LÄHDEVIITTEET

SUOMALAINEN TALOUSPOLIITIKKO (Kirjoittanut Hannu Heikkilä)

Rauhaan talouskriisin varjossa

1. Derek H. Aldcroft, The European Economy 1914-1970. London 1978, ss. 28-42. Charles P. Kindleberger, The World in Depression 1929-1939. Berkeley – Los Angeles – London 1986, ss. 14-41.

2. Jorma Ahvenainen Henri J. Vartiainen, Itsenäisen Suomen talouspolitiikka. (Suo­men taloushistoria 2.) Helsinki 1982, ss. 175-186. Juhani Paasivirta, Suomi ja Eurooppa 1914-1939. Hämeenlinna 1984, ss. 275-282.

3. A. E. Tudeer, Suomen Pankki 1912-1936. Helsinki 1939, ss. 127-129.

4. Reino Rossi, Suomen Pankin korkopolitiikka vuosina 1914-1938. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja sarja B:12. Helsinki 1951, ss. 114-120.

5. Tudeer, 1939, ss. 131-137.

6. Eino Lyytinen, Tannerin raha- ja finanssipolitiikkaa suurinfl.aatiosta pulakauteen 1919-1928. (Simo Laaksovirta (Toim.): Murroskausien mies. Väinö Tanner 1881-1966.) Helsinki 1981, s. 65.

7. Tudeer, 1939, ss. 121-126.

8. Stenroth Saastamoiselle 20.1.1920, A. H. Saastamoisen arkisto, kansio 14, VA.

9. Rossi, 1951, ss. 110-112.

10. Paasikivestä ks. tarkemmin Polvinen Heikkilä” Immonen, 1989, ss. 243-244. Uusklassismista ks. lähemmin esim. Jorma Kalela, Pulapolitiikka. Vaition talous- ja sosi­aalipolitiikka Suomessa vuosina 1929-1933. Helsinki 1987, ss. 7-10 ja siinä mainitut lähteet.

11. Suomen Pankkiyhdistyksen (= SPY) ylimääräisen kokouksen ptk. 5.3.1919, SPY. Esitelmä julkaistiin myös 8.3.1919 Uudessa Suomessa sekä 9.3.1919 Hufvudstadsblade­tissa ja Kauppalehdessä.

12. JKP:n muistio 29.5.1919. JKP ID:29. SPY:n ylimääräisen kokouksen ptk. 30.5.1919, SPY.

13. SPY:n ylimääräisen kokouksen ptk. 4.6.1919, SPY.

14. Finlands ekonomi är god. Markens fall omotiverat (Svenska Dagbladet 26.11.1919).

15. Maamme valuuttakysymys nykyhetkellä. Senaattori Paasikivi kertoo (Kauppalehti 5.12.1919). JKP:n muistiinpanot 11:7.

16. SPY:n hallituksen ptk 20.11.1919 ja ylimääräisen kokouksen ptk. 25.11.1919, SPY.

17. Valuuttaneuvoston julistus Suomen kansalle. Maan nykyinen taloudellinen asema velvottaa kansaa säästäväisyyteen (Kauppalehti 18.1.1920). Valuuttaneuvoston vuorisaar­ na (Kauppalehti 22.1.1920). Keskuskauppakamarin kokous. Keskustelua valuuttasään­ nöstelystä (Kauppalehti 5.2.1920). SPY:n hallituksen ptk:t 10.1., 27.1. ja 12.3.1920, SPY.

18. JKP:n kirjeluonnos von der Goltzille 5.4.1920, JKP 1:3. Uusi hallitus liike-elämän toiveitten kannalta (Kauppalehti 18.3.1920).

19. Leo Ehrnrooth, Från ett skiftesrikt liv. Helsingfors 1947, ss. 309-310. Jääskeläinen, 1978, s. 317.

20. Kysymys erityisen taloudellisen neuvottelukunnan asettamisesta (Kauppalehti 8.10.1920).

21. Valtioneuvoston ptk:t 21. ja 22.10.1920., Ktm JKP:lle 22.10.1920, JKP ID:46.

22. JKP teki yksityiskohtaiset muistiinpanot neuvottelukunnan kokouksissa käytetyistä puheenvuoroista, minkä lisäksi hän tallensi runsaasti työhön liittynyttä muuta materiaalia. Ellei erikseen toisin mainita, on tutkimuksessa käytetty tätä lähdeaineistoa, jota säilytetään kansiossa JKP ID:46.

23. P. M. J. K. Paasikiven yksinkertainen mielipide. 14.11.1920. Väinö Tannerin arkis­to, kansio 46, VA. Myös JKP ID:46. Pörssinoteeraukset Mercator-lehdestä.

24. Ks. myös JKP:n pvk. 11. ja 12.6.1923.

25. Taloudellisen neuvottelukunnan toiminnan tulokset (Kauppalehti 12.1.1921). Maamme tuonnin ja viennin järjestely (Kauppalehti 13.1.1921). Viennin ja tuonnin järjes­telyn uudistamista odotellessa (Kauppalehti 14.1.1921).

