LÄHDEVIITTEET

HALLITUSPUOLUE KRIISISSÄ 1904-1905

1.Taustasta ks. lähemmin Polvinen, 1984, ss. 11-21.

2. Paasikivi, I, 1957, ss. 136-137.

3. Uusi Suometar 10.2.1904.

4. Paasikivi, I, 1957, s. 85.

5. Uusi Suometar 17.6.1904., Paasikivi, I, 1957, ss. 85-86., Ennen muistelmiensa painat­tamista Paasikivi poisti käsikirjoituksesta lauseen, jossa hän suoraan totesi kirjoittaneen­sa ko. artikkelin. Muistelmakäsikirjoitus s. 129. JKP Vl:3.

6. Paasikivi, I, 1957, s. 86.

7. Uusi Suometar 18.6.1904. Ks. myös Rommi, 1970, ss. 49-50. Venäjän kostotoimen­ piteitä koskeneestä pelosta ks. lisäksi Agathon Meurman, Muistelmia, II, s. 289. HYK.

8. Danielson-Kalmari, 1954, ss. 85-86., Torvinen, 1965, s. 311., Neovius, Memoa­rer… ss. 425-426.

9. Danielson-Kalmari, 1954, ss. 88-89, 91-92.

10. Ibidem, s. 95. Reskriptin teksti in extenso ks. esim. Parmanen, III, ss. 145-146.

11. Johnssonin kertomus kuvernööri Berghille. Martti Bergh-Wuori, Suuressa ahdistuk­sessa. s. 299. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. Varotoimenpiteistä Helsingissä mahdollisten attentaattiyritysten torjumiseksi Obolenskin saapuessa ks. myös. Parma­nen, III, ss. 147-148.

12. Neovius kävi myös – ilman Paasikiveä – tapaamassa Berliinissä kauppaneuvottelu­ ja varten oleskelevaa S. J. Witteä informoidakseen tätä Suomen tullilaitokseen liittyvistä erityisongelmista. Käynti jäi tuloksettomaksi. E. R Neovius, Politiska memoarer och handlingar, I, ss. 227-228, 231, 429-434. Paasikivi, 1957, I, ss. 97-98.

13. Sveitsin matkasta ks. lähemmin ibidem, ss. 435-440.

14. Kansantaloudellisen Yhdistyksen ptk. 1.10. ja 5.11.1904. Suomen Pankin arkisto. Esitelmä painettuna in extenso Kansantaloudellinen Yhdistys, Maalaiskuntien kansa­koululaitoksen edistämisestä. Helsinki 1905. Ks. myös Uusi Suometar 2.10. ja 6.11.1904. Paasikiven puoluekokouksessa pitämä alustus julkaistu Uudessa Suomettaressa 21.10.1904. Lokakuun 1904 puoluekokouksen päätökset ponsineen ks. Suomalainen Puolue, kansio 7., Neovius, Politiska memoarer… ss. 453-456., Neoviuksen lisäohjeet Paasikivelle 16.9.1904. JKP 1:6.

15. Painettu ehdotus esitykseksi valtiopäiville sisältyy Paasikiven arkiston kansioon III:1. Ks. myös E. R Neovius, Politiska memoarer… ss. 456-460., Ernst Neovius J. R Danielso­nille 18.9.1905. J. R Danielson-Kalmarin arkisto, kansio 5 sekä Uusi Suometar 13.4. ja 14.4.1905.

16. Obolenskin vastaanotosta Suomessa ja Tagantsevin komiteasta ks. lähemmin Toroi­nen, 1965, ss. 313-338 ja siinä mainitut lähteet.

17. Gyldenstolpe Pietarista 10.10.1904. UD 1 O 26.

18. Pamzanen, III, ss. 384-385., »Päätökset Suomalaisen puolueen kokouksessa Helsin­gissä lokak. 6. ja 7. p. 1904» Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 7. Kokouksessa, jonka pöytäkirjat eivät näytä säilyneen, oli viidettä sataa osanottajaa. Ks. myös Uusi Suometar 19.10. ja 20.10.1904.

19. Torvinen, 1965, s, 317 ja siinä mainitut lähteet.

20. A .Osw. Kihlman (Kairamo) Elis Bergrothille 28.11.1904. Elis Bergrothin arkisto, kansio 1, VA

21. Torvinen, 1965, ss. 318-319.

22. Keskustelut valtiopäiväkysymyksestä suomalaisen puolueen kokouksessa 5.12.1903 kl. 6 i.p. Eino Parmasen kokoelma, kansio XXXII.

23. A Osw. Kairamo, Senaatissa, ss. 53-59.

24. Torvinen, 1965, s. 319.

25. Tuominen, 1964, ss. 142-143.

26. »Vaalien päätyttyä», Uusi Suometar 6.11.1904. ks. myös Parmanen, III, ss. 387-388.

27. Kairamo, Senaatissa, s. 58.

28. Tuominen, 1964, ss. 144-145.

29. Paasikivi, I, 1957, ss. 91-92. Ks. myös K. N. Rantakarin käsikirjoitusta »Suomen tasavallan presidentti J. K. Paasikivi». K. N. Rantakarin arkisto, kansio 14, TYK.

30. Tuominen, 1964, s. 144.

31. Suuri anomus in extenso ks. esim. Pamzanen, III, ss. 394-411. Anomuksesta ja sen synnystä ks. myös Tuominen, 1964, ss. 153-156 ja Toroinen, 1965, ss. 321-324.

