XIII. Kysymys Valtakunnanlainsäädännöstä

Aikaisemmat vaiheet

Pyrkimykset saada neuvottelut aikaan venäläisten kanssa ehdotus­ten tekemiseksi riitakysymysten selvittämiseksi olivat vuosikausia jat­kuneet. Kysymys oli ns. »valtakunnanlainsäädännöstä», jonka kautta yleisvaltakunnalliset asiat ja siten myös helmikuun julistuskirjan ala valtiosäätyjen myötävaikutuksella määriteltäisiin ja rajoitettaisiin. Puolueemme toiminta keskittyi tähän ongelmaan ja kaikkeen, minkä katsoimme tarkoituksen saavuttamiseksi olevan välttämätöntä.

Tämän asian esihistoria oli monivaiheinen. Alan siihen liittyvien seikkojen kertomisen kaukaa, aina Suomen autonomisen valtion perustamisesta lähtien.

Jo ensi vuosina Porvoon valtiopäivien jälkeen, v. 1811, kreivi Kus­taa Mauri Armfelt suunnitteli vanhojen ruotsinaikaisten perustuslakiem­me muuttamista säätyjen suostumuksella uusien olojen vaatimusten mukaisiksi. Lähivuosien suuri yleiseurooppalainen taistelu Napoleonia vastaan ja keisarin siitä johtunut pitkällinen poissaolo valtakunnasta aiheutti lykkäämään asian toistaiseksi.

V. 1819 Armfeltin seuraaja kreivi Rehbinder otti esille saman kysymyksen perustuslakien muuttamisesta ja säätyjen sitä varten kokoon­ kutsumisesta. Suomalaisella taholla tehtiin valmisteluja ja asia saavutti keisari Aleksanteri I:n hyväksymisen. Mielenkiintoista on panna mer­kille, miten selvästi maamme valtiollinen asema suomalaisella taholla valmistetuissa lausunnoissa määriteltiin ja keisarille esitettiin. Asia raukesi tälläkin kertaa.1

Valtaistuinpuheessa vuoden 1863 valtiopäivillä keisari Aleksanteri II ilmoitti, että koska useat Suomen perustuslakien säännökset eivät enää soveltuneet ja toiset eivät olleet selviä, hän antaa seuraaville valtiopäiville ehdotuksen näiden epäselvyyksien poistamiseksi ja perustuslakien kehittämiseksi. Asiaa varten asetettu komitea valmisti kaksi ehdotusta, toisen uudeksi hallitusmuodoksi ja toisen valtiopäiväjärjestykseksi. Vii­meksimainittu, joka oli yksinkertaisempi asia, annettiin 1867 vuoden valtiopäiville ja siitä syntyi 1869 vuoden valtiopäiväjärjestys. Mutta ehdotus hallitusmuodoksi osoittautui vaikeaksi. Kenraalikuvernööri Rokassovski, nähtävästi vaikutusvaltaisten venäläisten kannattamana, teki hallitusmuotoehdotusta vastaan jyrkkiä muistutuksia, siitä huoli­matta, että se vastasi keisarin itse hyväksymiä ohjeita. Kun ehdotus keisarille esiteltiin, olivat läsnä, paitsi ministerivaltiosihteeri kreivi Arm­felt, kenraalikuvernööri vapaaherra Rokassovski, komitean puheenjoh­taja kenraali Nordenstam sekä Venäjän valtakunnan kansleri ruhtinas Gortšakov ja kreivi Bljudov. Näin monen ja mahtavan miehen läsnä­olo esittelyssä osoitti, että kysymys pidettiin Venäjän kannalta tär­keänä. Keisari lykkäsi asian toistaiseksi — arvatenkin venäläisten neu­vonantajiensa kehotuksesta.

Asiasta ei kuulunut pitkään aikaan mitään. Vv. 1877—78 valtiopäi­villä Leo Mechelin teki sen liikkeelle saamiseksi anomusesityksen, jonka aatelis- ja porvarissääty hyväksyivät, mutta suomenmieliset pappis- ja talonpoikaissäädyt hylkäsivät. Pappissäädyssä yliopettaja Alfred Kihl­man epäili, koska ei voitu edeltäpäin laskea, mihin valtiosäännön muu­toksiin voitaisiin joutua, jos ryhdyttäisiin hallitusmuotoa uudistamaan. Professori G. Z. Forsman (Yrjö-Koskinen) niinikään vastusti anomusta, koska »oli arveluttavaa tai ei ainakaan viisasta» nostaa perustuslaillisia kysymyksiä, joiden ratkaisua ei voi varmasti edeltäpäin tietää. Hän pelkäsi, että anomus voisi herättää kysymyksiä, jotka meidän perustus­lailliselle elämällemme kenties olisivat liian aikaisin nostettuja. — Talonpoikaissäädyssä Kaarlo Wärri ehdotti anomuksen hylättäväksi, »koska olisi arveluttavaa koskea perustuslakeihin». Agathon Meurman yhtyi Wärriin.