26. JKP, Ekonomiska Kommissionens förslag om importens och exportens ordnande (Mercator n:o 3/21.1.1921 ss. 37-40). Ratkaisun viipyessä (Kauppalehti 28.1.1921).

27. Valtioneuvoston ptk:t 2., 3. ja 19.2.1921. P. M. Pankkivaltuusmiehille (W. A. Lavo­nius) 13.5.1921. Vvm:n arkisto, Ja 2, VA. Procope: Några randteckningar till den ekono­miska kommissionens betänkande. Hj. J. Procopen arkisto, kansio 28, VA.

28. Puhe ja siihen liittyvää aineistoa JKP 11:23. Taloudellinen tilanne, sen tarpeet ja mahdollisuudet (Uusi Suomi 30.11.1921). Ks. myös JKP:n esitelmän referaatti Vårt eko­nomiska läge, dess krav och möjligheter (Mercator n:o 48/2.12.1921). Väestörakenteen, talouden ja politiikan välisiä kytkentöjä JKP tarkasteli myös päiväkirjamerkinnässään 27.5.1923: »Witte loi valtion avulla suurteollisuuden ja toi sen kautta bolshevismin edel­lytykset Wjälle. Sama on meilläkin asianlaita teollisuuden suhteen. Taloudellisesti edulli­sin, mutta yhteiskunnallisesti vaarallisin – Tuo bolshevismin – ja 1918 kapinan.»

29. JKP: P. M. Koskeva valtiolainaa Suomelle Amerikan Yhdysvalloista 9.6.1921. An­nettu englanninkielisenä amerikkalaisille 10.6.1921. JKP ID:29.

30. P. M. Pankkivaltuusmiehille (W. A. Lavonius) 13.5.1921. Vvm:n arkisto, kansio Ja 2, VA.

31. Tudeer, 1939, ss. 17 182.

32. Suomen Pankki KOP:lle 30.3.1921. JKP ID:23.

33. Kurssikomitea KOP:lle 28.7.1921 ja Suomen Pankki KOP:lle 20.6.1922. JKP ID:23.

34. KOP:n konttoreilleen lähettämä Suomen Pankin kiertokirje 27.8.1921 ja Suomen Pankki KOP:lle 13.9.1921. JKP ID:23.

35. JKP: Nykyinen raha-asema (Uusi Suomi 7.9.1922). Kannanottoja kirjoituksen joh­dosta Uudessa Suomessa 14.9.1922.

36. JKP:n pvk. 13.2.1923.

37. Rainer von Fieandt, Omaa tietään kulki vain. Helsinki 1970, ss. 26 271. 1927 maa­laisliittolainen Kyösti Kallio tuli Suomen Pankin johtokuntaan. Ryti kertoi Suomen Pan­kin tarvitsevan Kalliota »jouduttuaan ennemmin tai myöhemmin taisteluun suurpankkien kanssa kansan luottamuksesta.» Ks. Hokkanen, 1986, ss. 476-479.

38. JKP:n pvk. 13.2.1923. SPY:n hallituksen ptk. 19.1.1923, SPY.

Ostovoimaa laajoille kansankerroksille

1. Hannu Halttunen, Valuuttakurssit, ulkomaankauppahinnat ja inflaatio Suomessa 1880-1980. (Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä. Kansantaloudellinen Yhdistys 1884-1984. Toim. Heikki Koskenkylä, Jukka Pekkarinen, Antti Räikkönen, Pentti Var­tia). Vammala 1984, ss. 28 291.

2. Kysymys devalvaation toimeenpanosta Suomessa (Uusi Suomi 15.12.1923). JKP VII:93.

3. Jaakko Paavolainen, Väinö Tanner. Sillanrakentaja. Elämäkerta vuosilta 1924-1936 3. Helsinki 1984, ss. 35-36, 291-292.

4. JKP:n muistiinpano »Tämä nähtävästi rahanuudistuskomitean alkukokouksessa 1924». JKP II:23.

5. Jääskeläinen, 1978, ss. 379-403.

6. JKP: Ulkomaalaisen pääoman tuonti maahan ja sen käyttäminen (Uusi Suomi 22.3.1925). JKP VII:124.

7. Tudeer, 1939, ss. 247-248.

8. Verotuksen vaikutus maan talouteen. Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja J. K. Paasi­kivi esittää asiassa määrätyn suunnan. Esitelmä Kansallisen Kokoomuspuolueen kokouk­sessa 2.3.1924. Helsinki 1924. JKP VII:93.

9. JKP-:n kirjekopio A. Ramsaylle 24.4.1924. JKP ID:19.

10. Taloudellinen asema. Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa maalisk. 13 p. 1924 piti J. K. Paasikivi (Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja n:o 2/ 1924).

