LÄHDEVIITTEET

Lojalismi koetteilla

1. Polvinen, 1967, ss. 28-29.

2. Kerenskin keskusteluista suomalaisten poliitikkojen kanssa 29.3.1917 Hallsten, Ker­tomus… s. 41 ja seurr. Ks. myös allekirjoittamatonta muistiota »Kerenskin ja suomalais­ten poliitikkojen väliset neuvottelut kenraalikuvernöörin palatsissa 29. maalisk. 1917». Leo Ehrnroothin arkisto, kansio 1. VA, Historiallisten Seurojen muistitietokomitea, VA, (Laherma, Joonas)., Ketola, 1987, ss. 48-49.

3. Polvinen, 1967, ss. 29-36., Ketola, 1987, ss. 49-52.

4. Ketola, 1987, s. 52.

5. Hallsten, Kertomus… ss. 45-47.

6. Polvinen, 1967, s. 61.

7. Hallsten, Kertomus… ss. 49-50., Blomstedt, 1969, s. 318.

8. Santeri Alkion pvk. 1.6.1917. VA., JKP Annalle 8.6.1917. JKP X:2., Blomstedt, 1969, s. 316.

9. K. G. Idmanin muistio. VSV 979/1917., Polvinen, 1967, ss. 36-37., Perustuslakikomi­tean ptk. 3.4.1917. VA.

10. Senaatin talousosaston ptk. 7.4.1917., Perustuslakikomitean ptk. 3.4.-4.4.1917. VA., Blomstedt, 1969, ss. 316-317., Lindman, 1968, ss. 118-119., Torvinen, 1977, s. 137.

11. Polvinen, 1967, ss. 37-38., Ketola, 1987, ss. 52-53. Teoreettisena mahdollisuutena on otettava huomioon myös se vaihtoehto, että Ståhlberg olisi epäillyt hankkeen me­nestymistä ja siksi taktisista syistä pysytellyt poissa Pietarin matkalta. Hänen menettelyn­sä perustuslakikomiteassa ei kuitenkaan viittaa tähän suuntaan.

12. Paasikiven muistiinpano kokouksesta senaatissa 16.4.1917. JKP III:9., K. G. Idmanin päiväämätön muistio. VSV 979/1917.

13. Zasedanije Juriditšeskago Soveštšanija pri Vremennom Pravitelstve 8/21 Aprelja 1917 g. VSV 36/1917., Paasikiven muistiinpanot juridisen neuvottelukunnan kokoukses­ta. JKP III:9., Nevanlinnan selonteko Paavo Virkkuselle 24.4.1917, Paavo Virkkusen arkis­to, kansio 40, HYK. Ks. myös Ruotsin lähettilään Edv. Brändströmin raporttia Pietarista 6.5.1917 keskustelusta siellä vierailleen senaattori Holstin kanssa. UD 6 A 35 1., Polvi­nen, 1967, ss. 38-39 ja siinä mainitut lähteet.

14. Polvinen, 1967, s. 39 ja siinä mainitut lähteet.

15. Santeri Alkion muistiinpanot 21.4.-26.4.1917. VA Ks. myös JKP:n muistiinpanoja JKP III:9.

16. Juhani Paasivirta, Suomen itsenäisyyskysymys 1917. I. Porvoo 1947. ss. 103-107. Tokoin puheesta ja sen taustasta ks. myös Ketola, 1987, ss. 55-62.

17. Upton, 1980, I, ss. 74-76., Alkion pvk. 17.4.1917., Hokkanen, 1986, I, ss. 219, 229-232.

18. Blomstedt, 1969, ss. 318-320., Paasivirta, 1947, I, ss. 114-119, 124-129.

19. Suomalaisen puolueen 4.5.-6.5.1917 pidetyn puoluekokouksen pöytäkirjat. Suoma­laisen puolueen arkisto, kansio 4., Salokorpi, 1988, ss. 158-162.

20. Uusi Suometar 7.5.1917.

21. Yhteiskunnallisesta levottomuudesta ks. esim. Soikkanen, 1975, ss. 220-232., Up­ton, I, 1980, ss. 107-136.

22. Muistelmakatkelma »Kesän 1917 kuluessa… », JKP VI:21.

23. Kairamo P. Paloheimolle 29.5.1917. Kopio. A. O. Kairamon arkisto, kansio 19.

24. Santeri Alkion pvk. 21.4.-27.4., 1.5.1917.

25. Ibidem, 13.6.1917.

26. Ibidem, 19.5.1917.

27. Ibidem, 7.6.1917.

28. Kyseessä oli muutaman päivän kestänyt Helsingin sos.dem. kunnallisjärjestön järjes­tämä yleinen työnseisaus, jota porvarillisten puolueiden taholla pidettiin korpilakkona. Ks. lähemmin esim. Uusi Suometar 16.8.1917. Elintarviketilanteesta yleensä ks. Hokka­nen, I, 1986, ss. 238-242.

29. Miliisipäällikkö Kustaa Rovio oli järjestyksen palauttamiseksi joutunut hyväksymään miliisivaltuuksien ulottamisen vapaaehtoisille, lähinnä porvarillisille »suojeluskuntalai­sille», jotka toiminnallaan lopettivat »pörssimellakan».

30. JKP:n muistelmakatkelma »Kesän 1917 kuluessa… » JKP VI:21., Pörssimellakasta ks. myös kaupunginvaltuuston ptk. 17.8.1917.

