­aan matkansa varrella Tukholmassa Paasikiven Holma ei paljastanut kutsun syytä. JKP:n pvk. 26.10.1938. Ks. myös Suomi, 1973, ss. 319-324.

23. JKP:n pvk. 2.7.1938.

24. JKP Kalliolle 22.8.1938. Kyösti Kallion arkisto, kansio 5, VA.

25. JKP:n pvk. 13.11.1938., 10.4.1939.

26. JKP:n pvk. 14.5.1938.

27. JKP:n pvk. 13.11.1938., 15.2. ja 6.8.1939. Ks. myös JKP Väinö Voionmaalle 17.11.1938. Kopio. JKP:n pvk, idem. »Lukiessani muiden maiden diplomatian historiaa olen huomannut, miten intensiivinen yhteistoiminta tärkeinä ajankohtina on ollut ulko­ministerien ja diplomatian pääedustajien kesken. Meillä se luullakseni olisi vielä tärkeäm­pää sen vuoksi, että meidän pienissä oloissamme ei ulkoministeriötä voida varustaa sellai­silla runsailla ja etevillä voimilla kuin suurissa maissa» – JKP Kyösti Kalliolle 22.8.1938. Kyösti Kallion arkisto, kansio 5, VA.

28. JKP:n pvk. 14.5.1938.

29. Magnus Lemberg, Hjalmar J. Procope – en politisk biografi. Hangö 1989. ss. 229- 230.

30. JKP Kalliolle 22.8., Holstille 30.8. sekä Cajanderille 5.9.1938. Kopiot. JKP:n pvk, idem., Procope JKP:lle 18.8., 3.9. ja 3.11.1938. JKP 1:8.

31. JKP Erkolle 15.2.1939. Kopio. JKP:n pvk, idem sekä JKP:n pvk. 26.4. ja 27.4.1939. Ks. myös JKP Rudolf Waldenille 24.1.1939. Rudolf Waldenin arkisto, mikrof. rulla 5, SA. »Asiat ovat menneet eteenpäin täällä, niin että lähden hyvällä mielellä. Tässä toimessa on liian paljon työtä näin laiskalle miehelle – enemmän kuin luulin». Paasikivelle 4.3.1937 myönnetystä kolmen vuoden pidennyksestä ks. Holsti JKP:lle 4.3.1937. Kopio. UM 5 F (Paasikivi, Juho Kusti).

32. Erik Bohematlin muistio keskustelusta Paasikiven kanssa 2.8.1939. UD HP 1 Af. Ståhlbergia Cajander oli käyttänyt asiantuntijana jo Jartsevin neuvottelujen yhteydessä. Vrt. Suomi, 1973, s. 202. Marmerheimista ks. hänen lausuntoaan kesäkuussa 1939 Suomessa vierailleelle englantilaiselle kenraali Kirkelle. Kirken matkaraportti FO 371/23648, Englanti 70. Marsalkan motiiveja on pohdiskellut myös Timo Soikkanen, 1984, ss. 274- 275.

33. Steinin neuvotteluista ja Ruotsin osuudesta ks. Korhonen, 1971, ss. 188-191., Max Ja­kobson, Diplomaattien talvisota. Porvoo 1955. ss. 124-125. Sakari Virkkunen, Kyösti Kal­lio. Talonpoikaispresidentti. Keuruu 1983. ss. 161-164., Carlgren, 1977, ss. 144-152. Stei­ninraportit 11.3., 13.3., 17.3 ja 24.3.1939. The Winter War. Documents on Soviet – Fin­nish Relations in 1939-1940. (InternationalAffairs 9/1989) ss.55-61. Z. S. Seinis, Polpred B. E. Stein. Štrihi k biografii (Novaja i noveisaja istorija 1/1991) ss. 113-115. Erkon lisäksi Stein keskusteli Helsingissä myös Cajanderin, Tannerin, Niukkasen ja Hannulan kanssa. Sandlerin muistio keskustelusta Kollontain kanssa 23.3.1939. UD HP 20 A.