32. Suomalaisen puolueen puoluekokouksen ptk. (joulukuu 1909), kansio 3, ss. 87-93. Ks. myös Paasikivi, 1, 1957, s. 144.

33. Uusi Suometar 16.4.1905.

34. Polvinen, 1984, s. 188.

35. Neovius, Politiska memoarer… ss. 227-234.

36. Neovius, Politiska memoarer… ss. 234-235, 448-452., Toroinen, 1965, s. 353. Obolenskin keskusteluista Mechelinin kanssa ks. myös Sigurd Nordenstreng, L. Mechelin, II, Helsingfors 1937, ss. 237-250 sekä Tekla Hultin, Päiväkirjani kertoo 1899-1914, I, ss. 58-60, 86-88, 145-147, 153-154, 175-176.

37. JKP Neoviukselle 3.4.1905. E. R. Neoviuksen kirjekokoelma, HYK. Ks. myös Neovius, Politiska memoarer… s. 485 ja seurr..

38. Neovius, Politiska memoarer… ss. 472, 480, 498-501. Vielä lokakuussa 1905 Paasi­kivi puuhasi senaattia tukevaa julkilausumaa. Se ei saavuttanut kannatusta puolueen johdon piirissä, koska sillä »ei tukittaisi parjaajien suuta, jotka eivät tahdo tunnustaa mitään, joka olisi vastapuolueen eduksi.» »Kirovuosien kronikka». Eliel Aspelin-Haap­kylän päiväkirja 1905-1917. Toimittanut Eero Saarenheimo. Helsinki 1980. s. 53. Ks. myös Aspelin-Haapkylän alkuperäistä päiväkirjaa 22.10.1905, joka tältä kohdin on hie­man laajempi. SKS.

39. Ks. lähemmin Toroinen, 1965, ss. 356–359 ja siinä mainitut lähteet.

40. Paasikivi, I, 1957, s. 185.

41. Vrt. Hannu Salokorpi, Pietarin tie. Suomalainen puolue ja suomettarelainen poli­tiikka helmikuun manifestista 1899 Tarton rauhaan 1920. Mänttä 1988. ss. 58-62.

42. Ibidem, s. 61.

43. Delegatsionin pöytäkirja 18.3.1905. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5.

44. Ohjelmaa valmistelevan toimikunnan ptk. 17.4.1905. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5.

45.Ibidem.

46. Kertomus suomenmielisten kansalaiskokouksesta Helsingissä kesäk. 27 ja 28 p:nä 1905. Julkaissut kokouksen valitsema pöytäkirjuri. Kotka 1905. ss. 14-35. Kokouksessa oli läsnä n. 500 kesähelteestä kärsivää osanottajaa eri puolilta maata.

47. Ibidem. Ks. myös Toroinen, 1965, ss. 354-355. Alustuksen johdosta käyty keskustelu kokouksen pikakirjoituspöytäkirjassa. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 7.

48. Kertomus … ss. 39-45., Pikakirjoituspöytäkirja, Suomalaisen puolueen arkisto, kan­ sio 7.

49. Kertomus … ss. 46–70., Pikakirjoituspöytäkirja, idem.

50. Uusi Suometar 29.6.1905.

51. Uusi Suometar 30.6.1905.

52. JKP:n esitelmä »puoluetilaisuudessa» 8.10.1905. JKP 11:22.

53. Kivikataja, 1961, ss. 186-187., »Kirovuosien kronikka»… ss. 58-59, 64.

54. Julistus in extenso ks. esim. Parmanen, N, ss. 406-408.

55. Pöytäkirjakatkelma ponsineen. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 34.

56. Ks. Suomalaisen puolueen puoluekokouksen pöytäkirjakatkelmat suurlakon ajalta SKS:n arkistossa, SKS (B 1688) »Suurlakko». Samassa kansiossa on myös kappale lento­lehtisiä »Verilöyly vältettävä» ja »Laillinen kansalliskokous». Puolueen arkistossa on lisäksi säilynyt suurlakon aikana pidetty kansliapäiväkirja sekä joitakin erillisiä asiakirjo­ja. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 34. Ks. myös »Kirovuosien kronikka» ss. 65, 76-77. Kokoukset pidettiin SKS:n talossa lukuunottamatta lakon viimeistä päivää, jolloin osanottajamäärän voimakkaan kasvun vuoksi jouduttiin siirtymään Kansallisteatteriin.

57. Eliel Aspelin mainitsee päiväkirjassaan saattajina Lauri Ingmanin, K. A Branderin, H. Gebhardin ja Philip Suurosen. »Kirovuosien kronikka», ss. 81-82.

58. Toroinen, 1965, ss. 362-368 ja siinä mainitut lähteet. Lakon yleisestä kulusta ks. lähemmin Osmo Jussila, Nationalismi ja vallankumous venäläis-suomalaisissa suhteissa 1899-1914. Helsinki 1979. ss. 64-86., Sigurd Roos, Nationalstrejken i Finland 1-11. Helsingfors 1906. Passim., Parmanen, N, ss. 86-577. Lyhyenä yleiskatsauksena ks. Hannu Soikkanen, Suurlakko. (Venäläinen sortokausi Suomessa. Toimittanut Päiviö Tommila.) Porvoo 1960. ss. 171-190.

59. Julistuskirjan tekstiin extenso ks. esim. Parmanen, N, ss. 475-476:

60. »Kirovuosien kronikka», ss. 81-82. Ks. myös »Kirje Helsingistä», Mikkelin Sanomat 9.11.1905.

61 .Uusi Suometar 11.11.1905., Eliel Aspelin-Haapkylän pvk. 10.11.1905. SKS.

62. Soikkanen, 1960, ss. 189-190.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.