11. Kansantaloudellisen Yhdistyksen ptk. 13.3.1924, SP.

12. Kansantaloudellisen Yhdistyksen ptk:t 31.3., 21.11. ja 11.12.1924, SP.

13. Kansantaloudellisen Yhdistyksen ptk:t 26.1., 27.2., 27.3., 24.4., 5.10., 29.10. ja 30.11.1925, SP.

14. Katsaus maamme taloudellisiin oloihin vuonna 1925. Esitelmä, jonka Kansantalou­dellisen yhdistyksen kokouksessa joulukuun 29. p. 1925 piti J. K. Paasikivi. Esitelmän aineisto JKP II:24. Kansantaloudellisen Yhdistyksen ptk. 29.12.1925, SP.

15. Kansantaloudellisen Yhdistyksen ptk:t 30.3. ja 23.4.1926, SP.

16. Bruno Suviranta: J. K. Paasikivi. Muistopuhe 11.10.1957. (Suomalainen Tiedeakate­mia. Esitelmät ja pöytäkirjat 1957). Helsinki 1958. Paasikivi oli aina opiskeluvuosista lähtien ollut kiinnostunut verotuksesta. Ks. esim. JKP, Verojen kehittyminen ja merkitys valtion taloudessa (Oma Maa 1). Porvoo 1907.

17. Korkean verotuksen taloudelliset vaikutukset. Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa helmikuun 24. päivänä 1927 piti J. K. Paasikivi. JKP:n arkis­ toon kuuluu laaja Kööpenhaminan talouskonferenssiiin liittyvä aineisto, jossa myös ky­ seinen esitelmä on. Suuren osan aineistoa muodostaa lehtileikekokoelma, joka on saatu alan palvelutoimistolta. JKP VII:2. Esitelmät myös Uudessa Suomessa 9.9.1926 ja 26.2.1927.

18. Ks. esim. Charles P. Kindleberger, 1986, ss. 61-65.

19. JKP: Taloudellinen maailmankonferenssi1, II, fil ja IV (Uusi Suomi 10.5., 26.5., 8.6. ja 15.6.1927). Paasikiven palatessa Genevestä hän lausui, että ennakkoepäilyistä huoli­matta »konferenssissa oli suoritettu positiivista työtä.» (Uusi Suomi 24.5.1927).

20. Puheen käsikirjoitus JKP Il:25. Relanderiin tilaisuus ei tehnyt niin suurta vaikutusta, että hän olisi tehnyt siitä maininnan päiväkirjaansa.

21. Jåäskeläinen, 1978, ss. 405-416.

22. Ks. Suomen Sosialidemokraatti 23.10., 10.11. ja 11.11.1926.

23. Hannu Soikkanen, 1975, ss. 395-403.

24. Jäåskeläiinen, 1978, ss. 421-434.

25. Rytin puheenvuoro eduskunnassa25.ll.1927. Eduskunnanptk. 1927, 1, ss. 902-907. Hallituksen esitys n:o 9 erinäisten muutosten tekemisestä tulo- ja omaisuusverosta annet­tuun lakiin. Valtiopäivät 1927, Asiakirjat 1-11. JKP: Omituinen perustelu hallituksenesityksessä (Uusi Suomi 29.11.1927). Käsikirjoitus JKP II:21.

26. SPY:n hallituksen ptk:t 27.10.-1.12.1925, SPY. JKP:n pvk. 15.10. ja 27.10.1925, KOP.

27. Hannes Gebhard, Maataloutemme nykyistä kannattavammaksi. Helsinki 1926. 1922 Gebhard oli julistanut, että »osuuskassaliikkeestä kehitetään johdonmukaisesti se järjes­tö, joka vähitellen saa valtion maatalouden hyväksi harjoittaman lainausliikkeen yksin hoidettavakseen.» Hannes Gebhard, Valtion lainananto maatalouden hyväksi. Helsinki 1922.

28. JKP: Suomen rahalaitokset ja niiden korkopolitiikka (Uusi Suomi 16.4.1926).

29. Suomen Pankkiyhdistyksen hallitus yksityispankkien korkokysymyksestä (Uusi Suo­mi 21.4.1926).

30. Hannes Gebhard, 1926.

31. Ks. esim. JKP:n pvk. 24.11.1932.

32. A. Osw. Kairamo, Oikaisu (Uusi Suomi 17.9.1926). Kairamo Gebhardille 28.9.1926. Hannes Gebhardin arkisto, kansio 8, VA.

33. A. Osw. Kairamo JKP:lle 14.10.1926. JKP 1:4.

34. Kansantaloudellisen Yhdistyksen ptk. 29.12.1926, SP. Tri J. K. Paasikivi pankkien menojen noususta (Uusi Suomi 31.12.1926).

35. Olavi Borg, Suomen puolueet ja puolueohjelmat 1880-1964. Porvoo 1965, ss. 162- 177.

36. Rossi, 1951, ss. 188-192.

37. SPY:n hallituksen ptk:t 23. ja 29.3.1927, SPY.

38. SPY:n hallituksen ptk:t 14.9., 5.10. ja 27.10.1927, SPY. Rossi, 1951, ss. 196-199.

39. JKP:n pvk. 5.8.1927 ja 10.8.1928.

40. JKP:n pvk. 12.9.1927, KOP.

41. Rossi, 1951, ss. 199-201.

42. JKP:n pvk. 1.11.1927.

43. Eduskunnan ptk. 21.9.1927, s. 249. Liitteet III,2.

44. Tähän liittyvät asiakirjat sisältyvät vuoden 1930 toisilla valtiopäivillä tehtyyn vastaa­ vaan lakiesitykseen, jota käsitellään tuonnempana. Ks. Toiset valtiopäivät 1930. Asiakirjat V osa. Helsinki 1931. Hokkanen, 1986, s. 480 ja siinä mainitut lähteet.

