Jatkosodan päiväkirjat

ESIPUHE

Juho Kusti Paasikiven yksityisarkistossa on säilynyt päiväkirjoja kutakuinkin yhtenäisenä sarjan kaksikymmenluvulta lähtien. Li­säksi Kansallis-Osake-Pankilla on hallussaan joitakin vahakansi­vihkollisia pankkitoimintaan liittyviä, mutta myös päiväkirja­luonteisia muistiinpanoja vuodesta 1914 vuoteen 1934. Valtion­arkisto on saattanut osaltaan loppuun monivuotisen hankkeen, jossa sen hallussa olevat, suurelta osin pikakirjoituksella laaditut päiväkirjat on muunnettu normaaliin kirjoitusmuotoon.

Valtioneuvos Paasikiven varhemmat päiväkirjat muodostavat eräänlaisen »Ensimmäisen tasavallan» taloudellisen, poliittisen ja valtiollisen taustatiedon tesauruksen. Kotimaisten asioiden ohella päiväkirjojen asia-aineisto tuo uutta tietoa Suomen ulko­politiikan muutoksista ja kehityskuluista. Paasikivihän rekrytoi­tiin vuonna 1936 eläkepäiviltään Tukholman lähettilääksi edistä­mään Suomen »Pohjoismaista orientoimista». Työ jatkui syksyl­lä 1939 Moskovan neuvottelijana, talvisodan hallituksen »rau­hanministerinä», rauhanneuvottelijana ja Moskovan lähettiläänä. Tämän jälkeen Paasikivi suunnitteli panevansa pasianssia ja kirjoittavansa muistelmiaan vapaana miehenä, mutta vanha val­tioneuvos ei päässyt – eikä halunnutkaan päästä – erilleen politiikasta. Muodollisesta eläkeläisen asemastaan huolimatta Paasikivi ei jatkosodan aikana hetkeksikään luopunut omaksu­mastaan Suomen ulkopolitiikkaa kritisoivan »vanhan äkäisen miehen» roolista.

Päiväkirjoissa ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan human interest -aineistoa. Silti juuri mielipiteiden osalta päiväkirjojen anti on asiatasoakin rikkaampi. Lukemattomat yksityiskohdat välittävät kokonaiskuvan konservatiivisen talousmiehen ja poliitikon kehityksestä valtiomieheksi. Lähes kaikki merkinnät liittyvät sellaisiin yleisiin tai ammattiasioihin, joita Paasikivi henkilö­kohtaisesti hoiti, tai joissa hän tavalla tai toisella olisi halunnut olla mukana, tai jotka hänen mielestään olisi pitänyt hoitaa aivan toisin. Mielipiteet ovat spontaaneja, tunteella ladattuja, koleeri­sia ja värikkäitä.

Nyt julkaistava jatkosotaa koskeva osuus on arviolta noin kymmenesosa koko selväkieliseksi muunnetusta aineistosta. Tä­män jakson valitsemiseen oli moniakin syitä. Ensinnäkin ajanjak­so muodostaa selvän yhtenäisen kokonaisuuden. Toiseksi se va­laisee Paasikiven ajatuksia ja toimintaa ajalta, joka on vähimmin tunnettu, mutta joka on johdantona hänen elämäntyönsä hui­pennukselle. Tärkeintä kuitenkin on, että Paasikiven muistiin­panot tuovat aivan uusia näkökulmia, osin jopa uusia ulottuvuuksia tähän lähihistorian ajanjaksoon. Päiväkirjat tarjoavat ti­laisuuden kurkistaa jatkosodan kulissien taa.

Toisin kuin on selitetty, Paasikivi ei ollut jatkosodan aikana »sisäisessä maanpaossa». Oppositioasenteestaan huolimatta hän oli eräänlainen puolivirallinen yksityishenkilö, joka mm. sai val­tiojohdolta erilaisia toimeksiantoja. Ja toisaalta hänen menemisis­tään ja tulemisistaan pidettiin lukua ja huhuttiin silloinkin, kun niihin ei liittynyt mitään erityistehtävää. Keväällä 1941 oli Stalin selittänyt Paasikivelle, ettei tämä koskaan voisi vetäytyä yksityi­syyteen. Eikä Stalin juurikaan erehtynyt, vaikka hänen ennus­tustaan voidaankin perustellusti pitää itseään toteuttavana.

