LÄHDEVIITTEET

LOJALISTI VAIKO AKTIVISTI? – MAAILMANSODAN ALKUVUODET

1. Paasikivi, II, 1957, ss. 199-200. JKP:n kirje Tannerille Moskovasta 26.12.1940. Väinö Tanner, Kahden maailmansodan välissä. Helsinki 1966. ss. 254-268. Sitaatti s. 261.

2. Ibidem.

3. »Muistelmia 1914-1918», JKP VI:21.

4. Ks. lähemmin Tuomo Polvinen, Maailmansodan vaikutus Suomen asemaan. (Venä­läinen sortokausi Suomessa.) Porvoo 1960. ss. 205-210.

5. Evakuointisuunnitelmista ks. Torvinen, 1977, ss. 105-108.

6. Jääkäriliikkeen taustasta ks. lähemmin Osmo Apunen, Suomi keisarillisen Saksan politiikassa 1914-1915. Helsinki 1968. ss. 7-137., Matti Lauerma, Kuninkaallinen Preussin jääkäripataljoona 27. Vaiheet ja vaikutus. Porvoo 1966. ss. 1-115.

7. Onni Hallsten J. R Danielson-Kalmarille 6.8.1914. J. R Danielson-Kalmarin arkisto, kansio 2.

8. Salokorpi, 1988, ss. 143-144.

9. Kirovuosien kronikka ss. 250-251.

10. Torvinen, 1965, ss. 434-435.

11. »Muistelmia 1914-1918», JKP VI:21., »Synopsis muistelmia varten», JKP VI:18. Ks. myös JKP, I, 1957, s. 70.

12. JKP:n päiväämätön muistio »PM Waltiollisista tapauksista 1917-1918». JKP VI:23. Ks. myös »Muistelmia 1914-1918». JKP VI:21.

13. »Muistelmia 1914-1918». JKP VI:21., JKP:n päiväämätön »PM Waltiollisista tapauksis­ta 1917-1918». JKP VI:23.

14. Ks. mm. Paasikiven muistiinpanoa »Meillä ei tietysti ollut. .. », JKP VI:21.

15. Kirovuosien kronikka s. 258, 263., »Muistelmia 1914-1918», JKP VI:21.

16. JKP:n muistiinpanot, JKP VI:19., Senaatin pankeille antamasta evakuointisuunnitel­mia koskevasta yleiskehotuksesta ks. Toroinen, 1977, s. 106.

17. Hjeltin matkasta ks. lähemmin Apunen, 1968, ss. 183-198 sekä Paasikiven muistiin­panoja »Meillä ei tietysti ollut. .. », JKP VI:21., »Muistelmia 1914-1918», Ibidem sekä »Muistelmia 1917-1918», JKP VI:20. Ks. myös Paasikiven keskustelua Eliel Aspelin­ Haapkylän kanssa 26.8.1915. Ibidem sekä Kirovuosien kronikka s. 265 ja Salokorpi, 1988, s. 201.

18. JKP VI:21.

19. »Muistelmia 1914-1918». JKP VI:21.

20. Kirovuosien kronikka, s. 270.

21. Kirovuosien  kronikka s. 267., Kaarlo Castrenin sähke Tukholmasta 14.5.1916,  JKP 1:1.

22. JKP:n muistiinmerkinnät santarmikuulustelusta 25.8.1916. JKP VI:18. Kenraalikuver­nöörinkansliasta ja Helsingissä säilytettävästä santarmiston jäännösarkistosta ei etsittäes­sä ole löytynyt Paasikiven kuulusteluun liittyvää materiaalia.

23. Kimmo Ikonen, J. K Paasikiven poliittinen toiminta Suomen itsenäisyyden murros­vaiheessa. (Suomen historian lisensiaattityö, 1984, Turun yliopiston historian laitoksen kirjasto.) s. 35. Tämä ei tietenkään sulje pois mahdollisuutta esimerkiksi yksittäisille, vaikeuksiin joutuneille aktivisteille kenties annettuun taloudelliseen tukeen. Kun Paasi­kiven läheisin työtoveri, KOP:n apulaispääjohtaja Anders Wiksten ajoittain osallistui aktivistien toimintaan, taloudellisen avun antamista voidaan pitää varsin hyvin mahdol­lisena. Vrt. Apunen,  1968, s. 153.

24. »Muistelmia 1914-1918»,]KPVI:21.

25. Jääkärien aseman turvaamisesta ks. »Synopsis… » JKP VI:18.

26. Vuoden 1916 puoluekokouksen ptk. ja asiakirjat. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 4. Anna Paasikiven valinta, ptk. s. 135. Ks. myös Salokorpi,  1988, ss. 144-146.

27. Paasikiven puhe puoluekokousillallisilla Pörssiravintolassa, Uusi Suometar 18.4.1916. Puheen täydellinen teksti sensuurin poistamine kohtineen sisältyy Paasiki­ven arkistossa säilyneeseen lehden oikovedokseen, JKP III:1.

28. Paasikiven kannanotto oli lähinnä tarkoitettu vastineeksi nimimerkki F. A. P:n Uu­dessa Suomettaressa 9.1.1916 julkaisemaan palkansaajien sorrettua asemaa koskevaan valitukseen. Ks. myös F. A P:n ja JKP:n jatkopuheenvuoroja Uudessa Suomettaressa 15.1.1916.

29. Kaupunginvaltuuston ptk. 26.9.1916. Helsingin kaupunginarkisto. Elintarvikkeiden jakelusäännöstelyn toteuttamisesta  ks.  lähemmin  Heikki Rantatupa, Elintarvikehuolto ja -säännöstely Suomessa vuosina 1914-1921, Jyväskylä 1979, ss. 54-64.

30. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1915-1918. Helsingin kaupunginarkisto. Ks. myös Jussi Kuusanmäki, Kaupunginvaltuuston vaalit Helsingissä 1874-1918. Helsinki 1975. ss. 62-63.

31. »Muistelmia 1914-1918». JKP VI:21., Paasikivi, II, 1957, ss. 192-193.

32. Paasikivi, 1966, ss. 216-217.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.