45. Eri mielipiteitä yksityispankkien korkopolitiikasta (Uusi Suomi 29.11.1927).

46. JKP:n pvk. 6.11.1928. Rossi, 1951, ss. 202-205.

Kohti pulakautta

1. Rossi, 1951, ss. 215-221.

2. Jäåskeläinen, 1977, ss.434-445.

3. Hallituksen ptk:t 27.1., 3.2. ja 8.8.1928, SPY. Suomen Keskuskauppakamarin vuosikertomus I 1928. Helsinki 1929. Uusi Suomi 19.2.1928. Jyrki Vesikansa, Luonnos Keskuskauppakamarin historiaa varten (tekijän hallussa). Kyösti Järvinen, Suomen Kes­kuskauppakamari 1918-1943. Helsinki 1943.

4. Puheiden konseptit ja aineisto JKP II:25 ja II:35.

5. JKP: Mietteitä maamme taloudellisesta kehityksestä (Uusi Suomi 5.8.1928). Aineisto ks. JKP II:21. Hugo Suolahden pvk. 20.2.1928.

6. Suomen yhtyminen pohjoismaiseen rahaunioniin on teknillisesti mahdollinen (Uusi Suomi 30.9.1928). Pohjoismaiden rahaunioni. Pankinjohtaja, tohtori J. K. Paasikiven pohjoismaisessa kauppakokouksessa esittämä lausunto (Kauppalehti 1.10.1928).

7. SPY:n hallituksen ptk:t 7.9. ja 20.9.1928, SPY.

8. SPY:n hallituksen ptk. 13.10.1928, SPY.

9. JKP:n pvk. 15.10.1928.

10. SPY:n hallituksen kokouksen ptk. 27.10.1928, SPY. JKP:n pvk. 22.10., 25.10., 13.11. ja 16.11.1928.

11. Eilinen neuvottelukokous kauppaministeriössä (Kauppalehti 24.10.1928). JKP:n ai­neisto ks. JKP VII:88.

12. JKP: Keskuspankki ja liikepankit I ja II (Uusi Suomi 11. ja 12.12.1928).

13. Kalela, 1987, ss. 26-35.

14. Vvm. JKP:lle 7.3. ja 22.8.1929 sekä komitean työhön liittyvä muu aineisto JKP III:48. Valtioneuvoston ptk. 22.8.1929.

15. Mietintö osakeyhtiöiden verotuksen muuttamista valmistamaan asetetulta komiteal­ta. Komiteamietintö n:o 1/1930.

16. JKP: Ulkomainen velka ja kotimainen pääomanmuodostus. Esitelmä taloudellisessa valistustilaisuudessa Viipurissa (Uusi Suomi 24.2.1929). JKP VII:93.

17. Rossi, 1951, ss. 223-225. Kansainvälistä vertailua varten ks. Kindleberger, 1986, ss. 95-116. Pulakauden taustasta on syytä havaita, että Suomen talonrakennusinvestoinnit niin uusiin rakennuksiin kuin korjauksiinkin on laskettu olleen 1926 yhteensä 21,6 mil­joonaa markkaa. Vastaava summa oli seuraavana vuonna 23 miljoonaa ja 1928 peräti 32,1 miljoonaa markkaa. Romahdus oli melkoinen: 1929 käytettiin 25 miljoonaa sekä kahtena seuraavana vuonna enää 20,2 ja 16,5 miljoonaa markkaa. Eero Heikkonen, Talorakennus­ investoinnit ja talorakennuskanta Suomessa 1900-1970 (Suomen Pankin kasvututkimuk­sia I ). Helsinki 1977, ss. 30-32.

18. Jääskeläinen, 1978, s. 452-457. Juhani Mylly, Maalaisliitto – Keskustapuolueen his­ toria 2. Maalaisliitto 1918-1939. Helsinki 1989, ss. 293-294. Siltala, 1985, erityisesti sivut 95-96.

19. Suomen Suojelusliiton keskustoimikunnan kokouksen ptk. 27.4.1930. Prof. K. S. Laurila: Kommunismin vastustamistoiminnan suuntaviivat. Suomen Suojelusliiton arkis­to, kansio 14, VA.

20. JKP:n pvk. 28.4.1930.

21. Hannu Heikkilä, J. K. Paasikivi ja vuoden 1931 korkosopimus (Suomi, itä ja länsi. Professori Tuomo Polvinen 60-vuott 2.12.1991.) Porvoo – Helsinki – Juva, 1991, ss. 135-152.