34. JKP:n pvk. 28.3., 4.4., 11.4., 12.4., 24.4. ja 26.4.1939. Erkon ja v. Blücherin keskus­teluista ks. v. Blücherin Tagebuch 14.3., 20.3., 30.3., 1.4., 3.4. ja 5.4. 1939. Erkko teki Saksan lähettiläälle selväksi, että jos Venäjä ottaisi saaret voimakeinoin, Suomi ei voisi tehdä mitään. Ks. myös Jakobson, 1955, ss. 119-125.

35. Aaro Pakaslahti A. S. Yrjö-Koskiselle 21.3.1939. A. S. Yrjö-Koskisen arkisto, kansio 5.

36. JKP:n pvk. 16.4. ja 9.5.1938.

37. JKP:n pvk. 15.3. ja 16.3.1939.

38. JKP:n pvk. 20.3. ja 22.3.1939.

39. JKP:n pvk. 6.5.1939., Paasikiven raportti Tukholmasta 2.5.1939. UM 5 C 2.

40. JKP:n pvk. 27.2.1939. Ks. myös JKP:n lausuntoja Cajanderille 28.2. sekä Erkolle 2.3.1939. Pvk, idem.

41. JKP:n pvk. 7.3.1939.

42. JKP:n pvk. 23.3.1939.

43. Ks. Ruotsin Berliinin-lähetystön muistiota 21.4.1939. Kopio. A. A. 290/L090172. Deutsche Gesandtschaft. Stockholm.

44. Ks. lähemmin JKP Erkolle 14.4. ja 15.4.1939. UM 9 II A 2 XIV., Yrjö-Koskinen Moskovasta 30.5.1939. UM 9 II A lc., Carlgren, 1977, ss. 154-155 ja Jakobson, 1978, ss. 78-79. Steinin neuvottelujen epäonnistumisen jälkeen Litvinovin linja kuitenkin selvästi tiukkeni.

45. Eljas Erkko JKP:lle 16.4.1939 JKP 1:2., JKP:n pvk. 20.6.1939. Ks. myös Mylly, IT, 1983, ss. 183-84.

46. Ks. edellä s. 429, 458.

47. Zapiski A. M. Kollontai. 2.2.1939. AVP SSSR, fond 521, opis 2, delo 12. Tetrad 14.{Švetsija – Kanun vtoroi mirovoi voiny. Fragmenty.) ss. 42-46

48. Zapiski A. M. Kollontai 23.2.1939, idem ss. 48-62. Olesin, 1990, ss.281-287.

49. Zapiski A. M. Kollontai, 23.2., 1.4., 7.4., 8.4., 10.4., 1.6. ja 20.8.1939, idem s. 60 ja seurr.

50. Zapiski A. M. Kollontai, 7.4., 8.4., 10.4., 29.4. ja 1.6.1939., idem

51. Zapiski A. M. Kollontai, päiväämätön merkintä huhtikuussa 1939. Idem, ss. 75-81. Kollontain päiväkirjan pohjalla episodia selostaa myös Olesin, 1990, ss. 292-294 mainit­sematta kuitenkaan Linderotin nimeä.

52. Zapiski A. M. Kollontai, 10.4.1939, idem s. 73.

53. JKP:n pvk. 10.3., 22.3., 24.3., 26.4., 29.4. ja 8.5.1939. Ks. myös JKP Tannerille 12.3.1939. Kopio. JKP:n pvk, idem., JKP:n raportti Tukholmasta 15.2.1939. UM 5 C 2.

54. JKP:n pvk. 13.3.1939. »Erkko liikkui (edistyspuolueen kokouksessa pitämässään puheessa, T. P.) kuin norsu porsliinikaupassa. Ei ole diplomaatti. Ei ystäviä kohtaan – Ruotsia – saa käyttää niin teräviä sanoja. Niitä käytetään vihamiehiä vastaan, jos on voimaa riittävästi panna taakse». Ks. myös JKP:n pvk. 14.3., 15.4. ja 22.4.1939.

