XLIII. Torpparivapautuksen lopullinen ratkaisu

Torppien lunastamisen täytäntöönpano

Lain täytäntöönpanoasetuksen valmisti komitea, jonka puheenjohta­jana oli Haataja ja jäseninä asutusneuvos Kalmari sekä kunnallisneu­vos Linna. Viimemainittu oli tehokkaasti ottanut osaa maatalousvalio­kunnan työhön. Haataja oli valmistanut tätäkin varten luonnoksen. Täytäntöönpanoasetus, joka sisälsi 100 pykälää, annettiin 11 huhti­kuuta 1919.

V. 1919 suoritettujen vaalien jälkeen kokoontuneilla valtiopäivillä tehtiin aloitteita edellisenä vuonna päätetyn ja vahvistetun lain eräi­den kohtien muuttamisesta. Ehdotukset eivät koskeneet lain oleellisia osia. Tärkein kentiesi oli, että myös lampuotitilat asetettiin lain alai­seksi. Maanvuokrakomitean ehdotus samoinkuin hallituksen esitys v. 1917 valtiopäivillä sekä maatalousvaliokunnan mietintö olivat kos­keneet myös lampuotitiloja, jotka v. 1909 maanvuokralaissa olivat rin­nastetut torppiin, mutta eduskunnassa oli ne jätetty pois, koska ne eivät olleet »vuokramaita» samassa merkityksessä kuin torpat, vaan suurem­pia itsenäisiä tiloja. Lampuotitiloja oli v. 1912 koko maassa kaikkiaan ainoastaan 1 524. Asia ei siis ollut varsin suurimerkityksellinen, mutta kylläkin riittävän arvoinen, jotta ne otettiin mukaan. Toinen muutos sisälsi, että poikkeustapauksessa voitiin lunastettavan alueen laajuus korottaa 20 hehtaariksi — v. 1918 lain mukaan se oli 15 ha. Jo eduskunnassa oli ehdotettu suurempaa alaa.

Lain 62 § kumottiin. Sen mukaan vuokramies, joka oli tuomittu vapausrangaistukseen vähintään 10 vuodeksi tai kuolemanrangaistukseen, ei ollut oikeutettu vastoin vuokranantajan suostumusta saamaan alu­etta lunastetuksi. Tämä määräys oli lisätty eduskunnassa. Määräyk­sellä oli merkitystä sen kautta, että sama seuraamus olisi koskenut myös hänen oikeudenomistajiaan. Oli paikallaan poistaa tämä rajoitus.

V. 1918 lain 11 §:n 2 mom:n mukaan lunastushinta olisi oleva vähintäin puolet alueen käyvästä hinnasta. Se tiesi, että jos markan arvo oli alentunut alle 50 pennin, oli siitä kuitenkin suoritettava 50 p. Tämä määräys v. 1919 poistettiin. Jos siis markka alenisi esim. 10 à 12 pen­niin, saatiin se maksaa tällä 10 à 12 pennillä. Näin sitten tapahtuikin. V. 1919 Suomen markan arvo aleni todella näin matalalle.

Keväällä ja kesällä 1919 — eduskunta ratkaisi asian 17 kesäkuuta — ei rahanarvon alenemisesta, inflaatiosta, näy olleen eräillä tahoilla sel­vää käsitystä. Sosiaalidemokraatti Väinö Wuolijoen eduskunta-aloit­teessa perusteltiin määräyksen (11 § 2 mom:n) poistamista seuraavalla väitteellä: »Viime vuosina tapahtunut maan ansioton arvonnousu kohottaisi useassa tapauksessa tämän säännöksen mukaan torpan lunastushinnan niin korkeaksi, että torppari ei jaksaisi torppaansa laisinkaan lunastaa tai lunastettuaan jäisi niin suuren velkataakan alle, että ei kykenisi siitä suoriutumaan». — Ed. K. V. Åkerblomin alotteessa sanottiin, että maanomistajalle »ei tapahdu vähääkään vääryyttä, jos torppa lunastetaan siitä hinnasta, joka maalla oli ennen sotaa». Väinö Wuolijoen ja Åkerblomin väitteet eivät pitäneet paikkaansa. Maan arvo ei ollut edellisinä vuosina noussut, mutta Suomen rahan arvo ja osto­kyky oli suunnattomasti laskenut. Maa, jonka hinta v. 1914 oli ollut 1 000 mk, maksoi kyllä v. 1919 — 10 000 mk, sillä markan arvo oli alentunut 100 pennistä 10 penniin vanhoissa penneissä laskettuna. — Nyttemmin, koettuamme viime sotien jälkeen toisen kerran rahan arvonalenemisen, inflaation, nämät asiat ymmärretään paremmin.