Talouskysymykset ja oikeistoradikalismi

1. JKP:n pvk. 30.7.1930.

2. JKP:n pvk. 15.9. ja 29.9.1930.

3. JKP, Verotus, demokratia, parlamentarismi. Esitehnä Suomen V kauppa- ja teolli­suuspäivillä Tampereella lokakuun 3. päivänä 1930. (Paasikiven linja II. Puheita ja esitel­miä vuosilta 1923-1942.) Porvoo 1962, s. 154-167. Suomen Pankkiyhdistys päätti loka­kuussa 1930 painattaa esitehnän erilliseksi vihkoseksi edistääkseen näin talouselämälle edullista ajattelua, ks. hallituksen ptk. 17.10.1930, SPY. JKP:n pvk. 30.9., 6.10. ja 11.10.1930.

4. JKP:n pvk. 18.9.1930.

5.De fastfrusna räntorna (Hufvudstadsbladet 18.9.1930). JKP:n pvk. 18.9.1930.

6. JKP:n pvk. 25.9.1930. Hallituksen ptk. 25.9.1930 ja SOK SPY:lle 14.10.1930, SPY.

7. Varsinaisen pankkikokouksen ptk. 17.10.1930. SPY.

8. JKP:n pvk. 30.10., 4.11.1930 ja 23.1.1931.

9. Mylly, 1989, ss. 294-296.

10. Eduskunnan ptk:t 16.12. ja 19.12.1930, toiset valtiopäivät 1930, ss. 1075-1089. K. A. Lohen ym. ehdotus laiksi rikoslain 38 luvun 10 pykälän muuttamisesta. Toiset valtiopäi­ vät 1930, Liitteet 11,1. ja Asiakirjat V osa. JKP:n pvk. 14.11.1930.

11. Kalela, 1987, ss. 102-114. Matti Lackman, Taistelu talonpojasta. Suomen Kommu­nistisen Puolueen suhde talonpoikaiskysymykseen ja talonpoikaisliikkeisiin 1918-1939. Oulu 1985.

12. JKP:n pvk. 29.12.1930.

13. JKP:n reaktioista ks. pvk. 8.1. ja 13.1.1931.

14. Seppo Zetterberg, Yrjö ja Hilma Jahnsson. Helsinki 1982, ss. 217 -233, 268-286, 320-329.

15. Kansantaloudellisen Yhdistyksen ptk. 4.3.1931. SP.

16. Zetterberg, 1982, ss. 330-335.

17. Zetterberg, 1982, mts. 335-338 ja siinä mainitut lähteet.

18. JKP:n pvk. 15. ja 20.12.1930.

19. Vakavaraisuus paras keino vaikeuksien voittamiseksi (Kauppalehti 25.2.1931). JKP:n aineisto ks. JKP VII:89. JKP:n pvk. 8.1., 13.1. ja 25.2.1931. Zetterberg, 1982, ss. 338.

20. JKP:n pvk. 24.1.1931.

21. JKP:n pvk. 22.1. ja 3.2.1931.

22. JKP:n pvk. 22.11.1930 ja 23.1.1931.

23. Procopen kirjekopio JKP:lle 4.12.1930. Procopen arkisto, kansio 19, VA. Ks. Åströ­min raportit 21.10. ja 14.11.1930, 5 C 8, kansio 5, UM. JKP:n pvk. 25.2.1931.

24. Korhonen, 1966, ss. 201-204.

25. JKP:n pvk. 7.8., 8.8. ja 11.8.1930.

26. JKP:n pvk. 24.9.1930.

27. JKP:n pvk. 26.9.1930.

28. JKP:n pvk. 27.9.1930. Toivo J. Paloposki, Suomen Sahanomistajayhdistys 1895- 1970. 75 vuotta sahateollisuuden yhteistoimintaa. Helsinki 1970, ss. 62-66.

29. Jorma Ahvenainen, Suomen sahateollisuuden historia. Porvoo 1984, ss. 367-368.

30. JKP:n pvk. 5.11.1930.

31. Ahvenainen, 1984, s. 368.

32. JKP:n pvk. 22.11.1930. Paloposki, 1970, ss. 68-70.

33. JKP oli luonut läheiset yhteydet Englannin asianhoitajaan H. Belliin. JKP:n pvk. 14.7.1931. Paloposki, 1970, ss. 71-72.

34. JKP:n pvk. 13.2.,18.2. ja 5.3.1931.

35. JKP:n pvk. 6.3.1931.

36. JKP:n pvk. 27.3.1931.

37. JKP:n pvk. 28.3.1931.

38. JKP:n pvk. 2.4.1931.

39. JKP Rydbeckille 2.5.1931. Rydbeckska samlingen, volym 124, RA.

40. JKP Rydbeckille 9.5.1931. Rydbeckska samlingen, volym 124, RA.

41. JKP Rydbeckille 15.5.1931. Rydbeckska samlingen, volym 124, RA. Saksan Helsin­gin-lähettiläs Martin Renner raportoi Auswärtiges Amtille, miten Neuvostoliiton kilpailu puumarkkinoilla oli saanut entistä selvemmin poliittisen luonteen. Kilpailu oli hänen mielestään osoittanut suomalaisille, »dass auch die finnischen Bäume nicht in den Him­mel wachsen» (= etteivät suomalaisetkaan puut kasva taivaaseen saakka). Renner Aus­wärtiges Amtille 15.5.1931, Auswärtiges Amt, Deutsche Gesandtschaft Stockholm. In­nen- und Aussenpolitik Finnland. L 290/L 089325-330.