55. JKP:n pvk. 15.4. ja 24.4.1939. Ks. myös Erkko JKP:lle 16.4.1939. JKP 1:2 sekä JKP Erkolle 16.4.1939. Kopio. JKP:n pvk. 16.4.1939., Selen, 1980, ss. 316-317., Carlgren, 1977, s. 126.

56. JKP:n pvk. 29.4., 3.5. ja 5.5.1939.

57. JKP:n pvk. 8.5. ja 9.5.1939., Pakaslahti, 1970, ss. 65-69., Westman, 1987, s. 199.

58. JKP:n pvk. 11.5. ja 12.5.1939.

59. JKP:n pvk. 13.5.1939., v. Blücherin Tagebuch 25.5.1939., Wipert von Blücher, Suo­men kohtalonaikoja. Muistelmia vuosilta 1935-44. Porvoo 1950. ss. 145-146.

60. JKP:n pvk. 14.5. ja 19.5.1939.

61. JKP:n pvk. 8.5., 27.5. ja 30.5.1939. Ks. myös Eljas Erkko JKP:lle 16.4.1939. JKP 1:2., Erkko Holstille 13.5.1939. Rudolf Holstin arkisto, kansio 50. Molotovin ohjeet Maiskille Geneveen 20.5. ja 23.5.1939. God krizisa 1938-1939. Dokumenty i materialy. Tom 1. Moskva 1990. ss. 481-482, 492-493. Lähettiläs Yrjö-Koskisen ja hänen ruotsalai­sen kollegansa Otto Winterin kesän aikana tekemät yritykset saada Molotov muuttamaan mielensä jäivät tuloksettomiksi. Viimeksi mainitun keskustelumuistiot 19.5., 23.5., 11.6., 26.6. ja 29.6.1939. Idem, ss.477, 490-492, Idem, Tom 2. ss. 19-20, 57-58, 69-70., Yrjö-Koskisen raportit Moskovasta kesällä 1939. UM 5 C 18 ja UM 9 II A 2., Carlgren, 1977, ss. 144-175.

62. Ks. ulkoministeri, lordi Halifaxin selontekoa 27.1.1939 suurlähettiläs, Sir William Seedsille keskustelustaan suurlähettiläs Ivan Maiskin kanssa. FO 419/33 sekä K. G. ld­manin raporttia 9.8.1939 Moskovasta keskustelustaan Seedsin kanssa. UM 5 C 18. Kreml ilmaisi epäluulonsa myös suoraan suomalaisille. Vrt. Yrjö-Koskinen Moskovasta 30.5.1939. UM 9 II A 1c sekä Mylly, II, 1983, ss. 181-182 ja siinä mainitut lähteet.

63. Korhonen, 1971, ss. 192-206., Jakobson, 1978, ss.79-81., Mylly, II, 1983, ss. 181-182. Vorosilovin ehdotuksen sanamuodosta ks. esim. SSSR v borbe za mir nakanune vtoroi mirovoi voiny. Moskva 1971. ss. 575-576.

64. JKP:n pvk. 1.6. ja 2.6.1939.

65. JKP:n pvk. 3.6. ja 20.6.1939., JKP:n kirje Tannerille 17.7.1939. Tanner, 1966, ss. 218-219.

66. JKP:n pvk. 5.6.1939.

67. JKP:n pvk. 15.6.1939. Vielä 22.6. Paasikivi kuuli Pakaslahdelta Erkon olevan edel­leen samaa mieltä. Ibidem, 22.6.1939.