V. 1919 valtiopäivillä lakiin tehdyillä muutoksilla ei ollut oleellista merkitystä. Torpparivapautus suoritettiin v. 1918 lain perusteella.

Se seikka, että torppari — rahan arvon alenemisen johdosta — sai maksaa vuoden 1914 kultamarkan sodan jälkeisellä huonolla paperimarkalla, teki torpparivapautuksen toimeenpanon helpoksi. Sellaista ei ennen maailmansotaa asiata valmisteltaessa tietenkään voitu ottaa huo­mioon. Mutta maanomistajat tunsivat sen raskaana leikkauksena. Ei ihme, että kirjailija Juhani Tervapään näytelmässä Niskavuoren vanha emäntä puhui isiensä talosta »sellaisena kuin sen valtio on meille kahden vääryyden jälkeen jättänyt. Väkivallalla valtio vei meiltä torpparimaat ja väkivalloin se vie suuren osan karjalaisille.»1

Lain täytäntöönpano tuli kuulumaan maanmittauslaitoksen tehtä­viin, jonka johtoon Haataja oli siirtynyt vuoden 1917 lopussa. Täytäntöönpano tapahtui varsinaisesti vuosina 1919—1929 eli siis runsaan 10 vuoden kuluessa. Sen jälkeen se jatkui hiljaisempana ja v. 1936 säädettiin, että lunastusvaatimuksia ei enää saanut vuoden 1938 jälkeen tehdä.

Maanmittaustilaston mukaan oli vuoteen 1948 mennessä lunastettu kaikkiaan 123 743 vuokra-aluetta, niistä 67 341 viljelysalueita ja 56 402 asuntoalueita. Suurimmaksi osaksi lunastus suoritettiin ilman valtion välitystä. Ns. »torppariobligaatioita» annettiin vuosina 1921—1943 ainoastaan 6 732 maanluovuttajalle, yhteensä 117 miljoonan markan arvosta. Valtion raha-asiallisella välityksellä lunastettiin vv. 1919—40 vain 12 412 vuokra-aluetta. Se ei ollut kuin 10,3 % kaikista itsenäistyneistä vuokra-alueista. Noin 90 % vuokramiehistä suoritti lunastus­hinnan omilla säästövaroillaan taikka eri tahoilta saamillaan lainoilla, osittain myös uuteen tilaansa kiinnitetyllä velkakirjalla, jossa oli sovittu lunastussumman määräaikaisesta kuolettamisesta. Että valtion rahal­lista välitystä tarvittiin näin vähän tämän suuren reformin toimeen­ panoon, sen oli rahan arvon aleneminen, inflaatio, aikaansaanut.2

Vuokra-alueiden alhaiseen hintaan lunastamisen vastapainona olivat rahan arvon alenemisen maanomistajille tuottamat edut. Maanomistajillekin, reaaliomaisuuden omistajille, inflaatio oli edullinen, sillä he voivat maksaa omat velkansa — niitä oli luultavasti useimmilla heistä — samassa huonossa rahassa. Sitä paitsi oli sota-aika, elintarvikkeiden ja muiden maanviljelystuotteiden hintojen kohotessa, ollut maanomis­tajille edullista aikaa. He olivat ansainneet hyvästi. On myös muistet­tava, että maareformi oli maanomistajien ja maaseudun — niinkuin koko maan — kannalta tärkeä ja hyödyllinen. Maanomistajalle ei ole yhdentekevää, minkälainen hänen ympärillään oleva yhteiskunta on. Jos sen rakenne on heikko, jos se on alttiina alituisille mullistuksille, jos eri yhteiskuntaluokkien välinen jännittynyt mieliala siinä vallitsee, on myös maanomistajan asema heikko. Hänen menestyksellinen elinkeinonsa harjoittaminen vaatii rauhallista yhteiskuntaelämää hänen ympärillään. Ratkaiseva tässä asiassa oli maan yleinen etu ja hyöty sekä yhteiskunnalliset näkökohdat. Välillisesti myös maanomistajien lukumäärän tuntuva lisääntyminen tuotti koko maanviljelijäluokalle etua. Se vahvisti tätä luokkaa ja lisäsi sen merkitystä ja vaikutusta maan yleisissä asioissa, samalla kuin se lujitti koko yhteiskuntaa.