V. 1882 keisari Aleksanteri III, erään Suomessa sattuneen tapauksen johdosta, otti esille kysymyksen Suomen lakien kodifioinnista. V. 1885 asetettiin lääninsihteeri von Weissenbergin puheenjohdolla komitea tekemään ehdotus uudeksi hallitusmuodoksi. Tämän asian selvittämi­nen oli ennen muuta historiallinen kysymys, ja niin komitean sihtee­riksi otettiin nuori historian professori J. R. Danielson. Seuraavana vuonna valmistunut komitean mietintö oli aikoinaan tunnettu teos. Danielsonin kirjoittamat perustelut sisälsivät oivallisen selvityksen Suo­men hallitusmuodon ja muiden perustuslakien historiallisesta kehitty­misestä. Danielson sanoi minulle laatineensa ne jotenkin itsenäisesti komitean jäsenten siihen sekaantumatta. Käytin sitä paljon, mm. jul­kaistessani vuosisadan alussa kansanpainoksena Suomen perustuslait. Se oli Danielsonille itselle hyvä valmistus, kun hän pian sen jälkeen ryhtyi kirjoittamaan tunnettuja teoksiaan Suomen oikeuden puolusta­miseksi venäläisten hyökkäyksiä vastaan. Hän oli Suomen valtio­-oikeuden parhaita tuntijoita.

Hallitusmuotoasian käsittely venyi kuitenkin vuodesta toiseen, ja otettiin senaatissa vasta 1890 perusteellisemmin harkittavaksi. Sillä välin oli kenraalikuvernööri Heiden hankkinut asiasta venäläisiltä vi­ranomaisilta lausuntoja ja saanut keisarilta määräyksen, että koko asia oli käsiteltävä kenraalikuvernöörin puheenjohdolla uudessa komiteassa, jossa oli jäseninä sekä suomalaisia senaattoreja että venäläisiä. Sittenkun näin oli tapahtunut, senaatti laati ehdotuksen hallitusmuodoksi, mutta kenraalikuvernööri Heiden valmisti oman ehdotuksensa »Suomen Suuriruhtinaanmaan läänien ohjesäännöksi». Se sisälsi, tiettävästi ensi ker­ran, kohdan, jossa sanottiin: »Lait, jotka Suomelle ja Keisarikunnan muille osille ovat yhteisiä, säädetään niinkuin perustuslaeissa on määrätty».

Keisari Aleksanteri III:n käskystä asiaa tarkastamaan asetettiin v. 1892 konferenssi todellisen salaneuvoksen Bungen puheenjohdolla, jolle jätettiin myös senaatin ehdotukset. Mutta konferenssin pääteh­tävä oli kysymys »Keisarikunnalle, Suomi siihen luettuna, yhteisten lakien ja asetusten säätämisestä». Ja se asia — kysymys ns. »valtakunnanlainsäädännöstä» — oli siitä lähtien sekä Bungen konferenssin että senjälkeisten muiden konferenssien ja neuvottelujen yksinomaisena tehtävänä. Kysymys uudesta hallitusmuodosta, joka yli neljännesvuosisadan, aina 1860-luvun puolivälistä asti ja oikeastaan jo Venäjän val­lan alusta alkaen, oli ollut harkittavana ja joka oli ollut koko asian alkusyynä ja lähtökohtana, katosi ja hävisi pois. Venäläisillä ei ollut siihen halua. Heidän mielenkiintonsa kohdistui yksinomaan kysymykseen valtakunnanlainsäädännöstä.

Bungen konferenssin suomalaiset jäsenet, ministerivaltiosihteeri von Daehn ja hänen apulaisensa Procopé sekä senaattori vapaaherra von Alfthan ja prokuraattori Calonius yhtyivät komiteassa siihen periaatteeseen, että oli tarpeen saada aikaan erityinen järjestys Venäjälle ja Suomelle yhteisten lakien säätämisestä. Tässä yhteydessä von Daehn huomautti heti keskustelun alussa, että oli tärkeätä löytää keino nii­den perusteiden tarkemmin määräämiseksi, joiden nojalla toinen tai toinen kysymys jokaisessa yksityisessä tapauksessa on luettava joko koko keisarikunnalle, Suomi siihen luettuna, yhteisten kysymysten ryh­mään tai yksinomaan Suomen sisällistä hallintoa koskeviin paikallisiin kysymyksiin. Myöhemmässä kokouksessa suomalaiset jäsenet »katsoi­vat aivan välttämättömäksi, että yhteisen lainsäädännön ala rajoite­taan selvästi osoittamalla ne asiat, joihin se (yhteinen lainsäädäntö) ulottuu» ja esittivät 14 kohtaa käsittävän luettelon tällaisista asioista. Venäläisten jäsenten mielestä luettelon tekeminen oli mahdoton; eri­mielisyyden esiintyessä olisi jätettävä hallitsijan ratkaistavaksi, kuuluuko kysymys yhteisiin asioihin vai ei.2 — Bungen komitean keskus­ teluissa esiintyivät kaikki ajatukset, jotka sitten yli vuosikymmenen yhä uudestaan olivat erimielisyyksien ja väittelyjen alaisina suomalais­ten ja venäläisten välillä.