68. P. E. Svinhufvud JKP:lle 31.12.1938. JKP 1:10.

69. JKP Pekka Pennaselle 28.3.1939. Kopio. JKP 11:1., JKP K. N. Rantakarille 29.3.1939. K. N. Rantakarin arkisto, kansio XIV, TYK. Ks. myös JKP:n pvk. 28.3.1939.

70. Haataja JKP:lle 1.4.1939. JKP 1:3., Rantakari JKP:lle 2.4.1939. JKP 1:8., Kokoomus­ puolueen puoluekokouksen ptk. 1.4.-2.4.1939. PTA.

71. JKP Rantakarille 9.4.1939. K. N. Rantakarin arkisto, kansio XIV, TYK. Ks. myös JKP:n pvk. 3.4.1939.

72. JKP:n pvk. 17.1.1939. Ks. myös JKP Cajanderille 10.5.1939. Kopio. UM 12 L Ruot­si. Yliopiston kielikysymys II.

73. Stjernschantz, 1984, s. 255.

74. JKP:n pvk 29.6.1939.

75. JKP:n pvk. 24.6.1939., J. K. Paasikivi, Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939- 1941. I. Porvoo 1958. s. 9. Vaalitaistelusta ks lähemmin esim. Timo Soikkanen, 1984, ss. 291-315 ja siinä mainitut lähteet.

76. JKP:n pvk. 8.6. ja 10.6.1939. Ks. myös JKP Hjalmar J. Procopelle 26.6.1939. Kopio. JKP 11:1. Moskovan neuvotteluista ja Suomen vaikutusyrityksistä ks. Jukka Nevakivi, Apu jota ei pyydetty. Helsinki 1972. ss. 18-34.

77. Keskustelut Mannerheimin kanssa 27.6.-29.6. sekä 27.7. ja 29.7.1939. JKP:n pvk, idem. Ks. myös Paasikiven raportteja 4.6., 10.7. ja 31.7.1939 Ruotsin reaktioista Mosko­van neuvotteluihin. UM 5 C 2. Mannerheimin kannasta ks. myös Jägerskiöld, 1973, ss. 349-351.

78. Hokkanen, 2, 1986, s. 267,269. Kesän 1939 kriisistä, joka oli lähellä johtaa Manner­heimin eroon, ks. lähemmin ibid. ss. 263-270. Kiistan ratkaisi viime kädessä presidentti Kallion asiaanpuuttuminen.

79. JKP Erkolle 28.6.1939. Luonnos. JKP:n pvk, idem. Mannerheim oli samana päivänä Paasikiven kanssa lounastaessaan periaatteessa hyväksynyt garantia-ajatuksen, joskaan hän – täysin perustellusti – ei luottanut sen toteutumismahdollisuuksiin., Paasikivi, 1958, 1, s. 9.

80. JKP Tannerille 17.7.1939. Väinö Tannerin arkisto, kansio 3A. Kirje osittain painettu­na Tanner, 1966, ss. 218-219, 239-241 sekä Paasikivi, 1958, 1, ss. 9-11. Ks. myös JKP:n lausuntoja Artur Montgomerylle 25.7.1939. Pvk, idem.

81. Bohemanin muistio 2.8.1939. UD HP 1 Af.

82. JKP:n pvk. 23.7.1939.

83. JKP Tannerille 5.8.1939. Väinö Tannerin arkisto, kansio 3A., Paasikivi, 1958, 1, ss.11-13.

84. Tanner JKP:lle 26.7.1939 JKP 1:10., Tannerin teoksessa (1966) ss. 241-245 painettu versio ei ole täydellinen.

85. JKP Tannerille 5.8.1939. Väinö Tannerin arkisto, kansio 3A. Tannerin kirjassa (1966) ss. 245-248 painettu versio on epätäydellinen ja sisältää myös katkelmia muusta kirjeenvaihdosta. Varustelukysymyksestä ks. lähemmin Selen, 1980, ss. 296-303, 314- 315.

86. Annikki Paasikivi JKP:lle 24.8.1939. JKP 1:7.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.