31. Perustuslakikomitean ptk. 4.4. ja 11.4.1917., Lindman, 1968, ss. 89-90.

32. Perustuslakikomitean ptk. 3.5.1917., Santeri Alkion pvk. 3.5. ja 22.5.1917., Blom­stedt, 1969, ss. 322-323.

33. Alkion pvk. 22.5.1917.

34. Santeri Alkion pvk. 23.5. ja 3.6.1917.

35. Ibidem, 4.6.1917., Blomstedt, 1969, s. 323.

36. Ibidem, 4.6.-12.6.1917.

37. Valtalakihankkeesta, johon Paasikivi ei osallistunut, ks. lähemmin Polvinen, 1967, ss. 67-83.

38. Puoluevaltuuskunnan ptk. 11.8.1917. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5.

39. Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat ja Uusi Suometar 17.8.1917.

40. Onni Hallstenin päiväkirja 15.8.1917. Eino Parmasen kokoelma, kansio 24. Lojaali­suuslinjansa mukaisesti. Paasikivi kieltäytyi hyväksymästä sosialistisenaattorien erottua tehtyä ehdotusta aktivisti Edvard Hjeltin johdolla muodostettavasta hallituksesta. Ta­koin senaatin porvarillisten jäsenten oli jatkettava vajaalukuisin voimin. Näin myös meneteltiin. Vrt. Pietiäinen, 1986. s. 246.

41. Puoluevaltuuskunnan ptk. 18.8. ja 22.8. sekä neuvoskunnan ptk. 19.8.1917. Suoma­laisen puolueen arkisto, kansio 5., Paasivirta, II, 1949, ss. 32-33., Onni Hallstenin pvk. 19.8.1917. Eino Parmasen kokoelma, kansio 24.

42. Julistus in extenso ks. esim. Uusi Suometar 23.8.1917. Vaaliliittoasiasta ks. lähemmin Salokorpi, 1988, ss. 166-173 sekä Lindman, 1968, ss. 142-147.

43. J. R. Danielson-Kalmari, Itsenäisyysmiesten vaalijulistus. (Uusi Suometar 11.9.1917). Ks. myös Rantakarin muistelmakatkelmaa vuodelta 1922. Ikonen, 1984, s. 50 ja siinä mainitut lähteet.

44. Puoluevaltuuskunnan ptk. 12.9.1917. Suomalaisen puolueen arkisto, kansio 5.

45. Ks. lähemmin Polvinen, 1967, ss. 96-98., Torvinen, 1977, ss. 161-163.

46. Uusi Suometar 24.9.1917, Torvinen, 1965, ss. 439-440.

47. »Muistelmia 1917-1918». JKP VI:20., Vaalituloksista ks. Lindman, 1968, ss. 150-154. Venäjän tapahtumista ks. lähemmin Polvinen, 1967, ss. 94-96 ja siinä mainitut lähteet.

48. Ks. »Suunnitelma memoaareiksi 1914-1918». JKP VI:21.

49. Ks. esim. Uusi Suometar 6.10.1917. Mietinnöt on päivätty ja allekirjoitettu 3.10.1917.

50. Perustuslakikomitean mietinnöt 6 (Ehdotus laiksi Venäjän ja Suomen välisestä oi­keussuhteesta) ja 7 (Ehdotus Suomen hallitusmuodoksi), Perustuslakikomitean arkisto, VA. Ks. myös O. Seitkarin muistiota V:n 1917 perustuslakikomitea. JKP VI:21., Paasivir­ta, II, 1949, ss. 70-74., Ikonen, 1984, s. 52.

51. Komitean keskustelupöytäkirjat ovat säilyneet vain vastuunalaisuuslain käsittelyn kohdalta. Muilta osin on tallella ainoastaan hajanaisia fragmentteja. Perustuslakikomite­an arkisto, VA.

52. Rafael Hakkaraisen laatima lyhennetty pöytäkirja kokouksesta aktissa VSV 36/1917. Venäjänkielinen kaikki puheenvuorot sisältävä konseptiptk. aktissa VSV 968/1917. Paasi­kiven avauspuhe ja muistiinpanot asiakirjayksikössä JKP III:9., Paasivirta, II, 1949, ss. 76-79.

53. Paasikivi johti puhetta venäjäksi kääntäen itse lausuntonsa suomeksi. Hän oli etu­käteen laatinut itselleen tärkeintä kokousterminologiaa käsittelevän suomalais-venäläi­sen sanaluettelon. Muiden suomalaisten puheenvuorot käänsi tulkki Rafael Hakkarai­nen, kun taas Enckell ja Idman esiintyivät suoraan venäjäksi. Pöytäkirjat VSV 36/1917 ja 968/1917 sekä Paasikiven muistiinpanot ]KP 11:9.

54. Ibidem., Torvinen, 1965, ss. 442-443.

55. JKP III:9.

56. JKP VI:18.

57. Ks. lähemmin Polvinen, 1967, ss. 99-100 ja siinä mainitut lähteet.

Kappaleen sivut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Olet viimeisellä sivulla. Jos haluat mennä takaisin, käytä selaimen Takaisin-painiketta, tai valitse kappale yläpuolelta.

Kun vierität sivua, seuraava sivu ladataan ja vieritetään automaattisesti näkyviin. Napsauta ylläolevaa valintaruutua poistaaksesi tämän pois käytöstä.

Jos haluat ladata seuraavan sivun automaattisesti vierittäessäsi sivua, napsauta ylläolevaa valintaruutua.