Kaikki tämä huomioon ottaen ei asia ollut maanomistajille niin murhaava kuin ensi näkemältä ja teoreettisten laskelmien mukaan näyttää. Tietääkseni ei maanomistajien keskuudessa esiintynyt yleisempää tyy­tymättömyyttä lunastushintaan nähden. Inflaatio, joka muuten on tur­miollinen, oli tämän suuren reformin toimeenpanemiselle edullinen. »Ei niin pahaa, ettei jotakin hyvää.» Myöhemmin maanomistajaluokka on kauttaaltaan ollut valmis myöntämään, että torpparireformi oli välttämätön ja että se pantiin toimeen suurin piirtein oikein.

Tiedetään kertoa, kuinka uusi maanomistajaluokka ryhtyi voimalla ja innolla raivaamaan ja rakentamaan tilojaan ja kuinka sen keskuudessa virisi ennen arvaamaton työn ja toiminnan sekä nousun kausi. He liittyivät maanomistajain yhteisiin järjestöihin, ryhtyivät hankki­maan lapsilleen erilaista koulutusta, henkinenkin vireys heidän kes­kuudessaan nousi. Nykyään voidaan todeta, kuinka entisten heikossa taloudellisessa ja henkisessä asemassa olevien torpparikylien tilalla on hyvin toimeetuleva pientilallisyhteiskunta. Jo ulkonaisesti nämä kylät ovat kokonaan toisennäköisiä kuin ennen. Torpparikysymyksen ratkaisu oli välttämätön edellytys sille yksimielisyydelle ja voimalle, jota kan­samme osoitti talvisodan alkaessa vuoden 1939 lopulla.

Yli puolitoista vuosikymmentä oli tämän uudistuksen ympärillä kiihkeästi tehty työtä. Monivaiheinen oli sen kulku ollut. Se oli alkuaan rohkea yritys. Monesti asia oli menossa karille, mutta aina avautui mahdollisuuksia päästä eteenpäin.

Uudistuksen ensimmäinen jakso, vuokralain perinpohjainen uudistaminen siihen liittyvine takautuvine lakeineen, joka antoi 7 vuoden »rauhoitus- ja valmistusajan», hyväksyttiin eduskunnassa syksyllä 1908 sit­tenkun porvarillisten ryhmien kesken oli aikaansaatu sovitteluehdotus. Monien Pietarissa esiintyneiden vastusten jälkeen saatiin tämä laki vah­vistetuksi. Olimme alusta pitäen hyvässä toivossa myös ohjelman toi­sen jakson, torpparien vapautuksen, menestymiseen nähden. Mutta sen edessä oli paljon vaikeuksia, jotka ajoittain näyttivät miltei voittamat­tomilta. Vuonna 1909 syksyllä, meidän erottuamme senaatista, tuli maassamme valtaan vieras hallitus, josta ei ollut apua odotettavissa. Asian valmistelu lähti kuitenkin ponnistustemme jälkeen kulkemaan. Vuonna 1910 saatiin senaattiin erityinen esittelijä näitä asioita hoita­maan, ja vihdoin syksyllä 1912 saimme asetetuksi maanvuokrakomi­tean, jonka valmistama ehdotus oli uudistuksen perustana. Koko asia oli kuitenkin menossa pilalle vuosien 1913 ja 1914 valtiopäivillä, kun väliaikainen vuokrasopimusten pidentämisehdotus hylättiin. Syntyi maailmansota ja Venäjän keisari omalla vallallaan vuonna 1915 pidensi vuokrasopimusten voimassaoloajan. Se toimenpide, niin lakiin perustu­maton kuin se olikin, ehkäisi uhkaavat torpparien häädöt. Vuonna 1918 puhkesi kapina ja sen kukistuttua porvarillinen eduskunta sääti lain. Sota toi myös mukanaan inflaation, joka suuresti helpotti uudistuksen toimeenpanoa. Historian kulku on monimutkainen ja edeltäarvaamaton. Kun seinä näyttää olevan edessä, avautuu uusia mahdollisuuksia.