42. JKP:n pvk. 21.5.1931.

43. JKP:n pvk. 28.5.1931.

44. Ahvenainen, 1984, ss. 353-354. JKP:n pvk. 4.6.1931.

45. JKP:n pvk. 10.6., 11.6. ja 12.6.1931.

46. JKP:n pvk. 14.7.1931.

47. Ahvenainen, 1984, ss. 354-356. Paloposki, 1970, ss. 72-91.

Paasikivi ja »vesitautinen pöhöttymä»

1. Jääskeläinen, 1978, ss. 492-509.

2. JKP:n pvk. 1.4.1931.

3. Paasikivi sai tietonsa Tudeerin valtiontalouspolitiikka-kirjasta ss. 125-126. JKP:n pvk. 9.4.1931.

4. Valtionmenojen supistamislautakunnan mietintö 15.5.1931. Komiteamietintö n:o 10/ 1931. Hugo Suolahden pvk. 24.4.1931. Maanpuolustuksen määrärahoista ks. Kari Selen, C. G. E. Mannerheim ja hänen puolustusneuvostonsa 1931-1939. Keuruu 1980, ss. 99- 103.

5. Kansantaloudellisen Yhdistyksen ptk:t 30.9. ja 30.12.1930, 21.1.1931, SP.

6. Jääskeläinen, 1978, s. 507.

7. Esitelmään liittyvät muistiinpanot JKP 11:26.

8. Taloudellinen asema. Esitelmä Kansallisen kokoomuspuolueen puoluekokouksessa Tampereella toukokuun 24 päivänä 1931. (J. K. Paasikivi, Paasikiven linja II. Puheita ja esitelmiä vuosilta 1923-1942). Porvoo 1962, ss. 168-181.

9. Eräs keino maatalouden pulan lieventämiseksi (Suomenmaa 30.7.1931). JKP VII:83.

10. Ks. esim. Maanviljelijäin velkautuminen (Uusi Suomi 29.7.1931). JKP VII:83. Artik­ keli seurasi siinä määrin Paasikiven näkemyksiä, että voisi olla hänenkin kirjoittamansa, joskaan JKP ei ole arkistossaan liittänyt leikettä omien kirjoitustensa joukkoon eikä siinä ole JKP:n allekirjoitusta.

11. Erkki Suutela: Maatalouden todelliset velkaantumisen syyt (Suomenmaa 12.8.1931). JKP VII:83.

12. Mylly, 1989, s. 302-307.

13. JKP: Tri V. F. Johansonin harhakäsityksiä (Ajan Sana 11.6.1931). JKP VII:85.

14. V. F. Johanson: Vastaus (Ajan Sana 11.6.1931). JKP VII:85.

15. JKP: Vastaus tri Johansonille ja V. F. Johanson: Vastaus (Ajan Sana 12.6.1931). JKP VII:85.

16. JKP:n pvk. 31.8.1931.

17. Maakuntain Liikkeen ohjelma ja sen perustelut. JKP VII:89.

18. Mylly, 1989, s. 297.

19. Hallituksen ptk. 22.6.1931, SPY. JKP:n pvk. 22.6.1931.

20. JKP:n pvk. 23.6. ja 11.7.1931.

21. JKP:n pvk. 23.6., 29.6. ja 11.7.1931.

22. JKP:n pvk. 18.7.1931.

23. Hallituksen ptk. 19.8.1931, SPY.

24. Edward W. Bennett, Germany and the Diplomacy of the Financial Crisis, 1931. Cambridge, Mass. 1962. Karl Erich Born, Die deutsche Bankenkrise 1931. München 1967. Hermann Kellenbenz: Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Band II. München 1981, ss. 432-439.