Vaikka Paasikivi oli käytännöllisesti katsoen koko sodan ajan yhteydessä maan korkeimpaan poliittiseen johtoon, hän tapasi säännöllisesti myös lojaalin opposition edustajia. Näiden mielipi­teet ja asenteet olivatkin lähempänä Paasikiven omia ajatuksia kuin virallisen Suomen menettelyt, mutta yhtäkaikki hän näyt­tää pitäneen tiettyä etäisyyttä oppositioonkin – ainakin ryhmä­nä.

Vaikka nyt julkaistavat päiväkirjat ovat ajallisesti likellä pää­ministeri-presidenttikauden muistiinpanoja, eroavat ne kuiten­kin jälkimmäisistä melko selvästi. Eroavuus perustuu, paitsi ajankohtaan ja päiväkirjan pitäjän asemaan, muistiinpanojen eri­laiseen tehtävään. Jatkosodan merkinnöillä ei näytä olevan sellaista muistelma- ja selitysulottuvuutta, joka on muokannut pää­ministeri-presidenttikauden päiväkirjoja. Huolimatta jatkosodan päiväkirjojen monomaniaa hipovasta poliittisesta ja valtiollisesta »resoneerauksesta» voinee näitä merkintöjä luonnehtia – häm­mästyttävää kyllä – yksityisimmiksi. Yksitahoisuudessaan ne antavat kokonaisemman kuvan sekä kattamastaan ajanjaksosta että Paasikiven suhtautumisesta ajan tapahtumiin.

Jatkosodan päiväkirjat jatkavat siitä, mihin Paasikiven muis­telmateos Toimintani Moskovassa ja Suomessa loppuu. Toi­sessa päässä taas aiempi päiväkirjajulkaisu on kirjaimellisesti vä­litöntä jatkoa tälle osalle. Näin on rakennettu yhtenäinen oma­ kuva J. K. Paasikiven uran merkittävimmistä vuosista.

Tämän julkaisun pohjana olevaa aineistoa on muokattu niin vä­hän kuin mahdollista:

  • Paasikiven merkintätavoista johtuu, että pakostakin on jouduttu tekemään tekstiyhteyteen perustuvia, päätteitä ja aikamuotoja koskevia, vähäisiä johtopäätöksiä.
  • Päiväkirjoissa esiintyy siellä täällä eriaikaisia lisäyksiä ja muutoksia. Pyrkimyksenä on ollut toistaa teksti mahdollisimman alkuperäisessä asussa. Epäselvissä tapauksissa eri variaatiot  tai tulkinnat on esitetty alaviitteissä.
  • Ettei millään muotoa syntyisi jälkikäteisen kaunistelun vai­kutelmaa, on alaviitteissä varmuuden vuoksi esitelty myös sellaiset – usein ilmiselvästi myöhemmät –  muutokset, jotka on tehty niin, että alkuperäisen muistiinpanon vivah­de, painotus tai koko muoto muuttuu.
  • Tilan säästämiseksi on tästä julkaisusta, huolellisen harkin­nan jälkeen, jätetty tietoisesti pois vain pari sellaista originaaliaineiston liiteasiakirjaa, lehtileikettä tai kopiota, joita Paasikivi ei ole mitenkään kommentoinut, ja joilla sen lisäksi ei ole ollut Paasikiven oman toiminnan, ajatusten tai ylimalkaan tekstinyhteydenkään kannalta havaittavaa sel­vää tehtävää.
  • Luettavuuden edistämiseksi kokonaisuus on jaettu otsi­koilla »lukuihin». Otsikot on nostettu sellaisinaan suoraan tekstistä.

*      *      *

Valtionarkistonhoitajien, edesmenneen professori Toivo J. Palo­posken  ja hänen  seuraajansa  professori  Veikko  Litzenin toive saattaa J. K Paasikiven vaikeaselkoinen päiväkirja-aines tutkijoi­den käyttöön toteutui allekirjoittaneen ottaessa tehtäväkseen alkuperäisten muistiinpanojen saattamisen julkaistavaan muo­toon. Jo tekstin selväkieliseksi saattamista varten perustettiin työn taustavoimaksi arvovaltainen asiantuntijatoimikunta. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi asiantuntijakunnan pu­heenjohtaja, professori Veikko Litzen. Toimikunnan jäseninä työskentelyyn osallistuivat kansliapäällikkö Jaakko Numminen, tohtori Juhani Paasikivi ja professori Tuomo Polvinen. Pitkäai­kaista desifrointihanketta ja tämän teoksen aikaansaamista ovat tukeneet merkittävällä tavalla Suomen Kulttuurirahasto ja Wer­ner Söderström  Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö.

Toimittaja

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.