XXXIX. Torppariasia

Torpparien vapautus. Valmisteluja meidän keskuudessamme. Maanvuokrakomitea. — Alkutoimenpiteitä

Maanvuokralaki takautuvine määräyksineen muodosti torppariuudistuksen ensimmäisen jakson. Edessä oli toinen vaihe, torpparien lopul­linen vapauttaminen.

Maanvuokralaissa säädettiin, että vuokralautakuntien tuli antaa viranomaisille tarpeellisia tilastollisia tietoja. Senaatin talousosaston istunnossa 16 lokakuuta 1909, kolme päivää ennen kuin allekirjoitimme uudistetun erohakemuksemme, päätimme asettaa erityisen valmistelukunnan huolehtimaan tilaston järjestämisestä sekä torppariasiaan liit­tyvistä muista toimenpiteistä. Jäsenten nimittäminen jätettiin senaatin oikeustoimituskunnalle, joka kutsui sen puheenjohtajaksi professori Hannes Gebhardin sekä jäseniksi maanviljelysneuvos Hj. G. Palohei­mon ja tilanomistaja tuomari K. J. Inbergin. Toimikunta ryhtyi heti työhön. Kun sen puheenjohtajana oli tarmokas Gebhard, ei ollut pel­koa, että se jättäisi tehtävänsä retuperälle.

Mutta sitten tapahtui valtiollisten olojen käänne, joka torppariasiaan­kin nähden oli omiaan herättämään huolestumista ja pessimismiä.

Tällaisen suuren reformin ajaminen ja toteuttaminen ei ylipäänsä ole mahdollinen ilman hallituksen tehokasta myötävaikutusta ja joh­toa. Asiata valmisteltaessa ja suunniteltaessa lähdettiin siitä, että maassa olisi hallitus, joka olisi uudistuksen johdossa ja yhdessä edus­kunnan kanssa veisi sen päätökseen. Kun me vanhasuomalaiset syk­syllä 1909 erosimme, tuli sijalle venäläinen senaatti, jonka varapuheen­johtaja, kenraali Markov ja jäsenistä useimmat tosin olivat Suomen kansalaisia, mutta jotka suurimman osan elämäänsä olivat eläneet Venäjällä. He olivat maalle vieraita, heillä ei ollut käsitystä meidän oloistamme. Kaikki eivät edes osanneet kumpaakaan maan kieltä, suo­mea eikä ruotsia. Heidän tehtävänsä oli toinen kuin Suomen etujen valvominen. Kun Markov keväällä 1913 nimitettiin ministerivaltiosih­teeriksi, tuli talousosaston varapuheenjohtajaksi (pääministeriksi) täy­sin venäläinen Borovitinov, joka oli meille vielä vieraampi.

Oikeustoimituskunnan päällikkönä oli kuitenkin suomalainen Felix Florentin Saarikoski. Hän oli lakimies, mutta hänkään ei tuntenut tällaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä eikä ollut niitä aikaisemmin harrastanut. Hänen kanssaan kuitenkin voimme keskustella ja hänen puo­leensa kääntyä. Useimmiten hän aluksi epäili ja vastusteli. Hänen ase­mansa ja vaikutuksensa senaatissa ei liene ollut suuri. Lopulta hän kui­tenkin otti ajaakseen senaatissa meidän ehdotuksiamme. Asiat saatiin siten joten kuten kulkemaan. Mutta luonnollista on, että suuren uudistuksen eteenpäin vieminen näissä oloissa oli vaikeaa.

Gebhardin komitea jätti mietintönsä senaatin oikeustoimituskunnalle maaliskuussa 1910. Komitea huomautti tilastollisen selvityksen hankkimisen olevan monesta syystä tärkeän, mutta erittäin sen tähden, että torpparikysymys oli otettava lainsäädännön alaiseksi ennen vuotta 1916, jolloin takautuva laki lakkasi voimassaolemasta. Sen tähden oli hankittava tilasto, joka vuosi vuodelta kuvasti, miten vuokralain eri kohdat vaikuttivat. Komitea esitti, millainen tilaston pitäisi olla, mistä seikoista sen tulisi antaa tietoja. Tätä tilastollista tutkimusta johta­maan olisi saatava maalaisoloihin perehtynyt ja kokenut lakimies, jolle viranomaiselle olisi annettava muitakin tärkeitä tehtäviä. Hänen pitäisi olla vuokralautakunnille neuvoilla ja ohjeilla apuna.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.