25. JKP:n pvk. 25.6.1931.

26. JKP:n pvk. 20.8.1931.

27. Hallituksen ptk. 19.8.1931, SPY. JKP:n pvk. 29.7.1931.

28. Gustav Cassel: Taisteluun pulaa vastaan! (osa I Uusi Suomi 11.8.1931 ja osa II Uusi Suomi 12.8.1931). JKP VII:83.

29. JKP:n pvk. 12.9.1931.

30. Rossi, 1951, ss. 234-235.

31. Tudeer, 1939, s. 295-296.

32. JKP:n pvk. 21.9. ja 24.9.1931.

33. JKP:n pvk. 28.9.1931. Rainer von Fieandt, Omaa tietään kulki vain. Helsinki 1970, ss. 176-182.

34. Kansantaloudellisen Yhdistyksen ptk:t 7.5. ja 29.9.1931, SP.

35. JKP:n pvk. 3.10.1931.

36. JKP:n pvk. 10.10.1931.

37. JKP:n pvk. 12.10.1931.

38. JKP:n pvk. 9.9.1931.

39. JKP:n pvk. 16.9.1931.

40. JKP:n pvk. 1.10. ja 21.10.1931.

41. Hallituksen ptk. 12.11.1931, SPY. JKP:n pvk. 12.11.1931. JKP:n pvk. 16.11.1931, KOP.

42. JKP:n pvk. 27.10.1931.

43. Hallituksen ptk:t 12.11., 14.11. ja 4.12.1931, SPY. JKP:n pvk. 14.11. ja 17.11.1931, KOP.

44. Rossi, 1951, ss. 249-254. JKP:n pvk. 12.11.1931.

45. JKP:n pvk. 19.11.1931, KOP.

46. JKP:n pvk. 19.11. ja 23.11.1931, KOP.

47. JKP:n pvk. 1.11. ja 2.11.1931.

48. JKP:n pvk. 13.8.1931.

49. JKP:n pvk. 4.11.1931.

50. Procope Järviselle 12.11.1931, Vvm:n arkisto kansio Jb 6, VA.

51. JKP:n pvk. 7.11.1931.

52. Rossi, 1951, ss. 244-249. Risto Ryti, Maailman finanssikriisi. Helsinki 1932, s. 30.

53. Eduskunnan pankkivaltuusmiesten ptk:t 4.2. ja 17.2.1932 sekä SP:n johtokunnan lausunto 10.2.1932, SP. Ks. Kallion roolista tarkemmin Hokkanen, 1986, ss. 480-481.

54. Neuvottelukunnan ptk. 25.2.1931, Vvm:n arkisto, kansio Jb 18, VA. Ks. myös minis­teri Kyösti Järvisen suunnitelmat koron säätämiseksi lailla, Vvm:n arkisto, kansio Jb 5, VA. JKP:n pvk. 11.2.1932.

55. Paavolainen, 1984, s. 224-225 ja siinä mainitut lähteet.

56. JKP:n pvk. 14.4.1932.

57. JKP:n pvk. 22.1.1932.

58. JKP:n muistiinpano KKK:n valmistusvaliokunnan kokouksessa 12.4.1932 sekä julki­ lausumaluonnokset 12.4. ja 13.4.1932. JKP VII:84.

59. JKP:n pvk. 18.4.1932. Kalela, 1987, ss. 106.

60. Pitkäniemi: Pulapolitikamme ei kestä pulan painoa (Suomenmaa 19.4.1932). JKP VII:85. Ks. E. Nevanlinnan vastine Uudessa Suomessa 22.4.1932 ja Pitkäniemen vastaus siihen 23.4.1932.

61. JKP:n pvk. 30.5. ja 21.6.1932.

62. Palkinto-obligaatiolainaan liittyviä asiakirjoja, Vvm:n arkisto, kansio Jb 7, VA.

63. Järvinen: Finanssitiedusteluja Berlinissä, Bernissä, Genevessä ja Pariisissa. Valtiova­rainministerin kesälomamatka 28.5.-20.6.1932. Kyösti Järvinen 21.6.1932, Vvm:n arkis­to, kansio Jb 6, VA. Järvisen näkemys ministerikaudestaan ks. Kyösti Järvinen, Maa­laispappilasta maailmalle. Jyväskylä 1952, ss. 190-202. JKP:n pvk. 2.6., 6.7. ja 26.7.1932.

Viennin edistämisellä irti lamasta

1. Rossi, 1951, ss. 259-261.

2. Jääskeläinen, 1978, ss. 511-514, 520-522. JKP:n pvk. 28.3. ja 6.4.1933.

3. Ks. ed. Vilho Annalan ym. tekemistä aloitteista erityisesti lakialoitteet n:o 21 ja 22 sekä toivomusaloitteet n:o 47, 49, 68, 79 ja 80. Vp. 1933 Liitteet II, IX ja X.

4. I. K. L:n eduskunta-aloitteet (Kauppalehti 16.9.1933). Timo Soikkanen, 1984, ss. 53-56.

5. JKP Kairamolle 16.9.1933. A. 0. Kairamon kokoelma, kansio 9, VA. JKP:n pvk. 10.10.1933.

6. IKL:n aloitteiden eduskuntakäsittelystä ks. eduskunnan ptk. 1934, erityisesti ss. 71- 74, 1158-1175, 1431-1533,2269-2276.

7. JKP:n pvk. 19. ja 22.2.1934.

8. Eduskunnan ptk. 1934, ss. 1017-1025, 1084-1118. Pankkivaltiokunnan mietintö n:o 3 korkokannan alentamista tarkoittavien toivomusaloitteiden johdosta. 1934 Vp. Asiakir­ jat V:2. Tannerin näkemyksistä tarkemmin ks. Pekka Korpinen, Tanner ja 1930-luvun talouspolitiikka (Simo Laaksonen (toim.) .. ), ss. 109-121.

9. JKP:n puheet Suomen Höyrylaiva Oy:n 50-vuotisjuhlapäivällisillä 30.8.1933 sekä Pankkiyhdistyksen päivällisillä, joka pidettiin Nordiska handels- och bankkurssenin yh­ teydessä 30.8.1933. JKP II:26.