Vanhasuomalaisen puolueen mielipiteet tässä asiassa eivät siten olleet lainkaan uusia. Jatkoimme samoja pyrkimyksiä, joita Suomen puolelta oli vuosikymmenen ajan ajettu. Yrjö-Koskisen mielestä oli neuvotte­lujen tietä pyrittävä löytämään jonkunlainen järjestely, jokin »modus vivendi». »Meidän puoleltamme ei ole milloinkaan kielletty, että saa­tetaan tarvita erinäistä lainsäädäntömenettelyä semmoisissa asioissa, jotka koskevat koko Venäjän valtakuntaa» — hän kirjoitti v. 1899.

Asian käsittely pysähtyi useaksi vuodeksi, nähtävästi Aleksanteri III:n kuoleman johdosta, ja nousi esille vuosikymmenen lopulla asevelvollisuuslakia koskevan kysymyksen yhteydessä. Asetettiin suuriruhtinas Mikael Nikolajevitšin puheenjohdolla uusi konferenssi tekemään ehdotusta »keisarikunnalle ja Suomelle yhteisten lakien säätämi­sestä ja julkaisemisesta» lähtökohtana Bungen konferenssin venäläisten jäsenten ehdotus. Konferenssin työn tulos oli julistuskirja 15 helmi­kuuta 1899, surullisen kuuluisa helmikuun manifesti ja siihen liittyvät »perussäännöt niiden lakien valmistamisesta, tarkastamisesta ja julkai­semisesta, joita annetaan keisarikuntaa varten, Suomen suuriruhtinaan­ maa siihen luettuna».

Yhteisen suomalaisen puolueen kokouksessa 12 joulukuuta 1899 moitittiin Uutta Suometarta siitä että se edellisenä vuonna 1898 oli asettunut odottavalle kannalle, kun toisen puolueen lehdet, Nya Pressen etunenässä, esittivät jyrkkiä mielipiteitä. Sen johdosta Danielson lausui hänessä vakaantuneen epäilyksen, jota hän ei ollut tahtonut itsel­leen tunnustaa, nimittäin että vastapuolen lehtien menettely oli tuottanut maalle vahinkoa, vaikkakin ne toimivat rehellisessä ja isänmaalli­sessa tarkoituksessa. »Venäläiseltä taholta on vakuutettu — emmekä ole oikeutetut sysäämään luotamme sitä vakuutusta turhana väitteenä — että helmikuun manifesti ei olisi ilmestynyt, Majesteettia ei olisi saatu siihen suostumaan, ellei täältä kuuluvien äänien nojalla olisi saatu häntä uskomaan, että Suomen säädyt eivät vähimmässäkään määrin suostu venäläiseltä taholta tehtyihin vaatimuksiin.» — Keskustelin tästä asiasta myöhemmin monesti Danielsonin kanssa.

Samassa suomalaisen puolueen kokouksessa professori E. G. Palmén lausui:

»Pyydän muistuttaa, että se mikä todella on viisasta, saattaa myöhään tulla ilmi. Useimmat luulivat v. 1878, että oli erittäin onnellista mennä asevelvollisuusasiassa niin pitkälle kuin mentiin; silloinen suomalainen puolue olisi ollut valmis hyväksymään asevelvollisuuslain, joka olisi lähennellyt keisarillista esitystä paljon enemmän kuin mikä sitten tuli laiksi, mutta ruotsalainen puolue ja varsinkin ne, jotka vastustivat koko asevelvollisuutta, saivat aikaan sen että tehtiin hyvin pitkälle meneviä muutoksia. Peli on­nistui silloin, mutta ilman tuota peliä emme koskaan olisi tulleet nykyiseen vaikeaan asemaan, sillä jos 1878 vuoden valtiosäädyt olisivat varovammin koskeneet kysymykseen, joka niillä oli esillä, niin myrsky ei olisi ikinä tul­lut niin ankarana kuin se nyt tuli, ja he olisivat saavuttaneet tuloksen, joka asialle olisi ollut hyvä ja onnellinen.»

Tämä Palmenin samoinkuin Danielsonin lausunto valaisee sitä yleistä ajatuksen suuntaa, joka vanhasuomalaisessa puolueessa seu­raavina vuosina oli vallalla.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.