XVII. Eduskuntalaitoksen uudistaminen

Miten yksikamarinen eduskunta oli kokoonpantava. Vaalipiirit ja vaalijärjestelmät

Päätös yksikamarijärjestelmästä tehtiin jo komitean toisessa kokouk­sessa 9 joulukuuta 1905.

Sitten alettiin keskustella, millä tavalla tämä yksi kamari oli valittava, jotta tuo päämäärä: yksipuolisuuden ja vähemmistösorron välttäminen sekä työkykyinen eduskunta, saavutettaisiin. Siinä oli meillä visainen kysymys, josta moneen kertaan laajasti keskusteltiin, mutta ei tahdottu päästä selville.

Aluksi tehtiin uudestaan ehdotus, että yksikamarinen eduskunta valit­taisiin kahdella tavalla, osa välittömillä vaaleilla, osa välillisillä.

Eräät jäsenet katsoivat, että takeiden hankkimiseksi kyvykkäiden voimien saamisesta eduskuntaan eräille kansanryhmille olisi järjestettä­vä erikoisedustus siten, että eduskunnan jäsenistä toinen osa valittaisiin eri tavalla kuin toinen osa. Hermansonin mielestä »täysin välitön, yhtä­läinen ja yleinen vaalioikeus aikaansaisi eduskunnan, jonka ulkopuolelle jäisivät sivistyneimmät ja kykenevimmät ainekset. Olot ovat niin komp­liseeratut, että olisi saatava eduskuntaan henkilöitä, jotka kykenevät niitä selvittämään.» Tämän vuoksi hän, Rein, Heikel ja Schybergson kannattivat kahdenlaista vaalitapaa. Setälä oli alustavassa keskustelussa myös kahdenlaisten vaalien puolella, jotta olisi takeita kelvollisten voi­mien saamisesta eduskuntaan. Suhteellisilla välillisillä vaaleilla asetetta­va eduskunnan osa olisi hänen mielestään valittava kolmen miehen vaali­piireissä. — Minä epäilin kahdenlaisen vaalitavan voivan vaikuttaa ha­joittavasti. Sen tähden olisi koetettava keksiä suhteellinen vaalitapa, jota voitaisiin soveltaa kaikkien edustajien vaaliin. Ellei se kävisi päinsä, täytyisi minunkin kannattaa kahta erilaista vaalitapaa. — Alkio vas­tusti välillisiä vaaleja, »koska ne hänen mielestään herättäisivät liiallista agitatiota. Ne olisivat osoituksena siitä, että sivistyneistö epäili kansan laajoja kerroksia. Sivistyneistö ajaa usein omia intressejään, mutta se on nyt pakotettava lähestymään kansaa.» — Danielson, Sirola ja Torppa olivat myös välittömien vaalien kannalla.

Tässä yhteydessä nousi kysymys, olisiko kaupunkien ja maaseudun edustajat valittava erilaisten perusteiden mukaan. Eräät komitean jäsenet olivat sitä mieltä, että kaupungeille olisi annettava suhteellista suurempi edustajamäärä kuin maaseudulle, jotta sivistyneistöä ja työväestöä saa­taisiin eduskuntaan. Niinpä Rein huomautti, että »sosialidemokraattinen työväki saisi ääniä vain kaupungeista, koska sosialismi ei voi saada jalan­sijaa maaseudulla». — Minä vastustin eri perusteita: »Koska Suomessa maanviljelys oli tärkein elinkeino, oli luonnollista, että maaseutu sai enemmän edustajia. Teollisuuden edistyessä suhde muuttuisi luonnollista tietä.» — Alkion mielestä jo sopiva suhteellinen vaalitapa toisi erilaisia aineksia eduskuntaan.

Asiasta keskusteltiin kahtena päivänä pääsemättä tulokseen. Pääsyynä oli, ettei kukaan meistä tuntenut riittävästi suhteellista vaalitapaa ja sen mahdollisuuksia. Tavan takaa sitä keskustelussa kosketeltiin. Hei­kel ei luullut suhteellisia vaaleja meillä mahdollisiksi alhaisen kansan­ sivistyksen vuoksi. Schybergson piti tällaista vaalitapaa sopivana vain välillisissä vaaleissa. Alkio tuumi, että suhteelliset vaalit soveltuisivat kaupungeissa mutta ei maaseudulla.

Professori Vasenius oli lähettänyt meille laatimansa ehdotuksen suh­teelliseksi vaalijärjestykseksi, mutta se oli meidän mielestämme mahdo­ton. Minäkin koetin kantaa korteni kekoon tekemällä selkoa erään ruot­salaisen komitean suhteellista vaalitapaa koskevasta mietinnöstä. — Lindroos ja Valpas alkoivat pelätä, että kysymys suhteellisista vaaleista veisi koko eduskuntuudistuksen karille. Lindroos: »Jos suhteelliset vaa­lit olisivat niin yksinkertaiset, että kansa niitä ymmärtäisi, niin voisi ne hyväksyä, mutta mitään sellaista yksinkertaista suhteellista vaalita­paa ei vielä ole esiintuotu». — Valpas: »Ei pidä liiaksi ruveta suhteellisia tapoja harkitsemaan, koska siitä voi olla se vaara, että koko reformiky­symys sen kautta voisi tulla viivytetyksi».

Keskustelu jatkui tällä tavalla sinne ja tänne. Lopuksi 11 joulukuuta yhdyttiin siitä, että asiasta oli saatava oikea selvyys. Komitean kokouk­sessa läsnä olevaa senaattori Serlachiusta pyydettiin kokoonkutsumaan professorit Homen ja Vasenius ja tohtori von Wendt — sittemmin heihin liittyi professori Lindelöf — jotta he valmistaisivat yksinkertaisen ehdo­tuksen suhteelliseksi vaalijärjestelmäksi, joka soveltuisi sekä kaikkien edustajien vaaliin että niiden, jotka mahdollisesti valittaisiin välillisesti valitsijamiesten kautta.

Täten astuttiin suhteellisen vaalitavan tielle, jolla sitten itsepintaisesti pysyttiin loppuun asti. Siinä oli monia vaikeuksia, joiden voittamiseksi komitea käytti paljon työtä ja aikaa. Mutta lopulta saatiin tulos, joka on osoittautunut pysyväksi.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.