10. Esitelmä Oulussa 6.10.1933. JKP II:27. JKP: Politiikka ja talous. Porvoo 1933. Sama teoksessa Paasikiven linja II. Porvoo 1962, ss. 185-200. Pessimistisiä ajatuksia (Kauppa­lehti 7.10.1933).

11. Rahalaitostemme nykyinen asema (Helsingin Sanomat 10.10.1933).

12. Maaseudun talousmies: Arvovaltaisimmat johtohenkilöt tekevät vain harvoin tiliä (Ilkka 18.10.1933).

13. Ks. esim. esitelmät Valtio ja talouselämä, Valtiollinen ja taloudellinen vapaus ja Yh­ teiskunnallisia näkökohtia. (Paasikiven linja II). Porvoo 1962, ss. 201-232.

14. JKP A. H. Saastamoiselle 1.9.1930. A. H. Saastamoisen arkisto, kansio 14, VA.

15. JKP:n puhe KKK:n illanvietossa 13.2.1933 Seurahuoneella englantilaisen valtuus­kunnan jäsenille. (Paasikiven linja II). Porvoo 1962, ss. 182-184. JKP II:35.

16. JKP:n pvk. 16.10.1933. JKP: Valtion ja talouselämän yhteistoiminta. (Paasikiven linja II). Porvoo 1962, ss. 244-251.

17. Vvm JKP:lle 11.2.1935. JKP IV:35. Jääskeläinen, 1978, ss. 522.

18. Valtiontalouskomiteaan liittyvä aineisto JKP IV:35. Asiakirja-aineistoa myös Väinö Tannerin arkistossa, kansio 49, VA. Puolustusasiain jaostosta ks. Selen, 1980, ss. 119-124.

19. Ks. Puhe fil kotimaisen viikon avajaisjuhlassa Kansallisteatterissa syyskuun 18. päi­vänä 1927. (Paasikiven linja II). Porvoo 1962, ss. 131-134. Politiikka ja talous. (Paasikiven linja II). Porvoo 1962, ss. 190-191. Erkki Pihkala, Kauppa sotien välisellä kaudella (Suomen taloushistoria 2). Helsinki 1982, ss. 262-269.

20. JKP:n pvk. 20.4.1934. Vuosikokouksen ptk. 26.4., ylimääräisen yhdistyskokouksen ptk. 8.5. ja hallituksen ptk. 17.5.1934, Suomen Ulkomaankauppaliitto (= SUL). Uusi Suomi 18.5.1934.

21. Ks. erityisesti hallituksen ptk. 17.12.1934, SUL. Erityisesti vuosikokouksen ptk:t 21.4.1938, 19.4.1941, 27.4.1942 ja 20.4.1943 sekä valtuuskunnan ptk. 21.4.1938, 19.3.1941 ja 26.3.1943, SUL. Ks myös JKP:n puhe vuosikokouksessa 26.4.1935. Paasiki­ven tekemä ratkaisu säilyttää luottamustoimet itsellään herätti myös kritiikkiä. Paasikivi itse ilmoitti pitävänsä luottamustoimet »kunnes saan nähdä, miten diplomaattipäivälliset vaikuttavat ruuansulatukseeni, sydämeeni ja hermoihini», mikä puolestaan huolestutti Keskuskauppakamarin yliasiamies Yrjö Pulkkista. Pulkkinen Erichille 12.11.1936. Rafael Erichin kokoelma, VA.

22. JKP:n puhe Englannin viikon lopettajaispäivällisillä 9.9.1933. JKP Il:26 ja IV:37. C. G. Tollet, Suomen Ulkomaankauppaliitto 1919-1969. Helsinki 1969, ss. 18-19. Ulko­ maankauppaliiton puheenjohtajana Paasikivi isännöi useita kauppavaltuuskunnille järjes­ tettyjä tilaisuuksia – ks. esim. Uusi Suomi 23.8.1934.

23. Handelsbalansens gestalting spelar numera en mycket större roll än förut (Suomen Ulkomaankauppa n:o 9-10/30.5.1934), ss. 243-244.

24. Ks. mm. KKK UM:lle 2.10.1934, Suomen Vientiyhdistys (JKP) UM:lle 5.10.1934 ja Suomen Tukkukauppojen liitto UM:lle 2.10.1934. 58 H 486 UM, jossa myös muuta asiaan liittyvää aineistoa.

25. Vn:n ptk:t 30.11. ja 14.12.1934. UM (Hackzell) JKP:lle 30.11. ja 14.12.1934 JKP IV:29.

26. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 21.1.1935. Pohjoismaiden yhteistyövaltuus­kunnan ptk. 8.2.1935 JKP IV:29.

27. Uusi Suomi 20.2.1935.

28. P. M. toimenpiteistä Tukholman ja Kööpenhaminan kokousten johdosta 27.3.1936. JKP IV:32.

29. Suomen ja Ruotsin välisestä kaupasta ks. Gösta Mickwitz, Finlands handel på Sveri­ge. Helsingfors 1953.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.