Katsotaan, että suuria uudistuksia ei toimeenpanna, elleivät kansanjoukot, jotka ovat reformien tarpeessa, niitä itse vaadi ja aja. Useim­missa tapauksissa asia onkin näin. Mutta ei sääntöä, josta ei poikkeusta. Torppariuudistus meidän maassamme — enempää kuin vastaavat re­formit eräissä muissakaan maissa — ei näytä oikein kelpaavan tähän todistukseksi. Useissa maissa maareformit on pantu toimeen hallitus­ten ja itsevaltaisten hallitsijain toimesta aikoina, jolloin suuret kansan­liikkeet eivät ole olleet niitä vaatimassa. Meillä tätä asiaa alettiin jo aikaiseen ajatella — jo silloin, kun mitään liikettä vuokramiesten ta­holta ei ollut olemassa. Mutta varsinkin sen jälkeen kun tilattoman väestön alakomitean valmistama tilastollinen selvitys oli vuosisadan alussa paljastanut, millaiset maaolot todella olivat, syntyi vakaumus todettujen epäkohtien korjaamisen välttämättömyydestä. Ymmärret­tiin, että asiat eivät voineet sellaisina jatkua. Yksityisesti keskusteltiin vilkkaasti erilaisista suunnitelmista.

Sosialistien panos varsinaiseen asialliseen lainsäädäntötyöhön ei ollut aivan suuri. Mutta heidän vaikutuksensa uudistuksen aikaansaamiseen, heidän järjestämänsä torpparikokoukset ja liikehtimiset olivat merkityksellisiä. Heidän vahva ryhmänsä eduskunnassa oli alituisena muis­tutuksena torppariasian ratkaisun välttämättömyydestä ja antoi käsit­telyssä painonsa pitemmälle menevien vaatimusten ja ehdotusten puo­lesta. Asiaan vaikutti myös onneton kapina. Yleinen mielipide oli porvarillisten piirien enemmistössä asian puolella. Ei ole syytä aliarvioida vapaan yleisen mielipiteen merkitystä, kun on kysymys suurten yhteis­kunnallisten epäkohtien korjaamisesta. Vain jos yhteiskunnan johtavat piirit ovat sairaita, etten sanoisi rappeutuneita, niinkuin l’ancien regime Ranskassa ennen vuotta 1789 ja Venäjällä ennen vuotta 1917, voivat ne passiivisina sietää epäkohtia. Järkevästi ajattelevat kansalaiset ym­märtävät, niinkuin heidän tuleekin ymmärtää, tällaisten epäkohtien poistamisen olevan kansan yhteinen etu, josta heidän oma etunsa oleel­lisesti riippuu. Elleivät he sitä ymmärrä, käy heidän huonosti. Se on uudemmastakin historiasta nähty.


1 Juhani Tervapää (Hella Wuolijoki): Entäs nyt, Niskavuori?, s. 127.

2 Maanmittaustilaston ja asutustilaston osoittamien lukujen ero on selitettävissä siten, että kaikki lunastustapaukset eivät ole tulleet asutusviranomaisten tietoon, mutta maan­mittauskonttoreissa, joissa tiedot on perustettu lohkomisasiakirjoihin, ne ovat tulleet niistä poimituiksi. Lukuisissa tapauksissa lunastaminen on tapahtunut ilman mitään asutusviran­omaisten toimenpidettä, mutta kaikkiin on tarvittu maanmittarin lohkomistoimitus.

Kappaleen sivut: 1 2

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.